Wzory pism

Poniżej publikujemy opracowane przez Stowarzyszenie Umarłych Statutów wzory pism.

1. Wniosek o udostępnienie statutu – wzór

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – statutu szkoły. Wniosek nie podlega opłacie, a dyrektor szkoły jest zobowiązany rozpatrzyć go w ciągu 14 dni.

2. Wniosek do kuratorium oświaty o kontrolę statutu w zakresie przestrzegania praw uczniów pełnoletnich – wzór

Wniosek dotyczy nieprzestrzegania praw uczniów pełnoletnich przez szkoły. Podaliśmy w nim formuły, których można użyć w uzasadnieniu wniosku. W nawiasach kwadratowych wskazaliśmy, do jakiej materii odnosi się każdy akapit. Należy wybrać odpowiednie formuły, w zależności od nieprawidłowości, jakie występują w postanowieniach statutu szkoły oraz wpisać, jakie konkretnie postanowienia statutu są sprzeczne z prawem.

3. Skarga do RPO ws. umieszczania zajęć religii w środku dziennego planu zajęć – wzór
4. Pismo do dyrektora szkoły o podjęcie działań zmierzających do usunięcia wpisanych niezgodnie z prawem ocen i nieobecności – wzór
5. Oświadczenie o rezygnacji z zajęć religii (wzory dla rodzica i ucznia pełnoletniego) – wzór
6. Pismo do dyrektora szkoły w związku z bezprawnym wpisywaniem ocen z próbnej matury wzór (można też stosować go do innych próbnych egzaminów)
7. Pismo do dyrektora szkoły – wniosek o usunięcie oceny za niesamodzielną pracę
8. Kontrola statutu – wzór ogólny na różne potrzeby