Spis i mapa interwencji
Stowarzyszenia Umarłych Statutów
ws. legalności postanowień statutów szkół

Prezentujemy nasze wnioski i odpowiedzi kuratoriów. Pliki otwierają się w osobnej karcie. Zachęcamy do korzystania z naszych pism i naszej argumentacji jako z szablonów do tworzenia własnych pism, np. do kuratorium, dyrekcji szkoły, organów prowadzących.

Przy pomocy naszej Mapy interwencji w sekundę sprawdzicie, w jakich szkołach działaliśmy i pod jakimi znakami spraw. Czy kontrolowaliśmy już Twoją szkołę?

Mapę i spis aktualizujemy na bieżąco. Każda szkoła została oznaczona znakiem sprawy nadanym przez SUS. Jeśli nie podano znaku — sprawa pochodzi z czasów przed systemem katalogowania albo dotyczy interwencji w czyjejś prywatnej sprawie.

dolnośląskie

WR.01.01-VIII/2020 (monitoring)

Co było nie tak?

 • zbyt wysokie wymagania na ocenę celującą
WR.01.02-VIII/2020 (monitoring)

Co było nie tak?

 • ograniczenie przemieszczania się uczniom pełnoletnim
 • niedokładne sformułowania
 • za wysokie wymagania na ocenę celującą
 • brak WZO
 • brak możliwości poprawienia sprawdzianu z powodu nieuzasadnionej nieobecności
WR.01.01-IX/2020

Co było nie tak?

 • nieprecyzyjne zapisy w statucie
 • ocena niedostateczna za nieobecność na sprawdzianie
 • za wysokie wymagania na poszczególną z ocen
 • niepromowanie ucznia do następnej klasy za złą ocenę z zachowania
 • zakaz przynoszenia rzeczy wartościowych do szkoły
WR.01.02-IX/2020/BS.01.02-IX/2020 (monitoring)

Co było nie tak?

 • brak możliwości samodzielnego usprawiedliwiania się uczniów pełnoletnich
 • ocenianie przynoszenia zeszytów
WR.08.01-X/2020

Co było nie tak?

 • brak możliwości samodzielnego usprawiedliwiania się uczniów pełnoletnich
WR.01.01-XII/2020 (monitoring)

Co było nie tak?

 • za wysokie wymagania na ocenę celującą
 • regulowanie zachowania w czasie wolnym
WR.01.01-I/2021 (monitoring)

Co było nie tak?

 • ograniczenie praw uczniów pełnoletnich
 • zbyt wysokie wymagania na ocenę celującą

kujawsko-pomorskie

BY.01.01-VIII/2020

Co było nie tak?

 • brak możliwości usprawiedliwiania się uczniów pełnoletnich
 • regulowania życia poza szkołą
 • regulowanie wyglądu ucznia
 • nieprecyzyjne określenia w statucie
BY.01.02-VIII/2020

Co było nie tak?

 • usprawiedliwienia osób pełnoletnich
 • odbieranie telefonów komórkowych
BY.01.01-IX/2020

Co było nie tak?

 • powoływanie na nieistniejące akty prawne
 • uniemożliwienie usprawiedliwiania się uczniom pełnoletnim
 • zbyt wysokie wymagania na ocenę celująca
 • ocena niedostateczna za nieobecność na sprawdzianie
 • brak regulacji w statucie dotyczących udostępniania prac
BY.01.02-IX/2020

Co było nie tak?

 • zbyt wysokie wymagania na ocenę celującą
 • wpływanie oceny z zachowania na oceny z przedmiotów
 • nieprecyzyjne określenia w statucie
 • regulowanie wyglądu uczniów
 • regulowanie rzeczy poza statutem
BY.01.03-IX/2020

Co było nie tak?

 • regulowanie życia poza szkołą
 • rekwirowanie telefonów
 • regulowanie wyglądu ucznia
 • brak regulacji dot. usprawiedliwiania się uczniów pełnoletnich
BY.01.04-IX/2020

Co było nie tak?

 • rekwirowanie przedmiotów należących do ucznia
 • za wysokie wymagania na ocenę celującą
 • regulowanie odpowiedzialności za wyrządzone szkody
BY.01.01-XI/2020

Co było nie tak?

 • zbyt wysokie wymagania na ocenę celującą
 • niepełne regulacje
 • wymagany zeszyt
 • możliwości usprawiedliwiania tylko w określonych sytuacjach
 • brak możliwości usprawiedliwiania pojedynczych godzin
 • nierówne traktowanie uczniów
 • ocena z zachowania uwzględniana od frekwencji
 • uzależnianie oceny z zachowania od ocen z przedmiotów
 • regulowanie wyglądu ucznia
BY.08.01-XII/2020

Co było nie tak?

 • PZO sprzeczne ze statutem
 • wymóg pracy po lekcjach

lubelskie

LU.01.01-IX/2020

Co było nie tak?

 • regulowanie odpowiedzialności za szkody niezgodnie z Kodeksem cywilnym
 • bezprawne regulacje wyglądu ucznia
 • bezprawne regulacje dot. telefonów
LU.01.02-IX/2020

Co było nie tak?

 • zabieranie telefonów komórkowych
 • regulowanie wyglądu
LU.01.03-IX/2020 (sprawa w toku)

Co było nie tak?

 • zabieranie telefonów komórkowych
 • regulowanie zachowania w czasie wolnym
 • ocena niedostateczna za nieobecność na sprawdzianie
LU.01.01-I/2021

Co było nie tak?

 • rekwirowanie telefonów
 • zakaz palenia papierosów, grożąc oceną naganną z zachowania
 • zbyt wysokie wymagania na ocenę celującą, bardzo dobrą oraz dobrą
 • brak formy usprawiedliwiania się osób pełnoletnich

lubuskie

Brak spraw.

łódzkie

ŁD.01.01-VIII/2020

Co było nie tak?

 • obowiązek włączania się w religijne życie szkoły
 • obowiązek włączania kamerek
 • zakaz picia alkoholu i palenia papierosów
 • zakaz propagowania treści niezgodnych z nauczaniem kościoła katolickiego
 • regulowanie wyglądu ucznia
 • brak określenia zasad usprawiedliwiania się przez uczniów pełnoletnich
ŁD.01.02-VIII/2020 (monitoring)

Co było nie tak?

 • rekwirowanie mienia ucznia bez jego zgody
 • regulowanie szeroko pojętego wyglądu uczniów
 • nieprecyzyjne określenia w statucie
 • zbędne regulacje
ŁD.01.03-VIII/2020

Co było nie tak?

 • zbędne regulacje
 • zbyt wysokie wymagania na ocenę celującą
 • nieprecyzyjne określenia w statucie
 • regulowanie wyglądu uczniów
 • rekwirowanie telefonów
ŁD.01.01-IX/2020 (monitoring)

Co było nie tak?

 • brak niektórych regulacji w statucie
 • zbędne zapisy w statucie
 • nieprecyzyjne określenia
 • regulowanie szeroko pojętego wyglądu uczniów
 • za wysokie wymagania na ocenę celującą i bardzo dobrą
ŁD.01.02-IX/2020

Co było nie tak?

 • regulowanie wyglądu ucznia
 • rekwirowanie telefonów
 • wgląd do ocenionych i sprawdzonych prac jedynie w domu
 • ograniczenie możliwości składania skarg
 • szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni
 • prawa i obowiązki uregulowane w regulaminie porządkowym szkoły.
ŁD.01.01-X/2020

Co było nie tak?

 • rekwirowanie telefonów
 • ocena z zachowania wpływa na promocję do następnej klasy
ŁD-3/2020

Co było nie tak?

 • regulowanie wyglądu ucznia
 • rekwirowanie telefonów

małopolskie

KR.01.01-VIII/2020

Co było nie tak?

 • odpracowywanie godzin nieusprawiedliwionych
 • regulacje poza statutem
 • ograniczanie wolności wypowiedzi, sumienia i przynależności
 • rekwirowanie telefonów
KR.01.02-VIII/2020

Co było nie tak?

 • brak możliwości samodzielnego usprawiedliwiania się uczniów pełnoletnich
 • przesłanki skreślenia z listy uczniów
KR.01.02-IX/2020

Co było nie tak?

 • regulowanie szeroko pojętego wyglądu uczniów
 • nieprecyzyjne określenia w statucie
 • ograniczanie wyrażania swoich poglądów
 • ograniczanie wieku uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły
KR.02.01-IX/2020

Co było nie tak?

 • zbyt wysokie wymagania na ocenę celującą
KR.01.01-X/2020

Co było nie tak?

 • regulowanie wyglądu ucznia
 • regulowanie stroju gdzieś indzie niż w statucie
 • rekwirowanie telefonów
 • zbędne przepisy
 • ograniczenie możliwości wglądu w prace ucznia
 • zbyt wysokie wymagania na ocenę celującą
KR.01.02-X/2020

Co było nie tak?

 • regulowanie wyglądu ucznia
 • zbyt wysokie wymagania na ocenę celującą
 • nieprecyzyjne określenia w statucie
 • brak regulacji dot. usprawiedliwiania się uczniów pełnoletnich
KR.01.03-X/2020

Co było nie tak?

 • brak zasad usprawiedliwiania się osób pełnoletnich
 • obowiązek uczestniczenia w uroczystościach szkolnych
 • regulacje niedotyczące życia szkolnego
 • ograniczanie wolności wyznania
 • udostępnianie pracy wyłącznie do wglądu
KR.08.02-X/2020

Co było nie tak?

 • ograniczanie możliwości wglądu do prac
KR.01.01-XII/2020 (sprawa w toku – odwołanie do MEiN)

Co było nie tak?

 • obowiązkowa religia w szkole publicznej
 • naruszenie wolności sumienia i wyznania
 • naruszenie innych konstytucyjnych praw i wolności
 • regulowanie wyglądu uczniów
KR.01.02-XII/2020

Co było nie tak?

 • regulowanie wyglądu ucznia
 • rekwirowanie telefonów
 • kary niezgodne z prawem
 • zbyt wysokie wymagania na ocenę celującą
 • ograniczenie ilości odwołań do ocen klasyfikacyjnych
 • ocena naganna z zachowania z powodu nadzoru kuratora
 • ocena za brak podręcznika, zeszytu itp.
KR-1/2021

Co było nie tak?

 • zatwierdzanie statutu przez organ do tego nieuprawniony
 • brak nowelizacji statutu
 • brak możliwości usprawiedliwiania się uczniów pełnoletnich
 • regulowanie życia poza szkołą
 • zależność oceny z z zachowania od oceny z przedmiotów
 • bezprawne skreślenie z listy uczniów
 • błędne przytoczenie jednostki redakcyjnej statutu
 • brak nowelizacji statutu
 • niejasność przepisów
 • regulowanie wyglądu ucznia
 • ograniczanie prawa do nauki z powodu ubioru
 • brak możliwości wypisania się z religii: odgórny przymus uczęszczania na nią

mazowieckie

WW.01.01-VIII/2020

Co było nie tak?

 • regulowanie wyglądu ucznia
 • rekwirowanie telefonów
 • bezprawne skreślanie z listy uczniów
 • zbyt wysokie wymagania na ocenę celującą
WW.01.02-IX/2020

Co było nie tak?

 • zbędne regulacje
 • regulowanie wyglądu ucznia
 • zbyt wysokie wymagania na ocenę celującą
 • ocena niedostateczna za ucieczkę ze sprawdzianu
 • ocena z zachowania wpływa na promocję
WW.01.01-IX/2020

Co było nie tak?

 • ograniczanie praw uczniów pełnoletnich
 • regulowanie szeroko pojętego wyglądu uczniów
 • zbyt wysokie wymagania na ocenę celującą
 • nieklasyfikowanie z powodu nieobecności
WW.01.02-IX/2020

Co było nie tak?

 • ocenianie próbnych matur
 • ocena niedostateczna za rozmawianie w czasie sprawdzianu
 • zakaz fotografowania prac klasowych
 • rozszerzenie warunków koniecznych do uzyskania promocji warunkowej
 • opłata karna na rzecz szkoły
WW.01.03-IX/2020

Co było nie tak?

 • odbieranie telefonów komórkowych
 • regulowanie wyglądu ucznia
 • odebranie możliwości pełnienia funkcji w samorządzie uczniowskim jako efekt nieodpowiedniej oceny zachowania
WW.01.05-IX/2020

Co było nie tak?

 • brak możliwości usprawiedliwiania się uczniów pełnoletnich
 • obowiązek przekazywania danych zdrowotnych szkole lub pielęgniarce szkolnej
 • regulowanie wyglądu ucznia
 • brak zapisu o udostępnianiu prac
 • zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów przez uczniów pełnoletnich
WW.01.06-IX/2020

Co było nie tak?

 • zbędne zapisy w statucie
 • ograniczanie praw uczniów pełnoletnich
 • wniosek o wgląd w pracę pisemną
WW.01.08-IX/2020 (monitoring)

Co było nie tak?

 • zbyt wysokie wymagania na ocenę celującą
 • regulowanie wyglądu uczniów
WW.08.01-IX/2020

Co było nie tak?

 • negatywne oświadczenia o uczęszczaniu na lekcje religii
WW.01.01-X/2020

Co było nie tak?

 • regulowanie wyglądu ucznia
 • brak zapisu dot. usprawiedliwiania się uczniów pełnoletnich
 • zbyt wysokie wymagania na ocenę celującą
WW.01.01-XI/2020 (monitoring)

Co było nie tak?

 • zbędne regulacje
 • regulowanie wyglądu ucznia
 • regulowanie sposobu usprawiedliwiania się
 • zbyt wysokie wymagania na ocenę celującą
WW.01.03-I/2021

Co było nie tak?

 • nieodpowiednie zasady przenoszenia uczniów
 • ustalanie odpowiedzialności za szkody niezgodnie z Kodeksem cywilnym
 • naruszenie konstytucyjnego prawa do nauki — brak prawa do zajęć jako kara
 • nieodpowiednie regulacje udostępniania prac
 • regulowanie wyglądu uczniów

opolskie

podkarpackie

RZ.01.01-VIII/2020

Co było nie tak?

 • nadmierna ingerencja w wygląd ucznia
 • zakaz okazywania swojej przynależności społecznej
 • oddzielne dokumenty
 • ponoszenie odpowiedzialności przez nieletnich
 • nakładanie obowiązkowych kosztów na rodziców ucznia
 • za wysokie wymagania na ocenę celującą
RZ.01.01-IX/2020

Co było nie tak?

 • rekwirowanie telefonów
 • zbędne regulacji w statucie
 • regulowanie wyglądu ucznia
 • nieprecyzyjne określenia w statucie
 • nieodpowiednia sposób karania ucznia
 • zbyt wysokie wymagania na ocenę celującą
 • ocenianie estetyki zapisu, zeszytu oraz prac domowych
 • brak trybu składania zastrzeżeń wobec otrzymanych przez ucznia nagród
RZ.08.01-IX/2020

Co było nie tak?

 • wymóg złożenia oświadczenia o nieuczęszczaniu na lekcje religii
RZ.01.01-X/2020

Co było nie tak?

 • nadmierna ingerencja w wygląd ucznia
 • rekwirowanie telefonów
 • nieprecyzyjne określenia
RZ.01.01-XI/2020

Co było nie tak?

 • brak trybu składania skarg w przypadku naruszeń praw ucznia oraz zastrzeżeń dot. nagrody otrzymanej przez ucznia
 • ograniczanie możliwości wglądu w prace
 • zbędne regulacje
 • regulowanie wyglądu ucznia
 • brak WSO
 • zbyt wysokie wymagania na ocenę celującą
 • regulowanie rzeczy poza statutem
 • rekwirowanie telefonów

podlaskie

BS.01.01-IX/2020 (sprawa w toku)

Co było nie tak?

 • uczniowie pełnoletni mogą usprawiedliwiać nieobecności samodzielnie tylko jeśli są na własnym utrzymaniu
 • regulowanie wyglądu uczniów

pomorskie

GD.01.02-IX/2020

Co było nie tak?

 • brak regulacji statutowych w zakresie udostępniania prac
 • brak regulacji w zakresie usprawiedliwień nieobecności
 • brak możliwości samodzielnego zwalniania się ucznia pełnoletniego
 • ocenianie frekwencji
GD.08.01-I/2020

Co było nie tak?

 • bezprawne przepisy dot. gospodarki finansowej Rady Rodziców

śląskie

KT.01.01-VIII/2020

Co było nie tak?

 • zasady odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę sprzeczne z kodeksem cywilnym
 • regulowanie wyglądu uczniów
 • zakaz posiadania telefonów komórkowych,
 • regulacje pozwalające na konfiskatę telefonów
KT.01.02-VIII/2020

Co było nie tak?

 • brak zasad usprawiedliwiania uczniów pełnoletnich
 • nieuregulowany tryb składania skarg w przypadku naruszeń praw ucznia
 • niemożliwość rezygnacji z zajęć religii w dowolnym momencie roku szkolnego
 • nieobecność na sprawdzianie jako podstawa oceny niedostatecznej
KT.01.01-IX/2020

Co było nie tak?

 • ocenianie aktywności
 • zbyt wysokie wymagania na ocenę celującą
 • ograniczanie możliwości wglądu w prace
 • regulowanie wyglądu ucznia
 • zbędne regulacje
KT.01.02-IX/2020

Co było nie tak?

 • regulacja wyglądu uczniów
 • rekwirowanie telefonów
 • upoważnienie dyrektora do ingerowania w kompetencje rady rodziców
 • wymagania na ocenę celującą wykraczające poza program
KT.01.04-IX/2020

Co było nie tak?

 • brak uregulowanego trybu składania zastrzeżeń od przyznanych nagród
 • nieuregulowany tryb składania skarg w przypadku naruszeń praw ucznia
 • nałożenie na uczniów obowiązku udziału w konkursach
 • regulowanie wyglądu uczniów
 • regulacje pozwalające na konfiskowanie telefonów komórkowych
 • niezgodne z prawem regulacje dotyczące udostępniania ocenionych prac pisemnych
KT01.01-1/2021

Co było nie tak?

 • sztywny wagowy system oceniania
KT-3/2021

Co było nie tak?

 • brak możliwości usprawiedliwiania się przez uczniów pełnoletnich
 • nieokreślony tryb skreślania ucznia pełnoletniego z listy uczniów
 • brak możliwości wglądu w prace ucznia
 • brak możliwości zrezygnowania z uczestnictwa w lekcjach religii
 • brak regulacji statutowych
 • statut nakłada obowiązki na organy zewnętrzne
 • zabranianie spożywania alkoholu i wyrobów tytoniowych poza szkołą

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

OL.08.01-IX/2020

Co było nie tak?

 • negatywne oświadczenie o uczęszczaniu na lekcje religii
OL.01.01-X/2020 (w trakcie)

Co było nie tak?

 • nieprecyzyjne określenia
 • regulowanie wyglądu uczniów
 • zbyt wysokie wymaganie na ocenę celującą
 • sprawy regulowane poza statutem
 • zbędne i bezprawne regulacje

wielkopolskie

PO.01.02-IX/2020

Co było nie tak?

 • bezprawne regulacje dot. używania telefonów
 • bezprawne regulacje dot. wyglądu ucznia
PO.01.03-IX/2020

Co było nie tak?

 • bezprawne regulacje dot. wyglądu ucznia
 • nieodpowiednie kryteria oceny zachowania
 • ocenianie próbnych matur
 • nieokreślenie organizacji internatu w statucie, bezprawne przepisy dot. internatu w innych dokumentach
 • statut nie był sporządzony zgodnie z zasadami techniki prawodawczej
PO.08.01-IX/2020

Co było nie tak?

 • negatywne oświadczenie o uczęszczaniu na lekcje religii
PO.01.02-XII/2020 (sprawa w toku)

Co było nie tak?

 • narzucanie uczniom konkretnego światopoglądu i wyznania
 • brak regulacji usprawiedliwień nieobecności przez pełnoletnich
PO.01.01-I/2021

Co było nie tak?

 • wymóg wypisania się z religii
 • ograniczenie praw uczniów pełnoletnich
 • rekwirowanie telefonów
 • regulowanie wyglądu ucznia
 • zbyt wysokie wymagania na ocenę celującą
 • ograniczanie praw ucznia
 • brak regulacji dot. usprawiedliwiania się uczniów pełnoletnich
 • brak trybu wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody
 • brak wymienionych przypadków w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów
PO.01.02-I/2021

Co było nie tak?

 • brak możliwości udostępniania prac uczniom
 • zbyt wysokie wymagania na ocenę celującą oraz bardzo dobrą
 • błędy językowe w statucie uniemożliwiające poprawną interpretację zapisu
 • regulowanie wyglądu ucznia
 • nieprecyzyjne określenia w statucie
 • nieostre kryteria oceniania zachowania
 • nieuzasadnione poszerzenie kryteriów oceny zachowania
 • zbędne zapisy w statucie
 • nieostre regulacje dot. przeniesienia ucznia do innej szkoły
 • regulacje poza statutem
PO-I/2021

Co było nie tak?

 • brak regulacji dot. usprawiedliwiania się przez uczniów pełnoletnich
 • regulowanie życia poza szkołą
 • ograniczanie praw uczniom pełnoletnim
 • bezprawne skreślanie ucznia z listy uczniów
 • regulowanie wyglądu ucznia

zachodniopomorskie

SZ.01.01-IX/2020

Co było nie tak?

 • ustalenie odpowiedzialności za szkody niezgodnie z Kodeksem cywilnym
 • bezprawne odbieranie telefonów komórkowych uczniów
SZ.08.01-IX/2020

Co było nie tak?

 • ustalenie odpowiedzialności za szkody niezgodnie z Kodeksem cywilnym
 • nieodpowiednie regulacje dot. wyglądu
 • nieodpowiednie zasady dot. oceniania, w tym wymaganie wiedzy ponadprogramowej
 • pozbawienie funkcji w Samorządzie Uczniowskim jako środek dyscyplinujący
 • bezprawne zasady gospodarki finansowej Samorządu Uczniowskiego
 • bezprawne zasady gospodarki finansowej Rady Rodziców
SZ.01.01-I/2021 (monitoring)

Co było nie tak?

 • bezprawne ograniczenie możliwości rezygnacji z religii
 • ustalenie odpowiedzialności za szkody niezgodnie z Kodeksem cywilnym
 • bezprawne odbieranie telefonów komórkowych uczniów
 • statut (łącznie) nie reguluje sytuacji uczniów pełnoletnich i ogranicza ich
 • nie wskazano sposobu składania zastrzeżeń wobec udzielonych nagród