Wzory pism

1. Wniosek o udostępnienie statutu – wzór

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – statutu szkoły. Wniosek nie podlega opłacie, a dyrektor szkoły jest zobowiązany rozpatrzyć go w ciągu 14 dni.

2. Wniosek do kuratorium oświaty o kontrolę statutu w zakresie przestrzegania praw uczniów pełnoletnich – wzór

Wniosek dotyczy nieprzestrzegania praw uczniów pełnoletnich przez szkoły. Podaliśmy w nim formuły, których można użyć w uzasadnieniu wniosku. W nawiasach kwadratowych wskazaliśmy, do jakiej materii odnosi się każdy akapit. Należy wybrać odpowiednie formuły, w zależności od nieprawidłowości, jakie występują w postanowieniach statutu szkoły oraz wpisać, jakie konkretnie postanowienia statutu są sprzeczne z prawem. Dane adresowe kuratoriów – LINK

3. Skarga do RPO ws. umieszczania zajęć religii w środku dziennego planu zajęć – wzór

4. Pismo do dyrektora szkoły w związku zawieszeniem zajęć edukacyjnych – bezprawne wystawianie ocen i organizowanie lekcji online – wzór

5. Pismo do dyrektora szkoły o podjęcie działań zmierzających do usunięcia wpisanych niezgodnie z prawem ocen i nieobecności – wzór

6. Oświadczenie o rezygnacji z zajęć religii (wzory dla rodzica i ucznia pełnoletniego) – wzór

7. Pismo do dyrektora szkoły w związku z bezprawnym wpisywaniem ocen z próbnej matury wzór (można też stosować go do innych próbnych egzaminów)

8. Pismo do dyrektora szkoły – wniosek o usunięcie oceny za niesamodzielną pracę

9. Kontrola statutu – wzór ogólny na różne potrzeby