Ilekroć mowa o rozporządzeniu – chodzi o Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

1. Czy uczeń pełnoletni może sam decydować o uczęszczaniu na zajęcia religii?

Tak. Mówi o tym wprost §1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia – “Po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii decydują uczniowie“.

2. Czy z powodu oceny niedostatecznej z religii na świadectwie mogę nie zdać do następnej klasy?

Nie. Zgodnie z §9 ust. 2 rozporządzenia “Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy“.

3. Czy ocena z religii wlicza się do średniej?

Tak. Zgodnie §9 ust. 1 rozporządzenia “Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym (…)”. Skoro więc ocena jest na świadectwie, bierze się ją przy obliczaniu średniej ocen.

4. Jak wyrazić chęć uczestniczenia w zajęciach religii? Czy z zajęć religii można zrezygnować?

Zajęcia religii są organizowane na życzenie rodziców/prawnych opiekunów uczniów bądź na życzenie samych uczniów. Życzenie to powinno mieć formę pisemnego oświadczenia (§1 ust. 2 rozporządzenia). Oświadczenia nie trzeba ponawiać z początkiem każdego roku szkolnego, ale można je zmienić. Z uczestnictwa w zajęciach religii można zrezygnować w dowolnym momencie roku szkolnego.

5. Czy zajęcia religii muszą się zawsze odbywać w wymiarze dwóch godzin tygodniowo?

Nie. Wymiar godzin zajęć religii może zostać zmniejszony. Mówi o tym
§8 ust. 1 rozporządzenia – “Nauka religii w przedszkolach i szkołach publicznych wszystkich typów odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych lub dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Wymiar lekcji religii może być zmniejszony jedynie za zgodą biskupa diecezjalnego Kościoła katolickiego albo władz zwierzchnich pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych”.

6. Na jakich zasadach są organizowane rekolekcje?

Zapraszamy do przeczytania naszego artykułu na temat rekolekcji – LINK

7. Czy katecheta może być wychowawcą klasy?

Nie. O roli katechety wprost mówi §7 ust. 1 rozporządzenia – “Nauczyciele religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy“.