Uczniowski Poradnik Prawny w formacie .pdf (do druku) możliwy do pobrania!

1. Czy uczeń pełnoletni może samodzielnie usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach i zwalniać się z nich?

Tak. Kwestie te regulują poniższe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) w art. 99 pkt. 2 stanowi, że statut szkoły winien uwzględniać obowiązki ucznia pełnoletniego w zakresie usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych oraz zwalniania się z zajęć edukacyjnych przez osoby pełnoletnie. Regulacje te nie mogą być niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem (patrz niżej).
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) w art. 11 stanowi, że po osiągnięciu pełnoletności nabywa się pełną zdolność do czynności prawnych, zatem niemożność samodzielnego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach i zwalniania się z zajęć przez ucznia pełnoletniego narusza ww. przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9. poz. 59 z późn. zm.) w art. 92 wyraźnie mówi, że dziecko zostaje pod władzą rodzicielską do osiągnięcia pełnoletności – po tym czasie rodzice tracą prawo do reprezentowania dziecka przed organami administracji publicznej.

Odsyłamy także do naszego tekstu na ten temat.

2. Czy szkoła może wymagać od osoby pełnoletniej zgody rodziców na jej samodzielne usprawiedliwianie nieobecności i zwalnianie się z zajęć?

Nie. Prawo do samodzielnego zwalniania się z zajęć ucznia pełnoletniego i usprawiedliwiania przez niego nieobecności wynika z wyżej przytoczonych przepisów kodeksu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Fakt wspólnego zamieszkiwania ucznia pełnoletniego z rodzicami i utrzymywania go przez nich, nie może być powodem, dla którego przedmiotowa zgoda mogłaby być wymagana. Między rodzicami a ich pełnoletnim dzieckiem istnieje stosunek alimentacyjny, jednak władza rodzicielska przestaje obowiązywać po ukończeniu przez dziecko pełnoletności. Osoba pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona nie ma żadnych przedstawicieli prawnych, od których musiała by pozyskiwać zgodę, że by móc dokonywać czynności prawnych, np. takich jak złożenie oświadczenia o przyczynach nieobecności.

3. Czy szkoła może zakazać wnoszenia telefonów na jej teren?

Nie. Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, na szkoły został nałożony obowiązek umieszczenia w statucie m. in. przepisów dotyczących przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły (art. 99 ust. 4 ustawy).

Szkoła nie ma umocowań prawnych do tego, aby zakazywać wnoszenia telefonu na jej teren. Takie obostrzenia byłyby nadmierną ingerencją w wolność uczniów, która nie ma podstaw w prawie oświatowym. Ponadto samo egzekwowanie zakazu wnoszenia telefonów komórkowych jest niemożliwe, bo szkoła nie ma uprawnień do tego, by kontrolować w tym zakresie uczniów.

4. Czy nauczyciel może zabrać telefon należący do ucznia?

I tak, i nie.

Nauczyciel może  nakazać odłożenie telefonu w określone miejsce bądź jego wyłączenie. Za niewykonanie takiego polecenia uczeń może być ukarany zgodnie z postanowieniami statutu szkoły. Jakiekolwiek użycie siły w celu odebrania uczniowi rzeczy jest oczywiście niedozwolone. Szkoła nie może rekwirować sprzętu należącego do ucznia. Jeśli jednak by się tak stało, że posłuchaliście poleceń nauczyciela, to należy pamiętać, że uczeń pełnoletni bądź opiekunowie prawni ucznia niepełnoletniego mogą w każdym momencie zażądać wydania rzeczy do nich należących, a szkoła ma obowiązek to żądanie spełnić.

Z drugiej strony, nauczyciel może w ramach środka wychowawczego zabrać po zajęciach telefon uczniowi niepełnoletniemu, ale tylko i wyłącznie za wyraźną zgodą jego opiekunów prawnych, którzy mogą w każdym momencie żądać wydania rzeczy. W przypadku takiego przetrzymywania rzeczy, nie można mówić o przestępstwie przywłaszczenia czy kradzieży, bo nauczyciel nie zamierza włączyć rzeczy do swojego majątku – mówią o tym art. 278 i 284 kodeksu karnego oraz art. 119 kodeksu wykroczeń.

