STATUT

Stowarzyszenia na rzecz Praworządności w Szkołach
„Stowarzyszenie Umarłych Statutów”

(tekst jednolity)

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

1. Stowarzyszenie na rzecz Praworządności w Szkołach „Stowarzyszenie Umarłych Statutów”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie Umarłych Statutów.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Gródek (gmina Gródek).

§3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§7

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działań w zakresie:

a) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
b) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
c) działalności na rzecz dzieci i młodzieży,
d) działalności na rzecz praw ucznia, zwłaszcza upowszechniania wiedzy o prawach ucznia i sposobach ich ochrony,
e) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
f) upowszechniania wiedzy o prawach i wolnościach obywatelskich,
g) monitorowania procesów legislacyjnych,
h) lobbowania na rzecz zmian w prawie w zakresie polityki oświatowej i rozwoju edukacji.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) podejmowanie (z własnej inicjatywy bądź na wniosek) interwencji w przypadku naruszeń praw ucznia bądź właściwych przepisów regulujących pracę szkół,
b) informowanie właściwych organów oraz opinii publicznej o przypadkach naruszeń praw ucznia w szkołach bądź nieprzestrzegania przepisów regulujących pracę szkół,
c) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów i prelekcji o prawach ucznia, prawie oświatowym, prawnych regulacjach dotyczących funkcjonowania szkół,
d) tworzenie artykułów i opracowań dotyczących praw ucznia i prawa oświatowego,
e) występowanie z projektami mającymi na celu zwiększenie poziomu przestrzegania prawa w szkołach, zwłaszcza w zakresie praw ucznia,
f) występowanie z propozycjami zmian w prawie w celu wyeliminowania lub ograniczenia naruszania prawa w szkołach, zwłaszcza w zakresie praw ucznia,
g) organizowanie w przestrzeni publicznej akcji uświadamiających o prawach ucznia,
h) prowadzenie strony internetowej i profili w mediach społecznościowych, w tym grupy społecznościowej na portalu Facebook,
i) współpracę z samorządami uczniowskimi szkół wszystkich typów, młodzieżowymi radami gmin, miast, powiatów i województw.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, w tym małoletnia, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia, a w przypadku braku takiej rekomendacji – umotywowany wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia.

2. Małoletnia osoba fizyczna poniżej 16 roku życia do dokumentów, o których mowa w ust. 1, powinna dołączyć zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na przystąpienie do Stowarzyszenia.

3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§11

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje na piśmie pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji.

§12

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

§13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§14

1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b) uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
c) przestrzegania Statutu oraz uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia,
d) regularnego opłacania składek.

2. Członek może zostać zwolniony z opłacania składek w drodze uchwały Zarządu.

§15

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego w wyborach do władz Stowarzyszenia, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania Statutu oraz uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia. Są zwolnieni ze składek członkowskich.

§16

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) pozbawienia członka praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) wykluczenia przez Zarząd:

  • z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez co najmniej trzy miesiące,
  • z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia przez co najmniej trzy miesiące.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§17

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§18

1. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, Walne Zebranie Członków uzupełnia ich skład.

3. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie może zebrać się w przeciągu 14 dni od momentu zaistnienia wakatu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, uzupełnienie składu organów może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

4. Na najbliższym Walnym Zebraniu Członków po uzupełnieniu składu organów w trybie § 18 ust. 3 Statutu, Walne Zebranie Członków zatwierdza zmiany składów organów. W przypadku niezatwierdzenia zmian, Walne Zgromadzenie Członków uzupełnia składy organów zgodnie z § 18 ust. 2 Statutu.

§19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§20

Zebrania władz Stowarzyszenia mogą odbywać się poprzez środki komunikacji elektronicznej, z których protokół oraz uchwały mogą być podpisywane elektronicznie, a głosowanie odbywa się poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej ze skrzynki pocztowej osoby uprawnionej do głosowania na odpowiedni adres mailowy.

§21

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.

Walne Zebranie Członków

§22

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może też zwołać Komisja Rewizyjna w przypadku bezczynności Zarządu.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane nie wcześniej niż 5 dni i nie później niż 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania oraz obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian Statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, w tym ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej danej kadencji,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz sprawozdań  władz Stowarzyszenia,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h) podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego,
i) podejmowanie uchwał w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Zarządu oraz ustalenia wysokości tego wynagrodzenia.

Zarząd

§24

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentowania Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z od 2 do 3 członków, w tym Prezesa i od 1 do 2 Wiceprezesów.

2a. Prezesa wybiera ze swojego grona Zarząd, a w razie niemożności podjęcia takiej decyzji – Walne Zebranie Członków.

3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje. O przyznaniu wynagrodzenia członkowi Zarządu decyduje Walne Zebranie Członków.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek większości członków Zarządu.

§25

Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h) ustalanie wysokości składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna

§26

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z od 2 do 3 członków, w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

2a. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera ze swojego grona Komisja Rewizyjna, a w razie niemożności podjęcia takiej decyzji – Walne Zebranie Członków.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.

4. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie może reprezentować członek Komisji Rewizyjnej.

§27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e) wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania walnego zebrania członków przez Zarząd w określonym terminie.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§28

1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy, spadki i środki pochodzące z ofiarności publicznej,
c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
d) dochody z majątku stowarzyszenia i dochody z własnej działalności,
e) dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Rozdział VI. Sposób reprezentacji

§29

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych przekraczających 20 000 zł uprawnionych jest dwóch członków Zarządu, w tym Prezes, działających wspólnie.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§30

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§31

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora oraz określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

***

Statut przyjęto uchwałą w dniu 10 lutego 2020 roku.

Tekst jednolity na podstawie:

  1. Uchwały Zebrania Założycielskiego Nr 2/2020 z 10 lutego 2020 roku o przyjęciu Statutu Stowarzyszenia Na Rzecz Praworządności w Szkołach „Stowarzyszenie Umarłych Statutów”,
  2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Umarłych Statutów Nr 1/2020 z dnia 4 kwietnia 2020 roku,
  3. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Umarłych Statutów Nr 2/2020 z dnia 4 kwietnia 2020 roku,
  4. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Umarłych Statutów Nr 4/2020 z dnia 4 kwietnia 2020 roku.