Klauzula RODO

Informacja o ochronie danych osobowych osób kontaktujących się ze Stowarzyszeniem poprzez środki komunikacji na odległość

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, jak niżej.

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Stowarzyszenie na rzecz Praworządności w Szkołach „Stowarzyszenie Umarłych Statutów” z siedzibą w Gródku, KRS: 0000830651, adres poczty elektronicznej: kontakt@umarlestatuty.pl.

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: komunikacja Stowarzyszenia z osobami trzecimi; udzielanie pomocy i porad w przedmiotowych sprawach; prowadzenie księgowości i dokumentacji Stowarzyszenia, w tym tworzenie raportów, statystyk i infografik na podstawie przeprowadzonych konwersacji i udzielonych porad — art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO.

3. Pana/i dane osobowe:
a) mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania:
— na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
— na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
— partnerom Stowarzyszenia;
b) będą przetwarzane do 2 lat po wysłaniu ostatniej wiadomości za pośrednictwem modułu kontaktu ze stroną.

4. Na podstawie RODO przysługują Panu/i prawa:
a) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) i ich sprostowania (art. 16 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do zażądania przeniesienia swoich danych osobowych (art. 20 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych, które nastąpiło przed cofnięciem zgody i bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych na innych podstawach niż zgoda osoby, której dane dotyczą,
c) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prowadzenia konwersacji, wymiany informacji i udzielenia nieodpłatnego poradnictwa prawnego.

6. Podane dane osobowe nie będą służyć do monitorowania zachowania celem zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.