[opracowano korzystając z materiałów zamieszczonych na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich]

5. Czy szkoła może wymagać odkładania telefonów na początku lekcji do specjalnie przygotowanych koszyków?

Szkoła może określić takie zasady. Za nieprzestrzeganie takiego nakazu uczeń może być ukarany zgodnie z postanowieniami statutu. Nauczyciel nie może jednak wbrew woli ucznia zabrać mu telefonu. Ponadto za zdeponowane telefony szkoła ponosi odpowiedzialność.

6. Na jakiej podstawie szkoła odpowiada za zdeponowane telefony?

W sytuacji zabrania telefonu dochodzi do zawarcia dorozumianej umowy przechowania, uregulowanej w przepisach art. 835-845 kodeksu cywilnego. Przechowawca jest zobowiązany do zwrotu rzeczy w stanie nie pogorszonym. Odpowiada więc za ewentualne szkody chyba, że powstały bez jego winy. Nadmienić należy, że nauczyciel nie może używać telefonu oddanego na przechowanie (patrz pkt 7.) .

7. Czy nauczyciel może przeglądać treści znajdujące się w telefonie?

Nie. Takie działanie narusza prawo do prywatności ucznia, określone m.in. w art. 16 ust. 1 Konwencji o Prawach Dziecka z 20.11.1989 r.  ( “Żadne dziecko nie będzie podlegało arbitralnej lub bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego, rodzinnego lub domowego czy w korespondencję ani bezprawnym zamachom na jego honor i reputację”) czy w art. 47 Konstytucji RP (“Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.”).

8. Czy uczeń pełnoletni może sam decydować o uczęszczaniu na zajęcia religii?

Tak. Mówi o tym wprost § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ws. nauki religii – “Po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii decydują uczniowie“.

9. Czy z powodu oceny niedostatecznej z religii na świadectwie mogę nie zdać do następnej klasy?

Nie. Zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia ws. nauki religii: “Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy“.

10. Czy ocena z religii wlicza się do średniej?

Tak. Zgodnie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych: "Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć".

11. Jak wyrazić chęć uczestniczenia w zajęciach religii? Czy z zajęć religii można zrezygnować?

Zajęcia religii są organizowane na życzenie rodziców/prawnych opiekunów uczniów bądź na życzenie samych uczniów. Życzenie to powinno mieć formę pisemnego oświadczenia (§ 1 ust. 2 rozporządzenia). Oświadczenia nie trzeba ponawiać z początkiem każdego roku szkolnego, ale można je zmienić. Z uczestnictwa w zajęciach religii można zrezygnować w dowolnym momencie roku szkolnego.

Więcej: Z zajęć religii można zrezygnować w trakcie roku szkolnego

12. Czy zajęcia religii muszą się zawsze odbywać w wymiarze dwóch godzin tygodniowo?

Nie. Wymiar godzin zajęć religii może zostać zmniejszony. Mówi o tym
§8 ust. 1 rozporządzenia – “Nauka religii w przedszkolach i szkołach publicznych wszystkich typów odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych lub dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Wymiar lekcji religii może być zmniejszony jedynie za zgodą biskupa diecezjalnego Kościoła katolickiego albo władz zwierzchnich pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych”.

13. Na jakich zasadach są organizowane rekolekcje?
14. Czy katecheta może być wychowawcą klasy?

Nie. O roli katechety wprost mówi §7 ust. 1 rozporządzenia – “Nauczyciele religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy“.

15. Czy nauczyciel może wstawić ocenę niedostateczną (jedynkę) za brak podręcznika, zeszytu lub przyborów?

Nie. Zgodnie z art. 44b ust. 3 ustawy o systemie oświaty:

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia i kryteriów weryfikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Oceniać można tylko osiągnięcia edukacyjne. Ocenianie to polega na ustaleniu, w jakim stopniu i z jakimi postępami uczeń opanował wiadomości i umiejętności w stosunku do określonych w podstawie programowej wymagań.

Kluczowe są tu wymagania określone w podstawie – nie ma wśród nich bowiem takiego, które określa, że uczeń ma nosić podręcznik, zeszyt, cyrkiel, linijkę. A skoro nie ma, to tego, czy uczeń nosi podręcznik, nie można oceniać w ramach oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia.

Jednak to, czy uczeń nosi podręcznik i inne przybory, świadczy o tym, jak wywiązuje się ze swoich obowiązków. A to można oceniać w ramach oceny zachowania.

Za nieprzyniesienie podręcznika czy cyrkla na lekcję, mimo takiego polecenia nauczyciela, uczeń może otrzymać uwagę do dziennika.

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

art. 44b ust. 4 ustawy o systemie oświaty

16. Czy muszę zapłacić składki na Radę Rodziców?

Nie. O kompetencjach Rady Rodziców precyzyjnie wyraża się Prawo oświatowe:

W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 83 ust. 4.

art. 84 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe

Ustawa wprost mówi o tym, że składki są dobrowolne. Nikt – ani wychowawca, ani dyrektor szkoły, ani przedstawiciele Rady Rodziców nie mogą wymuszać opłacenia składki (w kwocie z góry określonej bądź dowolnej) przez ucznia bądź jego rodziców.

17. Czy szkoła może nie wydać uczniowi świadectwa?

Nie. Szkoła musi wydać świadectwo. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej czytamy, że świadectwo wydaje się wyłącznie na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania (rodzajem takiej dokumentacji są np. dziennik, arkusz ocen, uchwała rady pedagogicznej w sprawie promowania uczniów):

Świadectwo szkolne promocyjne, świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o przebiegu nauczania wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę.

§  4. ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

Karta obiegowa, dokumentacja medyczna pielęgniarki, karta biblioteczna nie są dokumentacją przebiegu nauczania, a więc ich brak czy niekompletność nie mają wpływu na wydanie świadectwa.

Co więcej, świadectwa i dyplomy państwowe wydawane przez uprawnione do tego szkoły czy placówki są dokumentami urzędowymi. Wstrzymywanie ich wydania jest karalne.

Świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia, aneksy i dyplomy państwowe wydawane przez uprawnione do tego szkoły, placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, kolegia pracowników służb społecznych oraz okręgowe komisje egzaminacyjne są dokumentami urzędowymi.

art. 11 ust. 1 ustawy o systemie oświaty

Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

art. 276 kodeksu karnego

Od tej zasady nie ma wyjątku. W statucie szkoły nie można uzależniać wydania świadectwa uczniowi od spełnienia przez niego pewnych powinności, np. rozliczenia się ze szkolną biblioteką czy oddania dokumentacji do pielęgniarki szkolnej. Tak samo “obiegówki”, czyli karty obiegowe, nie muszą być wypełnione, aby otrzymać świadectwo.

Dodajmy jeszcze, że wyżej wzmiankowane rozporządzenie w §29 ust. 1 stanowi ponadto, że świadectwa wydaje się nieodpłatnie. Należy jednak pamiętać, że za duplikat świadectwa trzeba zapłacić.

18. Czy oceny z przedmiotów mogą wpływać na ocenę zachowania?

Nie. Oceny z zajęć edukacyjnych i ocena zachowania to dwie całkiem różne oceny, które nie mają na siebie wpływu i nie są jedna od drugiej uzależnione. Mówią o tym wyraźnie przepisy ustawy o systemie oświaty:

Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

art. 44f ust. 8 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty.

Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

art. 44f ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Nie można zatem oceny zachowania warunkować średnią ocen (co niestety zdarza się w niektórych szkołach – np. bardzo dobra ocena zachowania jest możliwa tylko przy średniej ocen co najmniej 4,75) ani ocenami z poszczególnych zajęć edukacyjnych.

Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny klasyfikacyjne.

19. Czy przez naganne zachowanie można nie zdać do następnej klasy?

Nie. Ocena zachowania nie ma wpływu na promocję do następnej klasy ani na ukończenie szkoły (art. 44f ust. 9 pkt 2 ustawy o systemie oświaty – zob. pkt 18).

20. Czy nauczyciel może nie dopuścić ucznia do matury?

Nie. Nie ma w ogóle takiej instytucji w prawie oświatowym, jak „niedopuszczenie do matury”. Nauczyciele nieraz używają takiego określenia, ale należałoby je uznać za bardzo niefortunny skrót myślowy.

Egzamin maturalny jest egzaminem przeprowadzanym dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe (art. 3 pkt 21 ustawy o systemie oświaty).

Jedyną sytuacją więc, gdy uczeń, który prawidłowo złożył deklarację maturalną, nie będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego, jest nieukończenie przez tego ucznia szkoły. Uczeń nie ukończy szkoły, jeśli otrzyma w wyniku klasyfikacji rocznej ocenę niedostateczną z jakiegokolwiek przedmiotu.

Jeżeli nauczycieli mówi więc, że kogoś „nie dopuści do matury”, to znaczy to, że planuje wystawić takiej osobie ocenę niedostateczną na koniec roku.

Wymagania na poszczególne oceny są określane na początku roku szkolnego. Uczeń łatwo może sprawdzić, czy faktycznie zasłużył na jedynkę. Trzeba też przy tym pamiętać, że oceny z próbnych egzaminów nie mogą wpływać na roczną ocenę klasyfikacyjną. Nie mogą więc być podstawą oceny niedostatecznej słabe wyniki z próbnych matur.

W przypadku, gdy nauczyciel wystawi uczniowi ocenę niedostateczną wbrew ustalonym zasadom, można złożyć zastrzeżenie do oceny.

Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

art. 44n ust. 1 ustawy o systemie oświaty

W przypadku gdy zostanie stwierdzone, że ocena została ustalona niezgodnie z przepisami, dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną.

Uczniowski Poradnik Prawny to zbiór najczęściej pojawiających się pytań i odpowiedzi na te pytania. Obalamy najczęstsze szkolne mity i wyjaśniamy, jak być nie powinno.

Prezentowane w dziale FAQ treści należy traktować jako opinie. Dołożono wszelkiej staranności, aby treści były jak najbardziej pomocne i zgodne aktualnym stanem prawnym, nie są to jednak profesjonalne analizy prawne. Autorzy bloga nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje podjęte w oparciu o treści tu prezentowane.

Uwaga do pkt 8 – 14: Ilekroć mowa o rozporządzeniu bez doprecyzowania, o jakie rozporządzenie chodzi – chodzi o Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

25 komentarzy

Kuba · 19 listopada 2021 o 19:08

Czy uczeń może pić wodę i wychodzić do toalety na lekcji?

  Mati · 24 listopada 2021 o 16:38

  Tak możesz wyjść ale radzę nauczyciela o tym poinformować a jak ci wstawi ocenę niedostateczna lub uwagę zwróć się do dyrektora a jeżeli nie pomoże napisz skargę na tej stronie 😉

   Hania · 23 marca 2022 o 19:23

   Mam pytanie. Syn dostał dwie jedynki z matematyki. Jedna ocena jest za zadania , a druga za wygląd pracy. Syn oddał pusta kartkę. Zgodzę się z jedną oceną niedostateczną ale druga jak ma ocenić wygląd skoro jest pusta. Niektóre osoby dostały 3 oceny niedostateczne, ktora dotyczyła przyborów potrzebnych do wykonania rysunków. Proszę o informację czy jest normalne ocenianie. Zgodne z zasadami.

    Łukasz Korzeniowski · 2 kwietnia 2022 o 18:56

    Nie, ocenianie „wyglądu” prac narusza art. 44b ust. 1 i 3 ustawy o systemie oświaty.

     Natalia · 21 czerwca 2022 o 13:05

     Mam pytanie. Czy nauczyciel zrobił to prawnie?
     Otóż. Koniec roku się zbliża oceny już wystawione.
     U siostrzeńca w klasie (2 klasa podstawówki), inni uczniowie zabrali koleżance z jego klasy plecak i nauczycielka od angielskiego „za kare dla WSZYSTKICH” zrobiła kartkówkę.
     Siostrzeniec nie miał kartki ze środka zeszytu to nauczyciel postawil mu jedynkę za brak kartki i druga jedyne że nie pisał kartkówki ( wielki problem był by dać dziecku kartkę do karkówki!)
     Czy jest to prawne?
     Zaznaczę że nauczyciel zagroził że te oceny co teraz dostali będą wystawione w klasie 3 na początku roku. Proszę o odpowiedź

  Magda · 7 czerwca 2022 o 21:46

  Witam, moja córka ma proponowaną ocenę 3 na koniec roku, dzisiaj dostała nieprzygotowanie z czytania czytanki, pani powiedziała jej że obniża jej stopień o 1 czyli na koniec roku by miała 2,w 1 półroczu miała 3,czy nauczyciel może to zrobić

Justyna · 19 grudnia 2021 o 23:06

Witam, moja córka nie wzięła potrzebnych przyborów na plastykę i dostała za to nieprzygotowanie i na tej samej lekcji dostała jedynkę za pracę której z wiadomych powodów nie mogła zrobic. Czy nauczyciel moze tak postąpić ?

Patrycja · 6 kwietnia 2022 o 18:11

Czy nauczyciel może wystawić ocenę z zachowania wstecz? Ocena wystawiona dziś a dzień w którym podobno rozmawiał na lekcji był miesiąc temu?

  Łukasz Korzeniowski · 9 kwietnia 2022 o 23:43

  Ocenianie, zwłaszcza zachowania, jest pewnym procesem i to trzeba mieć na uwadze. W ocenianiu bieżącym nie mamy „klasycznych” ocen bieżących – jeśli gdzieś taka uwaga odnośnie zachowania sprzed miesiąca została odnotowana, to nie widzę w tym problemu.

   Julia · 19 maja 2022 o 14:11

   Czy można dostać 1 za brak zeszytu na religii?

    Łukasz Korzeniowski · 22 maja 2022 o 14:28

    Nie.

     Mama · 13 czerwca 2022 o 19:05

     Ponad połowa uczniów w klasie syna jest zagrożona 1 z matematyki. Prośby o zmianę nauczycielki nic nie dały.
     Syn chodzi dodatkowo na matematykę ale nawet korepetytor stwierdził, że nauczycielka ewidentnie przesadza z zadaniami np na sprawdzianach.
     Czy można jakkolwiek zareagować oprócz skarg u dyrektorki?

   Ppp · 4 września 2022 o 17:30

   Z drugiej strony, czy wypominanie komuś błahej sprawy sprzed kilku tygodni czy miesięcy jest właściwe? Uważam, że przewinienia powinny być karane/odnotowywane od razu, Jeśli błaha rzecz nie została „rozliczona” od razu, powinna ulegać zapomnieniu/przedawnieniu.
   Zauważmy, że po takim czasie trudno nawet ocenić prawdziwość zarzutu!
   Pozdrawiam.

Justyna · 24 kwietnia 2022 o 00:39

Chodzę do katolickiego liceum publicznego. Miesiąc temu wydarzyła się taka sytuacja, że zwrócono mi uwagę za noszenie chokera z ćwiekami i kazano mi go zdjąć, twierdząc, iż jest „niebezpieczny”. Stawiałxm opór, mówiłxm, że mój choker jest jak najbardziej bezpieczny, ale wzięto mnie do ks. dyrektora…i zaczęło się. Okazuje się, iż nasz statut zakazuje „biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu oraz biżuterii z agresywnymi i prowokacyjnymi akcentami, np. bransolety z ćwiekami”. Jest to bezprawny zapis, bo nawet katolicka szkoła nie może regulować biżuterii. Natomiast niecałe 2 tygodnie temu ponownie wzięto mnie do ks. dyrektora za…czarną szminkę. Mimo że makijaż w ogóle nie jest uregulowany przez nasz statut. Ks. dyrektor znowu mnie opierniczył i w konsekwencji dostałxm UWAGA naganę wychowawcy, a teraz w jej wyniku zostało wystawione mi zachowanie naganne i grozi mi usunięcie mnie ze szkoły. To jest jakieś nienormalne! Czy i jak mogę skontaktować się z SUS/kuratorium oświaty w tej sprawie? Sytuacja ta doprowadza mnie do szału…

  Kuba · 10 maja 2022 o 23:51

  Co do chokera, według ustawy Prawo oświatowe (art. 99 i 100) statut szkoły określa obowiązki ucznia co do ubioru. Nie jestem pewien czy biżuteria zalicza się do ubioru, ale jeśli tak to moim zdaniem taki zapis jest w pełni zgodny z prawem. Jeśli chodzi o makijaż to nie jestem pewien, ale szkoła chyba nie ma żadnego prawa co do zabraniania uczniom noszenia makijażu. Na twoim miejscu najpierw rozejrzał bym się bardziej w temacie, a następnie spróbował uzgodnić sprawę z dyrekcją powołując się na odpowiednie prawa. W przypadku gdyby to też nie pomogło to wysłałbym pismo do kuratorium (Wzory pism i poradniki jak to zrobić można znaleźć na stronie SUS’u). Myślę też że dobrą opcją by było zastanowić się nad zmianą szkoły.

Kon · 26 kwietnia 2022 o 19:46

Czy nauczyciel może wstawić jedynkę za nie przyniesienie lektury do szkoły?

  Kuba · 10 maja 2022 o 23:29

  Wydaje mi się że nie. Nie przyniesienie lektury nie jest osiągnięciem edukacyjnym ucznia więc ta jedynka jest niezgodna z art. 44b ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

  Łukasz Korzeniowski · 22 maja 2022 o 14:47

  Nie, nieprzyniesienie egzemplarza książki nie jest osiągnięciem edukacyjnym w myśl art. 44b ust. 3 ustawy o systemie oświaty i nie może być oceniane.

Ocena niedostateczna · 17 maja 2022 o 16:42

Witam. Podczas choroby i nieobecności w szkole nauczyciel wstawił 3 oceny niedostateczne z zadań które były na lekcji. Czy miał prawo wstawić te oceny. Gdzie szukać pomocy .

Mateusz · 23 maja 2022 o 18:00

Witam. Czy jak mam ponad 9 ocen to moge byc nieklasyfikowany? Mam okolo 45% frekwencji. Mowilem o art. 44k ale nauczyciele nie rozumieją tego i jedni chca zaniżać za to ocene np. Jak wypada 5 to dac na koniec roku 2-3 a drudzy nieklasyfikowac. (Wszystkie godziny sa usprawiedliwione)

Justyna · 6 czerwca 2022 o 07:13

Witam, Czy nauczyciel może wystawić ocenę na koniec roku opierając się tylko na średiej ważonej? W statucie szkoły zapisane są „widełki” wg których wystawiane są oceny proponowane i końcowe. Zapis ze statutu: „. Ocenę śródroczną, roczną, końcową wylicza się według wzoru średniej ważonej wyliczonej przez dziennik elektroniczny.”

Justyna · 6 czerwca 2022 o 08:06

Witam, Czy nauczyciel może wystawić ocenę roczną tylko na podstawie średniej ważonej? W statucie są tzw. „widełki” wg których wystawiane są oceny.
Zapis ze statutu: „.Ocenę śródroczną, roczną, końcową wylicza się według wzoru średniej ważonej wyliczonej przez dziennik elektroniczny.”

Wioletta · 10 czerwca 2022 o 22:23

Czy nauczyciel może stawiać minusowe punkty za pomalowane paznokcie aco najważniejsze czy nauczyciel może warunkować ocenę końcową w klasie 8 szkoły podstawowej wynikami że sprawdzianu gdzie sprawdzano wiedzę z klasy 7?

Katarzyna · 16 sierpnia 2022 o 17:55

Mam wątpliwości czy statut szkoły podstawowej mozebezwarunkowo zakazywac farbowania włosów, stosowania makijażu, malowania paznokci…. bo rozumiem że może określać dopuszczalną długość spodni i spódnic oraz rozmiary dekoltow i długość rękawów blizek?

Jakub · 16 września 2022 o 12:46

Czy szkoła ma prawo zabronić uczniowi pełnoletniemu wyjścia poza teren szkoły w trakcie przerwy?

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.