Spis interwencji Stowarzyszenia Umarłych Statutów ws. legalności postanowień statutów szkół

Prezentujemy nasze wnioski i odpowiedzi kuratoriów. Pliki otwierają się w osobnej karcie. Zachęcamy do korzystania z naszych pism i naszej argumentacji jako z szablonów do tworzenia własnych pism, np. do kuratorium, dyrekcji szkoły, organów prowadzących.

Strona w budowie.

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

lubelskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie

KR.01.02-VIII/2020

Co było nie tak?

 • usprawiedliwienia osób pełnoletnich
 • przesłanki skreślenia z listy uczniów

mazowieckie

WW.01.02-IX/2020

Co było nie tak?

 • ocenianie próbnych matur
 • ocena niedostateczna za rozmawianie w czasie sprawdzianu
 • zakaz fotografowania prac klasowych
 • rozszerzenie warunków koniecznych do uzyskania promocji warunkowej
 • opłata karna na rzecz szkoły
WW.01.03-IX/2020

Co było nie tak?

 • odbieranie telefonów komórkowych
 • regulowanie wyglądu ucznia
 • odebranie możliwości pełnienia funkcji w samorządzie uczniowskim jako efekt nieodpowiedniej oceny zachowania

opolskie

podkarpackie

podlaskie

pomorskie

śląskie

KT.01.01-VIII/2020 (sprawa w toku)

Co było nie tak?

 • zasady odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę sprzeczne z kodeksem cywilnym
 • regulowanie wyglądu uczniów
 • zakaz posiadania telefonów komórkowych,
 • regulacje pozwalające na konfiskatę telefonów
KT.01.02-VIII/2020 (sprawa w toku)

Co było nie tak?

 • brak zasad usprawiedliwiania uczniów pełnoletnich
 • nieuregulowany tryb składania skarg w przypadku naruszeń praw ucznia
 • niemożliwość rezygnacji z zajęć religii w dowolnym momencie roku szkolnego
 • nieobecność na sprawdzianie jako podstawa oceny niedostatecznej
KT.01.04-IX/2020

Co było nie tak?

 • brak uregulowanego trybu składania zastrzeżeń od przyznanych nagród
 • nieuregulowany tryb składania skarg w przypadku naruszeń praw ucznia
 • nałożenie na uczniów obowiązku udziału w konkursach
 • regulowanie wyglądu uczniów
 • regulacje pozwalające na konfiskowanie telefonów komórkowych
 • niezgodne z prawem regulacje dotyczące udostępniania ocenionych prac pisemnych

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie