Uczniowski Poradnik Prawny (FAQ)

Uczniowski Poradnik Prawny w formacie .pdf (do druku) możliwy do pobrania!

1. Czy uczeń pełnoletni może samodzielnie usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach i zwalniać się z nich?

Tak. Kwestie te regulują poniższe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) w art. 99 pkt. 2 stanowi, że statut szkoły winien uwzględniać obowiązki ucznia pełnoletniego w zakresie usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych oraz zwalniania się z zajęć edukacyjnych przez osoby pełnoletnie. Regulacje te nie mogą być niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem (patrz niżej).
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) w art. 11 stanowi, że po osiągnięciu pełnoletności nabywa się pełną zdolność do czynności prawnych, zatem niemożność samodzielnego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach i zwalniania się z zajęć przez ucznia pełnoletniego narusza ww. przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9. poz. 59 z późn. zm.) w art. 92 wyraźnie mówi, że dziecko zostaje pod władzą rodzicielską do osiągnięcia pełnoletności – po tym czasie rodzice tracą prawo do reprezentowania dziecka przed organami administracji publicznej.

Odsyłamy także do naszego tekstu na ten temat.

2. Czy szkoła może wymagać od osoby pełnoletniej zgody rodziców na jej samodzielne usprawiedliwianie nieobecności i zwalnianie się z zajęć?

Nie. Prawo do samodzielnego zwalniania się z zajęć ucznia pełnoletniego i usprawiedliwiania przez niego nieobecności wynika z wyżej przytoczonych przepisów kodeksu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Fakt wspólnego zamieszkiwania ucznia pełnoletniego z rodzicami i utrzymywania go przez nich, nie może być powodem, dla którego przedmiotowa zgoda mogłaby być wymagana. Między rodzicami a ich pełnoletnim dzieckiem istnieje stosunek alimentacyjny, jednak władza rodzicielska przestaje obowiązywać po ukończeniu przez dziecko pełnoletności. Osoba pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona nie ma żadnych przedstawicieli prawnych, od których musiała by pozyskiwać zgodę, że by móc dokonywać czynności prawnych, np. takich jak złożenie oświadczenia o przyczynach nieobecności.

3. Czy szkoła może zakazać wnoszenia telefonów na jej teren?

Nie. Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, na szkoły został nałożony obowiązek umieszczenia w statucie m. in. przepisów dotyczących przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły (art. 99 ust. 4 ustawy).

Szkoła nie ma umocowań prawnych do tego, aby zakazywać wnoszenia telefonu na jej teren. Takie obostrzenia byłyby nadmierną ingerencją w wolność uczniów, która nie ma podstaw w prawie oświatowym. Ponadto samo egzekwowanie zakazu wnoszenia telefonów komórkowych jest niemożliwe, bo szkoła nie ma uprawnień do tego, by kontrolować w tym zakresie uczniów.

4. Czy nauczyciel może zabrać telefon należący do ucznia?

I tak, i nie.

Nauczyciel może  nakazać odłożenie telefonu w określone miejsce bądź jego wyłączenie. Za niewykonanie takiego polecenia uczeń może być ukarany zgodnie z postanowieniami statutu szkoły. Jakiekolwiek użycie siły w celu odebrania uczniowi rzeczy jest oczywiście niedozwolone. Szkoła nie może rekwirować sprzętu należącego do ucznia. Jeśli jednak by się tak stało, że posłuchaliście poleceń nauczyciela, to należy pamiętać, że uczeń pełnoletni bądź opiekunowie prawni ucznia niepełnoletniego mogą w każdym momencie zażądać wydania rzeczy do nich należących, a szkoła ma obowiązek to żądanie spełnić.

Z drugiej strony, nauczyciel może w ramach środka wychowawczego zabrać po zajęciach telefon uczniowi niepełnoletniemu, ale tylko i wyłącznie za wyraźną zgodą jego opiekunów prawnych, którzy mogą w każdym momencie żądać wydania rzeczy. W przypadku takiego przetrzymywania rzeczy, nie można mówić o przestępstwie przywłaszczenia czy kradzieży, bo nauczyciel nie zamierza włączyć rzeczy do swojego majątku – mówią o tym art. 278 i 284 kodeksu karnego oraz art. 119 kodeksu wykroczeń.

[opracowano korzystając z materiałów zamieszczonych na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich]

5. Czy szkoła może wymagać odkładania telefonów na początku lekcji do specjalnie przygotowanych koszyków?

Szkoła może określić takie zasady. Za nieprzestrzeganie takiego nakazu uczeń może być ukarany zgodnie z postanowieniami statutu. Nauczyciel nie może jednak wbrew woli ucznia zabrać mu telefonu. Ponadto za zdeponowane telefony szkoła ponosi odpowiedzialność.

6. Na jakiej podstawie szkoła odpowiada za zdeponowane telefony?

W sytuacji zabrania telefonu dochodzi do zawarcia dorozumianej umowy przechowania, uregulowanej w przepisach art. 835-845 kodeksu cywilnego. Przechowawca jest zobowiązany do zwrotu rzeczy w stanie nie pogorszonym. Odpowiada więc za ewentualne szkody chyba, że powstały bez jego winy. Nadmienić należy, że nauczyciel nie może używać telefonu oddanego na przechowanie (patrz pkt 7.) .

7. Czy nauczyciel może przeglądać treści znajdujące się w telefonie?

Nie. Takie działanie narusza prawo do prywatności ucznia, określone m.in. w art. 16 ust. 1 Konwencji o Prawach Dziecka z 20.11.1989 r.  ( “Żadne dziecko nie będzie podlegało arbitralnej lub bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego, rodzinnego lub domowego czy w korespondencję ani bezprawnym zamachom na jego honor i reputację”) czy w art. 47 Konstytucji RP (“Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.”).

8. Czy uczeń pełnoletni może sam decydować o uczęszczaniu na zajęcia religii?

Tak. Mówi o tym wprost § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ws. nauki religii – “Po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii decydują uczniowie“.

9. Czy z powodu oceny niedostatecznej z religii na świadectwie mogę nie zdać do następnej klasy?

Nie. Zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia ws. nauki religii: “Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy“.

10. Czy ocena z religii wlicza się do średniej?

Tak. Zgodnie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych: "Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć".

11. Jak wyrazić chęć uczestniczenia w zajęciach religii? Czy z zajęć religii można zrezygnować?

Zajęcia religii są organizowane na życzenie rodziców/prawnych opiekunów uczniów bądź na życzenie samych uczniów. Życzenie to powinno mieć formę pisemnego oświadczenia (§ 1 ust. 2 rozporządzenia). Oświadczenia nie trzeba ponawiać z początkiem każdego roku szkolnego, ale można je zmienić. Z uczestnictwa w zajęciach religii można zrezygnować w dowolnym momencie roku szkolnego.

Więcej: Z zajęć religii można zrezygnować w trakcie roku szkolnego

12. Czy zajęcia religii muszą się zawsze odbywać w wymiarze dwóch godzin tygodniowo?

Nie. Wymiar godzin zajęć religii może zostać zmniejszony. Mówi o tym
§8 ust. 1 rozporządzenia – “Nauka religii w przedszkolach i szkołach publicznych wszystkich typów odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych lub dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Wymiar lekcji religii może być zmniejszony jedynie za zgodą biskupa diecezjalnego Kościoła katolickiego albo władz zwierzchnich pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych”.

13. Na jakich zasadach są organizowane rekolekcje?
14. Czy katecheta może być wychowawcą klasy?

Nie. O roli katechety wprost mówi §7 ust. 1 rozporządzenia – “Nauczyciele religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy“.

15. Czy nauczyciel może wstawić ocenę niedostateczną (jedynkę) za brak podręcznika, zeszytu lub przyborów?

Nie. Zgodnie z art. 44b ust. 3 ustawy o systemie oświaty:

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia i kryteriów weryfikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Oceniać można tylko osiągnięcia edukacyjne. Ocenianie to polega na ustaleniu, w jakim stopniu i z jakimi postępami uczeń opanował wiadomości i umiejętności w stosunku do określonych w podstawie programowej wymagań.

Kluczowe są tu wymagania określone w podstawie – nie ma wśród nich bowiem takiego, które określa, że uczeń ma nosić podręcznik, zeszyt, cyrkiel, linijkę. A skoro nie ma, to tego, czy uczeń nosi podręcznik, nie można oceniać w ramach oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia.

Jednak to, czy uczeń nosi podręcznik i inne przybory, świadczy o tym, jak wywiązuje się ze swoich obowiązków. A to można oceniać w ramach oceny zachowania.

Za nieprzyniesienie podręcznika czy cyrkla na lekcję, mimo takiego polecenia nauczyciela, uczeń może otrzymać uwagę do dziennika.

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

art. 44b ust. 4 ustawy o systemie oświaty

16. Czy muszę zapłacić składki na Radę Rodziców?

Nie. O kompetencjach Rady Rodziców precyzyjnie wyraża się Prawo oświatowe:

W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 83 ust. 4.

art. 84 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe

Ustawa wprost mówi o tym, że składki są dobrowolne. Nikt – ani wychowawca, ani dyrektor szkoły, ani przedstawiciele Rady Rodziców nie mogą wymuszać opłacenia składki (w kwocie z góry określonej bądź dowolnej) przez ucznia bądź jego rodziców.

17. Czy szkoła może nie wydać uczniowi świadectwa?

Nie. Szkoła musi wydać świadectwo. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej czytamy, że świadectwo wydaje się wyłącznie na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania (rodzajem takiej dokumentacji są np. dziennik, arkusz ocen, uchwała rady pedagogicznej w sprawie promowania uczniów):

Świadectwo szkolne promocyjne, świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o przebiegu nauczania wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę.

§  4. ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

Karta obiegowa, dokumentacja medyczna pielęgniarki, karta biblioteczna nie są dokumentacją przebiegu nauczania, a więc ich brak czy niekompletność nie mają wpływu na wydanie świadectwa.

Co więcej, świadectwa i dyplomy państwowe wydawane przez uprawnione do tego szkoły czy placówki są dokumentami urzędowymi. Wstrzymywanie ich wydania jest karalne.

Świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia, aneksy i dyplomy państwowe wydawane przez uprawnione do tego szkoły, placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, kolegia pracowników służb społecznych oraz okręgowe komisje egzaminacyjne są dokumentami urzędowymi.

art. 11 ust. 1 ustawy o systemie oświaty

Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

art. 276 kodeksu karnego

Od tej zasady nie ma wyjątku. W statucie szkoły nie można uzależniać wydania świadectwa uczniowi od spełnienia przez niego pewnych powinności, np. rozliczenia się ze szkolną biblioteką czy oddania dokumentacji do pielęgniarki szkolnej. Tak samo “obiegówki”, czyli karty obiegowe, nie muszą być wypełnione, aby otrzymać świadectwo.

Dodajmy jeszcze, że wyżej wzmiankowane rozporządzenie w §29 ust. 1 stanowi ponadto, że świadectwa wydaje się nieodpłatnie. Należy jednak pamiętać, że za duplikat świadectwa trzeba zapłacić.

18. Czy oceny z przedmiotów mogą wpływać na ocenę zachowania?

Nie. Oceny z zajęć edukacyjnych i ocena zachowania to dwie całkiem różne oceny, które nie mają na siebie wpływu i nie są jedna od drugiej uzależnione. Mówią o tym wyraźnie przepisy ustawy o systemie oświaty:

Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

art. 44f ust. 8 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty.

Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

art. 44f ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Nie można zatem oceny zachowania warunkować średnią ocen (co niestety zdarza się w niektórych szkołach – np. bardzo dobra ocena zachowania jest możliwa tylko przy średniej ocen co najmniej 4,75) ani ocenami z poszczególnych zajęć edukacyjnych.

Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny klasyfikacyjne.

19. Czy przez naganne zachowanie można nie zdać do następnej klasy?

Nie. Ocena zachowania nie ma wpływu na promocję do następnej klasy ani na ukończenie szkoły (art. 44f ust. 9 pkt 2 ustawy o systemie oświaty – zob. pkt 18).

20. Czy nauczyciel może nie dopuścić ucznia do matury?

Nie. Nie ma w ogóle takiej instytucji w prawie oświatowym, jak „niedopuszczenie do matury”. Nauczyciele nieraz używają takiego określenia, ale należałoby je uznać za bardzo niefortunny skrót myślowy.

Egzamin maturalny jest egzaminem przeprowadzanym dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe (art. 3 pkt 21 ustawy o systemie oświaty).

Jedyną sytuacją więc, gdy uczeń, który prawidłowo złożył deklarację maturalną, nie będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego, jest nieukończenie przez tego ucznia szkoły. Uczeń nie ukończy szkoły, jeśli otrzyma w wyniku klasyfikacji rocznej ocenę niedostateczną z jakiegokolwiek przedmiotu.

Jeżeli nauczycieli mówi więc, że kogoś „nie dopuści do matury”, to znaczy to, że planuje wystawić takiej osobie ocenę niedostateczną na koniec roku.

Wymagania na poszczególne oceny są określane na początku roku szkolnego. Uczeń łatwo może sprawdzić, czy faktycznie zasłużył na jedynkę. Trzeba też przy tym pamiętać, że oceny z próbnych egzaminów nie mogą wpływać na roczną ocenę klasyfikacyjną. Nie mogą więc być podstawą oceny niedostatecznej słabe wyniki z próbnych matur.

W przypadku, gdy nauczyciel wystawi uczniowi ocenę niedostateczną wbrew ustalonym zasadom, można złożyć zastrzeżenie do oceny.

Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

art. 44n ust. 1 ustawy o systemie oświaty

W przypadku gdy zostanie stwierdzone, że ocena została ustalona niezgodnie z przepisami, dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną.

Uczniowski Poradnik Prawny to zbiór najczęściej pojawiających się pytań i odpowiedzi na te pytania. Obalamy najczęstsze szkolne mity i wyjaśniamy, jak być nie powinno.

Prezentowane w dziale FAQ treści należy traktować jako opinie. Dołożono wszelkiej staranności, aby treści były jak najbardziej pomocne i zgodne aktualnym stanem prawnym, nie są to jednak profesjonalne analizy prawne. Autorzy bloga nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje podjęte w oparciu o treści tu prezentowane.

Uwaga do pkt 8 – 14: Ilekroć mowa o rozporządzeniu bez doprecyzowania, o jakie rozporządzenie chodzi – chodzi o Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

61 komentarzy

Kuba · 19 listopada 2021 o 19:08

Czy uczeń może pić wodę i wychodzić do toalety na lekcji?

  Mati · 24 listopada 2021 o 16:38

  Tak możesz wyjść ale radzę nauczyciela o tym poinformować a jak ci wstawi ocenę niedostateczna lub uwagę zwróć się do dyrektora a jeżeli nie pomoże napisz skargę na tej stronie 😉

   Hania · 23 marca 2022 o 19:23

   Mam pytanie. Syn dostał dwie jedynki z matematyki. Jedna ocena jest za zadania , a druga za wygląd pracy. Syn oddał pusta kartkę. Zgodzę się z jedną oceną niedostateczną ale druga jak ma ocenić wygląd skoro jest pusta. Niektóre osoby dostały 3 oceny niedostateczne, ktora dotyczyła przyborów potrzebnych do wykonania rysunków. Proszę o informację czy jest normalne ocenianie. Zgodne z zasadami.

    Łukasz Korzeniowski · 2 kwietnia 2022 o 18:56

    Nie, ocenianie „wyglądu” prac narusza art. 44b ust. 1 i 3 ustawy o systemie oświaty.

     Natalia · 21 czerwca 2022 o 13:05

     Mam pytanie. Czy nauczyciel zrobił to prawnie?
     Otóż. Koniec roku się zbliża oceny już wystawione.
     U siostrzeńca w klasie (2 klasa podstawówki), inni uczniowie zabrali koleżance z jego klasy plecak i nauczycielka od angielskiego „za kare dla WSZYSTKICH” zrobiła kartkówkę.
     Siostrzeniec nie miał kartki ze środka zeszytu to nauczyciel postawil mu jedynkę za brak kartki i druga jedyne że nie pisał kartkówki ( wielki problem był by dać dziecku kartkę do karkówki!)
     Czy jest to prawne?
     Zaznaczę że nauczyciel zagroził że te oceny co teraz dostali będą wystawione w klasie 3 na początku roku. Proszę o odpowiedź

    Marta · 21 kwietnia 2023 o 17:54

    Dzień dobry.
    Syn mial kartkówke napisal,oddal,dostałby plus minus 3.
    Pani Nauczyciel po napisaniu przez uczniów stwierdzila, ze jedna grupa miala za latwe zadania i dodala trudne.
    Po napisaniu i odaniu!
    Natomiast nie kazdej grupie tylko jednej.
    Czy tak mogla sie zachować?

  Magda · 7 czerwca 2022 o 21:46

  Witam, moja córka ma proponowaną ocenę 3 na koniec roku, dzisiaj dostała nieprzygotowanie z czytania czytanki, pani powiedziała jej że obniża jej stopień o 1 czyli na koniec roku by miała 2,w 1 półroczu miała 3,czy nauczyciel może to zrobić

  Ewa · 26 października 2022 o 12:03

  Czy nauczyciel może wstawić jedynkę za brak ćwiczeń?

  no_name · 3 listopada 2022 o 19:49

  Zasady właściwego zachowania się na lekcji (obowiązki) określa statut szkoły (art. 99 pkt 1 ustawy prawo oświatowe). Nie wiem więc dlaczego padają jednoznaczne stwierdzenia, że może.
  Jeżeli w statucie postanowiono, że obowiązkiem ucznia jest przebywanie w sali podczas zajęć to nie może. Jeżeli wskazano, że nie spożywa posiłków i napojów to znaczy, że nie może. Ustawodawca przekazał szkołom prawo do decydowania w tej kwestii. Powoływanie się na nieistniejące prawa, czy uwypuklanie praw, czy nadużywanie praw jest niczym innym jak łamaniem prawa.
  Naruszenie prawa do godności byłoby wtedy, gdyby nauczyciel świadomie i z premedytacją doprowadził do sytuacji w której krótko mówiąc uczeń by popuścił.
  Jeżeli się mylę to wskażcie przepis, który WPROST pozwala na picie wody czy samowolne opuszczanie zajęć.

   e · 7 grudnia 2022 o 03:07

   wydaję mi się, że nie bierze Pan/Pani pod uwagę pewnej kwestii – statut szkoły nie może godzić w podstawowe prawa człowieka. Z całą pewnością do takich praw należy m.in. załatwianie potrzeb fizjologicznych takich jak dostarczanie do organizmu płynów, czy defekacja. Próba zablokowania dostępu do tego typu czynności przez statut szkoły łamie wszelkie zapisy konstytucyjne jak i prawa międzynarodowe. Nawet w zakładach karnych na terenie RP istnieje obowiązek zapewnienia dostępu do realizacji podstawowych potrzeb osadzonych – a szkoła, z jakichkolwiek przyczyn próbuje godzić w te prawa uczniów – to nie tędy droga.

  Basia · 7 listopada 2022 o 20:10

  Witam. Mój syn ma wzorowe zachowanie i najwyższą średnią w klasie, mimo to z powodu niewłaściwego zachowania kilku uczniów podczas wymiany kartami Pokemon zakazano mu jak i reszcie klasy przynosić i wymieniać na przerwach kart Pokemon. Czy dyrekcja czy też rada pedagogiczna ma takie prawo?

  Julka · 29 kwietnia 2023 o 21:14

  Dzień dobry, moim pytaniem jest czy uczeń ósmej klasy, który ma średnia 4.80 może mieć świadectwo bez paska? Szkoła odmawia świadectwa z paskiem, ponieważ uczeń ma 3 z przyrody z czwartej klasy. Według statutu placówki uczeń z trójką na świadectwie nie może otrzymać świadectwa z paskiem.

   Łukasz Korzeniowski · 24 maja 2023 o 17:05

   Uczeń, który ma średnią ocen 4,80 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje (bezwzględnie) świadectwo z paskiem. Wynika to z przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 373). Przepisy statutu nie są tutaj wiążące i nie powinny być stosowane.

   § 18. 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

Justyna · 19 grudnia 2021 o 23:06

Witam, moja córka nie wzięła potrzebnych przyborów na plastykę i dostała za to nieprzygotowanie i na tej samej lekcji dostała jedynkę za pracę której z wiadomych powodów nie mogła zrobic. Czy nauczyciel moze tak postąpić ?

Patrycja · 6 kwietnia 2022 o 18:11

Czy nauczyciel może wystawić ocenę z zachowania wstecz? Ocena wystawiona dziś a dzień w którym podobno rozmawiał na lekcji był miesiąc temu?

  Łukasz Korzeniowski · 9 kwietnia 2022 o 23:43

  Ocenianie, zwłaszcza zachowania, jest pewnym procesem i to trzeba mieć na uwadze. W ocenianiu bieżącym nie mamy „klasycznych” ocen bieżących – jeśli gdzieś taka uwaga odnośnie zachowania sprzed miesiąca została odnotowana, to nie widzę w tym problemu.

   Julia · 19 maja 2022 o 14:11

   Czy można dostać 1 za brak zeszytu na religii?

    Łukasz Korzeniowski · 22 maja 2022 o 14:28

    Nie.

     Mama · 13 czerwca 2022 o 19:05

     Ponad połowa uczniów w klasie syna jest zagrożona 1 z matematyki. Prośby o zmianę nauczycielki nic nie dały.
     Syn chodzi dodatkowo na matematykę ale nawet korepetytor stwierdził, że nauczycielka ewidentnie przesadza z zadaniami np na sprawdzianach.
     Czy można jakkolwiek zareagować oprócz skarg u dyrektorki?

    no_name · 3 listopada 2022 o 19:53

    Religia nie powinna być w szkołach – to nie nauka, tylko zbiór dogmatów i opowiastek. Ponadto nie można uczyć religii co najwyżej religioznawstwa.
    Ja bym po takiej akcji po prostu się wypisał z religii….

     Nel · 7 listopada 2022 o 10:08

     Czy wstawianie ocen dwówagowych za sprawdziany jest zgodne z prawem? Np. piątka dwówagowa to w praktyce dwie piątki, a piątka z kartkówki liczy się jako jedna piątka.

   Ppp · 4 września 2022 o 17:30

   Z drugiej strony, czy wypominanie komuś błahej sprawy sprzed kilku tygodni czy miesięcy jest właściwe? Uważam, że przewinienia powinny być karane/odnotowywane od razu, Jeśli błaha rzecz nie została „rozliczona” od razu, powinna ulegać zapomnieniu/przedawnieniu.
   Zauważmy, że po takim czasie trudno nawet ocenić prawdziwość zarzutu!
   Pozdrawiam.

    MichalR · 4 października 2022 o 11:19

    Dzień dobry, krótkie pytanie – w wielu szkołach do nauki słówek w językach obcych stosuje się system Installing. Interesują mnie kryteria oceniania, a szczególnie sytuacje gdy uczeń albo nie robi codziennych sesji w tym systemie albo robi ich za mało. W takich sytuacjach uczeń dostaje minusy a następnie ocenę niedostateczną. Czy to jest zgodne z prawem oświatowym które zakłada że oceny stawia się za wiedzę a nie ilość wykonanych ćwiczeń? Dziękuję i pozdrawiam, Michał.

     osheen · 26 października 2022 o 11:34

     Patologią i łamaniem przepisów prawa oświatowego jest stawianie oceny niedostatecznej jako wynikającej z uzbierania np. trzech minusów za niewywiązanie się z jakiegoś zadania. Tak samo złamaniem prawa jest niedostateczny stawiany za brak pracy domowej, referatu, projektu, podręcznika etc.

     no_name · 3 listopada 2022 o 20:02

     Pytanie zasadnicze – czy system jest bezpłatny. Jeżeli nie, to złamane zostało prawo do darmowej nauki (które zresztą jest nierealizowane w szkołach średnich bo podręczniki nie są darmowe).
     Zakładając, że jest darmowe – czy zostały ustalone jasne zasady oceniania, czy są one jednoznaczne, obiektywne i uwzględniają pełną skalę ocen itd.
     Idąc dalej, czy ilość zadań nie jest nadmiernym obciążenie dla ucznia – są też inne przedmioty, prawo do wypoczynku itd.
     Po trzecie – jeżeli ocenianie ogranicza się tylko do karania za niewykonywanie zadań to jest sprzeczne z prawem. Ustawodawca jasno określił cele oceniania bieżącego:
     „Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.” (§ 12 rozporządzenia o ocenianiu).
     Samo ukaranie za niewykonanie zadań lub niewykonanie dostatecznej ich ilości nie przekazuje uczniowi żadnej informacji oprócz tego, że nie zrobił zadań.

    no_name · 3 listopada 2022 o 18:19

    Kara karą… Ale zgodnie z przepisami od każdej kary można się odwołać – statut powinien określać tryb odwołania.

Justyna · 24 kwietnia 2022 o 00:39

Chodzę do katolickiego liceum publicznego. Miesiąc temu wydarzyła się taka sytuacja, że zwrócono mi uwagę za noszenie chokera z ćwiekami i kazano mi go zdjąć, twierdząc, iż jest „niebezpieczny”. Stawiałxm opór, mówiłxm, że mój choker jest jak najbardziej bezpieczny, ale wzięto mnie do ks. dyrektora…i zaczęło się. Okazuje się, iż nasz statut zakazuje „biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu oraz biżuterii z agresywnymi i prowokacyjnymi akcentami, np. bransolety z ćwiekami”. Jest to bezprawny zapis, bo nawet katolicka szkoła nie może regulować biżuterii. Natomiast niecałe 2 tygodnie temu ponownie wzięto mnie do ks. dyrektora za…czarną szminkę. Mimo że makijaż w ogóle nie jest uregulowany przez nasz statut. Ks. dyrektor znowu mnie opierniczył i w konsekwencji dostałxm UWAGA naganę wychowawcy, a teraz w jej wyniku zostało wystawione mi zachowanie naganne i grozi mi usunięcie mnie ze szkoły. To jest jakieś nienormalne! Czy i jak mogę skontaktować się z SUS/kuratorium oświaty w tej sprawie? Sytuacja ta doprowadza mnie do szału…

  Kuba · 10 maja 2022 o 23:51

  Co do chokera, według ustawy Prawo oświatowe (art. 99 i 100) statut szkoły określa obowiązki ucznia co do ubioru. Nie jestem pewien czy biżuteria zalicza się do ubioru, ale jeśli tak to moim zdaniem taki zapis jest w pełni zgodny z prawem. Jeśli chodzi o makijaż to nie jestem pewien, ale szkoła chyba nie ma żadnego prawa co do zabraniania uczniom noszenia makijażu. Na twoim miejscu najpierw rozejrzał bym się bardziej w temacie, a następnie spróbował uzgodnić sprawę z dyrekcją powołując się na odpowiednie prawa. W przypadku gdyby to też nie pomogło to wysłałbym pismo do kuratorium (Wzory pism i poradniki jak to zrobić można znaleźć na stronie SUS’u). Myślę też że dobrą opcją by było zastanowić się nad zmianą szkoły.

Kon · 26 kwietnia 2022 o 19:46

Czy nauczyciel może wstawić jedynkę za nie przyniesienie lektury do szkoły?

  Kuba · 10 maja 2022 o 23:29

  Wydaje mi się że nie. Nie przyniesienie lektury nie jest osiągnięciem edukacyjnym ucznia więc ta jedynka jest niezgodna z art. 44b ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

  Łukasz Korzeniowski · 22 maja 2022 o 14:47

  Nie, nieprzyniesienie egzemplarza książki nie jest osiągnięciem edukacyjnym w myśl art. 44b ust. 3 ustawy o systemie oświaty i nie może być oceniane.

Ocena niedostateczna · 17 maja 2022 o 16:42

Witam. Podczas choroby i nieobecności w szkole nauczyciel wstawił 3 oceny niedostateczne z zadań które były na lekcji. Czy miał prawo wstawić te oceny. Gdzie szukać pomocy .

Mateusz · 23 maja 2022 o 18:00

Witam. Czy jak mam ponad 9 ocen to moge byc nieklasyfikowany? Mam okolo 45% frekwencji. Mowilem o art. 44k ale nauczyciele nie rozumieją tego i jedni chca zaniżać za to ocene np. Jak wypada 5 to dac na koniec roku 2-3 a drudzy nieklasyfikowac. (Wszystkie godziny sa usprawiedliwione)

Justyna · 6 czerwca 2022 o 07:13

Witam, Czy nauczyciel może wystawić ocenę na koniec roku opierając się tylko na średiej ważonej? W statucie szkoły zapisane są „widełki” wg których wystawiane są oceny proponowane i końcowe. Zapis ze statutu: „. Ocenę śródroczną, roczną, końcową wylicza się według wzoru średniej ważonej wyliczonej przez dziennik elektroniczny.”

  no_name · 3 listopada 2022 o 18:24

  Zgodnie z przepisami prawa – rozporządzenie o ocenianiu – na ocenę klasyfikacyjną składają się nie tylko oceny bieżące (czy ich średnia), ale także inne elementy, np. postępy w nauce. Na niektórych przedmiotach brany powinien być przede wszystkim wkład pracy (zaangażowanie), a na wf również udział w zajęciach (ćwiczenie czy nie). Dodatkowo nauczyciel powinien wziąć pod uwagę możliwości psychofizyczne ucznia; ma on również obowiązek uwzględnić zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej zawarte w opinii lub orzeczeniu.

Justyna · 6 czerwca 2022 o 08:06

Witam, Czy nauczyciel może wystawić ocenę roczną tylko na podstawie średniej ważonej? W statucie są tzw. „widełki” wg których wystawiane są oceny.
Zapis ze statutu: „.Ocenę śródroczną, roczną, końcową wylicza się według wzoru średniej ważonej wyliczonej przez dziennik elektroniczny.”

Wioletta · 10 czerwca 2022 o 22:23

Czy nauczyciel może stawiać minusowe punkty za pomalowane paznokcie aco najważniejsze czy nauczyciel może warunkować ocenę końcową w klasie 8 szkoły podstawowej wynikami że sprawdzianu gdzie sprawdzano wiedzę z klasy 7?

Katarzyna · 16 sierpnia 2022 o 17:55

Mam wątpliwości czy statut szkoły podstawowej mozebezwarunkowo zakazywac farbowania włosów, stosowania makijażu, malowania paznokci…. bo rozumiem że może określać dopuszczalną długość spodni i spódnic oraz rozmiary dekoltow i długość rękawów blizek?

  no_name · 3 listopada 2022 o 19:22

  Statut może tylko określać zasady ubierania się. Jeżeli chodzi o wygląd szkoła nie otrzymała takiej delegacji prawnej w żadnej ustawie czy rozporządzeniu.
  Jeżeli chodzi o długość paznokci… coż odwieczna dyskusja, może czy nie może. Według mnie może (podobnie z biżuterią – to nawet bezwarunkowo, gdyż to bezspornie część ubioru), jeżeli zagraża to bezpieczeństwu, ponieważ szkoła ma zapewnić wszystkim bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Pominę, że tipsami można komuś nawet niechcący zrobić krzywdę, ale też samemu można doznać urazu – np. złamać podczas gry w siatkówkę.
  A wracając jeszcze do sedna pytania – skoro farbowanie włosów czy malowanie paznokci jest „złe i gorszące” to nauczycielki powinny same dać przykład, a nie być przykładem zaprzeczającym. (To samo dotyczy używania telefonów na zajęciach.)

Jakub · 16 września 2022 o 12:46

Czy szkoła ma prawo zabronić uczniowi pełnoletniemu wyjścia poza teren szkoły w trakcie przerwy?

  no_name · 3 listopada 2022 o 19:14

  Uczeń niezależnie od tego czy jest pełnoletni czy nie podlega zapisom statutu szkoły. Jeżeli obowiązkiem ucznia jest pozostawanie na terenie szkoły od rozpoczęcia do zakończenia zajęć obowiązkowych to niestety opuszczanie terenu szkoły jest niewywiązywaniem się z obowiązków.
  Jako uczeń pełnoletni powinieneś mieć świadomość, że statut może przewidywać możliwość skreślenia cię z listy uczniów (z zachowaniem procedury), jeżeli nie wywiązujesz się z obowiązków ucznia.

Wiktor · 20 września 2022 o 12:13

Czy nauczyciel może sprawdzić wiedzę z ostatnich 2 klas skoro jestem już w 3 klasie, chodzi o język niemiecki który zdałem bez problemu za każdym razem ale po prostu zapomniałem wiedzy z ostatnich 2 lat

  no_name · 3 listopada 2022 o 19:09

  Nauczanie jest procesem „spiralnym”. Zasada zakuć, zdać, zapomnieć to nie droga do rozwijania wiedzy i umiejętności. Na egzaminie zewnętrznym nie ma materiału z ostatniego działu tylko ze wszystkiego od początku edukacji.
  Nie da się zapomnieć czegoś czego rzetelnie się nauczyłeś. Zapomnienie jest albo wynikiem uczenia się na sprawdzian/test – żeby dostać wysoką ocenę, albo nieużywaniem umiejętności i wiedzy już zdobytej w nowych kontekstach – wina leży zarówno po stronie uczniów jaki i nauczyciela.
  Uczenie się dla ocen jest zmorą polskich szkół narzucaną przez rodziców i nauczycieli – ocena opisowa też nie jest rozwiązaniem, jak wszyscy teraz głośno wokół krzyczą z przyczyn czysto technicznych. Wystarczy rozwiązanie, które już funkcjonuje od dawna – uzasadnianie oceny w odniesieniu do przyjętych kryteriów (to osobny temat, może kiedyś coś napiszę więcej).
  Jeżeli natomiast sprawdzian jest z ostatnich dwóch lat tak dosłownie to znaczy, że powinna to być diagnoza nabytej wiedzy i umiejętności i nie powinna być oceniana tylko przeanalizowana i omówiona z uczniami na forum oraz jeśli zajdzie konieczność indywidualnie – z czym mają problemy, a z czym nie, żeby zaplanować dalszą pracę z daną grupą. Przecież bez sensu jest robić czas przeszły, jeżeli uczniowie nie potrafią zbudować zdania zgodnie z gramatycznym szykiem. xd

M.W. · 25 września 2022 o 17:41

W Polsce prawa ucznia są łamane nieustannie, a nauczyciele czują się bezkarni. Co gorsze- podstawa programowa jest tak rozbudowana, że lekcje są prowadzone byle jak, w pośpiechu, bo nauczyciel nie ma dość czasu, żeby przekazać całego materiału zawartego w podręczniku, bo inaczej nie zdąży przerobić podręcznika do końca roku. W praktyce oznacza to, że uczeń na lekcji zapozna się bardzo ogólnie z tematem, a resztę musi sam przerobić w domu. Tak to wygląda w podstawówce. Omawianie tematów to wyścig z czasem, a i tak często spory kawałek podręcznika nie zostaje nigdy przerobiony. Jak nauczyciel zachoruje, to już jest pewne, że materiał nie zostanie przerobiony do wakacji, bo jest to niemożliwe fizycznie. Dużo czasu nauczyciele tracą też na sprawdziany i kartkówki, bo testują dzieci na okrągło. 4 sprawdziany jednego dnia czy 7 w całym tygodniu, to nic specjalnego. Np. siódmoklasista siedzi w szkole po 7 godzin, a czasem dłużej, bo żeby zaliczyć zaległy sprawdzian np. po chorobie, musi się stawić o 7 rano w szkole w dniu wyznaczonym przez nauczyciela. Do tego dochodzą dodatkowe zajęcia, więc czasem robi się z tego 8 godzin, a jak ktoś ma pecha, to zdarzy się dzień 9-godzinny. Potem totalnie zmęczeni muszą odrabiać stos zadań domowych, bo niektórzy nauczyciele zadają zadania na każdej lekcji i mają mieć siłę do uczenia się na sprawdziany i kartkówki, czytanie lektur itp. A gdzie odpoczynek? Gdzie podział doby na 8 godzin snu, 8 godzin pracy i 8 godzin dla przyjemności? Weekendów też nie mają, bo się uczą i odrabiają zadania, a nawet ferie bywają zniszczone, bo nauczyciel zapowiada sprawdzian z całego działu pierwszego dnia po feriach, czyli powtarzać materiał muszą w trakcie ferii. Dzieci i młodzież pracują dziś ciężej niż dorośli. To straszne.

  no_name · 3 listopada 2022 o 18:34

  Przede wszystkim to nie nauczyciele pisali podstawę programową – środowiska nauczycielskie wiele razy zgłaszały konieczność odchudzenia tego dokumentu i stale są ignorowane. Po drugie – nauczyciel powinien realizować wspomnianą podstawę programową a nie podręcznik. Nie ma konieczności robienia wszystkiego co jest w podręczniku, ani w sposób jaki założył autor podręcznika, aby zrealizować podstawę programową. Materiał przekazywany uczniom powinien być przez nauczyciela dostosowany do uczniów – są klasy słabsze i są klasy mocniejsze, a nauczyciele w ten sam sposób przekazują wiedzę, w tym samym zakresie i w identyczny sposób sprawdzają osiągnięcia uczniów. Ramowy plan nauczania (ilość godzin tygodniowo) też nie jest wymysłem nauczycieli tylko ustawodawcy.
  Zaliczanie sprawdzianów to ogólne nieporozumienie, o czym pisałem w innym poście, więc nie będę się powtarzał.
  Co do ilości sprawdzianów to odwieczna kość niezgody – bo 2 sprawdziany (zapowiedziane wcześniej) jednego dnia to masakra, ale kartkówka (niezapowiedziana) albo pytanie na każdej z 7 lekcji to już ok. Osobiście jestem zwolennikiem aby wszystkie formy pisemne były zapowiedziane, a odpytywanie przy tablicy 1 ucznia zredukowane do minimum (najlepiej wyeliminowane), bo zabierają cenny czas na nauczanie; 1 uczeń męczy (lub nie) się przy odpowiedzi reszta nie robi nic…

   BOŻENA · 12 grudnia 2022 o 22:07

   Mam problemy ze szkołom syna drugi rok z rzędu 6 jedynek z matematyki i nic lepiej z innych przedmiotów klasa 6 nie chcenia chodzić do szkoły somatyzuje, płacze że jest debilem . Mimo nauki w domu po 3 godziny dziennie przeważnie odrabianie lekcji bo na nic już niema czasu. Opinia z poradni dysleksja rozwojowa trudności z zapamiętywaniem. Rozmowa z wychowawcą , psychologiem , nauczycielem przedmiotu nic nie pomogły prosiłam o wsparcie . Co mogę zrobić dzieckocierpi psychicznie ! A ja niemam siły .

    Marcin · 28 marca 2023 o 15:38

    Doskonale Panią rozumiem. PRzede wszystkim proszę się nie poddawać i dalej walić drzwiami i oknami do szkoły. Może realizaja jakiegoś planu „minimum” na ocenę dopuszczającą, albo jakiś skoordynowany między przedmiotami plan popraw dział po dziale… Bez wsparcia szkoły niestety się nie da. wtedy pozostają mniej przyjemne opcje – W opinii sa wskazania, z którymi powinni zapoznać się wszyscy nauczyciele i odpowiednio uwzglednić je w podejściu. Dalej jeżeli zostały wskazane dodatkowe zajęcia wspomagające, szkoła również powinna umożliwić dziecku uczestnictwo. Jeżeli Pani uważa, że szkoła nie realizuje wskazań, proszę zadać pytanie o sposób realizacji wskazań na piśmie dyrektorowi. Dalej może Pani również udać się po pomoc do kuratorium.
    Czy dziecko było diagnozowane pod kątem ADHD/ADD/ODD?
    Co do prac domowych i nauki w domu – trzeba przede wszsytkim przerwać to błędne koło dla dobra dziecka. Niech się w domu czuje spokojnie i bezpiecznie, niech dom nie jest dla dziecka przedłużeniem szkoły. Napewno dziecko, jak i Pani jesteście bardz sfrustrowani. Niech Pani postara się nie zmuszać, a wspierać. Ja wiem że to jest cholernie trudne, bo szkoła, obowiązek, itd.. Ale u trzeba resetu bo w tej chwili jesteście oboje na granicy wytrzymałosci. Piszę z własnego doświadczenia. Sam to przeżywam. Proszę również rozważyć spotkania z e specjalistą psychologiem/psychiatrą dla dziecka i dla rodziców też. To nie wstyd szukać pomocy. Naprawdę proszę się nie poddawać.

Tomek · 27 października 2022 o 13:09

Czy nauczyciel może zabronić uczniowi dalszej poprawy oceny niedostatecznej (dostał 1 za napisanie, a potem znowu 1 za poprawę), przez co od razu jest spisany na straty do egzaminu poprawkowego?

  no_name · 3 listopada 2022 o 18:52

  Samo poprawianie nie ma szerszego sensu, jeśli służy tylko zdobyciu oceny pozytywnej. Po pierwsze, nauczyciel używa takiego samego narzędzia wobec ucznia który nie poradził sobie przy pierwszym podejściu (zakładając, że się uczył); pomijam fakt że niektórzy befrowie dają trudniejszą poprawę lub nie dopuszczają możliwości uzyskania oceny z pełnej skali (np. poprawa maksymalnie na 5).
  Najważniejszym elementem uczenia się w tym przypadku jest nadrobienie zaległości.
  Najprostszą radą, która znacząco ukróci nadużycia w tej kwestii jest prawo do żądania uzasadnienia oceny, koniecznie na piśmie i zgodnie z przepisami prawa oświatowego: co uczeń zrobił dobrze, co i jak wymaga poprawy i jak ma się dalej uczyć aby nadrobić braki. Ważne w tym jest „jak ma się uczyć” a nie co ma poprawić. Stwierdzenie przez nauczyciela „uczyć się systematycznie” i/lub „poprawić to i to” nie wyczerpuje przesłanek § 12 rozporządzenia o ocenianiu. Sposób oraz formę uzasadniania oceny powinien określać statut szkoły.
  Straszenie egzaminem poprawkowym jest co najmniej postępowaniem nieetycznym. Przede wszystkim nauczyciel musi powiadomić ucznia i jego rodziców o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z przedmiotu w terminie i formie wskazanej w statucie. Po drugie, uczeń może otrzymać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną jeżeli spełni warunki przewidziane w statucie (o tych warunkach oraz wymaganiach edukacyjnych na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia i rodziców na początku roku). Po trzecie, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej zostanie stwierdzone, że uczeń będzie miał trudności (dopuszczający) lub sobie nie poradzi (niedostateczny) w klasie programowo wyższej to szkoła ma umożliwić uczniowi nadrobienie braków (szkoła!). Idąc dalej, jeżeli którykolwiek element trybu wystawiania oceny rocznej zostanie pominięty (a w znakomitej większości jest ten o informacji na początku roku) to jest to podstawa do napisania o egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności. Egzamin poprawkowy to ostateczny punkt, od wyniku którego również można się odwołać, jeżeli nie zostały zachowane procedury wynikające z przepisów prawa.
  A wracając do pytania – nauczyciel nie musi umożliwiać żadnej poprawy jeżeli statut (wewnątrzszkolne zasady oceniania) nie nakładają takiego obowiązku.

Kalina · 29 października 2022 o 19:31

Czy nauczyciel może wstawić ocenę niedostateczną za nie pisanie notatki na lekcji?

  no_name · 3 listopada 2022 o 18:57

  Może, w jednym przypadku spełniając sumarycznie warunki:
  1. na początku roku powiadomił uczniów i ich rodziców że w ten sposób będzie oceniał osiągnięcia edukacyjne uczniów,
  2. tworzenie notatki jest pracą własną, np. analiza tekstu źródłowego, wyszukiwanie faktów, tworzenie modelu zdania itp, a nie zwykłym przepisywaniem z tablicy lub ze słuchu (tzn. zapisywanie tego co mówi nauczyciel),
  3. wszyscy uczniowie otrzymują ocenę za tą formę sprawdzania wiedzy i umiejętności (zasada równego traktowania),
  4. skala ocen jest od 1 do 6, a kryteria, a zasady oceniania są obiektywne (jednoznaczne) i zrozumiałe dla uczniów.
  W przeciwnym razie jest to po prostu słabe.

  Amelia · 9 listopada 2022 o 17:35

  Czy nauczyciel może wstawić ocenę niedostateczną za niedotrzymanie terminu? W tym przypadku praca została dostarczona dzień po terminie, bo byłam nieobecna w szkole (wizyta u okulisty).

Dominko · 9 listopada 2022 o 20:36

Czy nauczyciel może wstawić minusa za nie przyniesienie deklaracji na wycieczkę

  Mateusz · 23 listopada 2022 o 14:47

  Czy nauczyciel może wystawić mi ocenę niedostateczną za brak części notatak, lub oceniać moją pracę na lekcji?

  Adam · 3 kwietnia 2023 o 16:17

  Czy nauczyciel może zmienić system oceniania //aby zaliczyć poprawę co najmniej muszę mieć 100% na 2 , a także jak się nie zaliczy to obleje się cały rok bez względu na inne oceny? Proszę o szybkie info i odpowiedzi w prawie ucznia

M.S. · 18 listopada 2022 o 20:32

Witam. Syn jest w 3 klasie podstawówki . Nauczycielka wymusza ciągle zakup książek, które nie są w programie nauczania i nie są też podręcznikami. Podobno mogą się przydać w nauce. Ostatnio dwa razy w ciągu tygodnia dwie różne książki. Ma jakieś dojścia z wydawnictwami. Czy ma do tego prawo? Druga sprawa, że nauczycielka dodatkowo dyżuruje na świetlicy do której uczęszcza czasami syn i zdarzało się, że był bez zapowiedzi w czasie poza lekcyjnym odpytywany na ocenę z materiału. Czy szkoła może wymagać od rodziców dzieci korzystających ze świetlicy zakupu wyprawki typu: farby, plastelina, kredki, blok itp.

Ula · 2 stycznia 2023 o 07:48

Czy nauczyciel może wstawić uczennicy uwagę negatywną za farbowane włosy lub lakier na paznokciach?

Aleksander · 3 lutego 2023 o 16:55

Czy szkoła ma prawo zakazać na terenie spożywania określonego typu napoju lub jedzenia? Dodatkowo, czy nauczyciel może odmówić oddania do wglądu sprawdzianu?

ania · 10 lutego 2023 o 07:58

Czy nauczyciel w liceum sprawdzając np. sprawdzian może stawiać uczniowi punkty ujemne za źle zrobione zadanie? Np. za 1 zadanie jest 5 pkt , ale następne jest źle zrobione więc dostaje -5pkt. Czy można tak robić?

Igor · 25 lutego 2023 o 11:17

Czy nauczyciel może postawić uwagę za brak repetytorium?

Urszula · 13 marca 2023 o 18:41

Czy szkoła może określać długość włosów noszonych przez chłopców???

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *