Ci z Was, którzy śledzą nas od samego początku, wiedzą, co było impulsem do założenia bloga i podjęcia walki z łamaniem praw ucznia – nieprzestrzeganie praw uczniów pełnoletnich w zakresie usprawiedliwiania nieobecności. Cały czas mówimy o tym, że uczeń pełnoletni może samodzielnie wnioskować o usprawiedliwienie swoich nieobecności, piszemy do kuratoriów w sprawie zmiany błędnych przepisów w statutach, staramy się docierać do nauczycieli i dyrektorów. Ale to za mało.

Wciąż w wielu szkołach prawa uczniów pełnoletnich są łamane. Jesteśmy w stanie podjąć tylko interwencje w sprawie zmiany statutu w małym promilu szkół, a sama zmiana statutu – niestety – nie gwarantuje tego, że prawa uczniów pełnoletnich będą przestrzegane. Jednocześnie widzimy, że skala problemu jest duża – wystarczy lektura kilku statutów, a przecież my jeszcze codziennie dostajemy od Was wiadomości. Pora w końcu powiedzieć „STOP” szkolnemu bezprawiu.

Utworzyliśmy apel do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, w którym wnosimy o:

1) Wydanie dla szkół zaleceń, opinii, instrukcji, które będą pomocne w prawidłowym uregulowaniu kwestii praw uczniów pełnoletnich w statutach lub wręcz nakażą szkołom dostosowanie statutów do obowiązującego prawa – co zresztą wydawałoby się najbardziej sensowne.

2) Opracowanie dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców dokumentu na wzór „kodeksu dobrych praktyk”, który informowałby o przysługującym uczniom pełnoletnim prawach i wynikającym z tego konsekwencjach.

W jakich obszarach prawa uczniów pełnoletnich nie są przestrzegane?

  • usprawiedliwianie nieobecności – brak możliwości samodzielnego wnioskowania o usprawiedliwienie,
  • zwalnianie z zajęć –
    brak możliwości samodzielnego wnioskowania o zwolnienie z zajęć,
  • uczestnictwo w zajęciach religii – brak możliwości samodzielnej rezygnacji z pobierania nauki religii,
  • uczestnictwo w zajęciach wychowania do życia w rodzinie – brak możliwości samodzielnej rezygnacji z pobierania nauki wychowania do życia w rodzinie,
  • wycieczki – brak możliwości udziału w wyjazdach organizowanych przez szkołę bez zgody rodzica.

Dlaczego to jest ważne?

Nie może być przyzwolenia na jawne łamania prawa w szkołach. Rolą każdego, kto może na ów stan bezprawia wpłynąć, jest podjęcie wszelkich możliwych działań, aby przywrócić w szkołach poszanowanie dla polskiego prawa oraz praw uczniów pełnoletnich.

Trzeba stanowczo przeciwdziałać niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem praktykom szkół wobec uczniów pełnoletnich.

Uczniowie dorośli są przez szkoły traktowani jak dzieci, potrzebujące nadzoru i opieki. Dla tych z pełnoletnich uczniów, którzy nie mają możliwości zobaczyć, jakie konsekwencje niesie za siebie bycie dorosłym, a szkoła im taką możliwość odbiera, wyjście poza świat szkolnych murów często jest szokiem. Nie ma już wówczas „mamy”, która napisze usprawiedliwienie czy która wyrazi zgodę na wycieczkę. Nie takich obywateli ma wychowywać polska szkoła.


Łukasz Korzeniowski

Prezes Stowarzyszenia Umarłych Statutów. Od 2018 zajmuje się tematyką praw ucznia. W wolnym czasie czyta Szymborską, Białoszewskiego i Barańczaka, inspiruje się Gombrowiczem. Zainteresowany kosmologią i obserwacjami nocnego nieba. Hobbystycznie bada kontrkult papieski Jana Pawła II w internecie. Obecnie student WPiA UJ.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.