Poznaj swoje prawa! Część II. Omówienie

Opublikowane przez Łukasz Korzeniowski w dniu

Szkolne mity – to chyba najlepsze określenie na utarte przekonania o tym, co w szkole uczeń może, musi, a czego nie może, powtarzane przez nauczycieli, rodziców i samych uczniów, a które z prawdą nie mają nic wspólnego. Zajrzyjcie do naszej ulotki i poniższego komentarza, żeby zobaczyć, czy spotkaliście się z takimi stwierdzeniami oraz dlaczego możemy je nazywać mitami.
1. Ocena niedostateczna za brak podręcznika lub pomocy naukowych jest niedopuszczalna.

Ustawa o systemie oświaty określa, że uczeń podlega w szkole ocenianiu w zakresie osiągnięć edukacyjnych i zachowania (art. 44b ust. 1).

Na czym polega ocenianie osiągnięć edukacyjnych, bo to ono nas tutaj interesuje, również zostało zdefiniowane:

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia i kryteriów weryfikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

W szkole oceniać można osiągnięcia edukacyjne. Oceniania tego dokonuje się w oparciu

Kluczowe są tu wymagania określone w podstawie – nie ma wśród nich bowiem takiego, które określa, że uczeń ma nosić podręcznik, zeszyt, cyrkiel, linijkę. A skoro nie ma, to tego, czy uczeń nosi podręcznik, nie można oceniać w ramach oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia.

Jednak to, czy uczeń nosi podręcznik i inne przybory, świadczy o tym, jak wywiązuje się ze swoich obowiązków. A to można oceniać w ramach oceny zachowania.

Za nieprzyniesienie podręcznika czy cyrkla na lekcję, mimo takiego polecenia nauczyciela, uczeń może otrzymać uwagę do dziennika.

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

art. 44b ust. 4 ustawy o systemie oświaty

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 44b)

4. Frekwencja na zajęciach poniżej 50% nie oznacza zawsze nieklasyfikowania z tych zajęć.

[Poniżej zamieszczamy fragmenty artykułu Co z tym nieklasyfikowaniem?]

Frekwencja ucznia na zajęciach nie jest czynnikiem rozstrzygającym o tym, czy ucznia można nie klasyfikować. To bardzo częsty błąd w rozumieniu tego przepisu. Nauczyciele niejednokrotnie podkreślają, że jeśli uczeń nie będzie miał ponad 50% frekwencji na zajęciach, to będzie nieklasyfikowany (choćby i miał komplet ocen!) – a to całkowita nieprawda. To tak dalece idące uproszczenie, że aż wypaczające treść przepisu i kompletnie deformujące regulację o nieklasyfikowaniu.

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

art. 44k ust. 1 ustawy o systemie oświaty

Czynnikiem decydującym o nieklasyfikowaniu są oceny, bo to one są podstawą do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej. Jeśli uczeń nie ma ocen, albo ma ich tak niewiele, że nie nie można mu wystawić oceny końcoworocznej, to taki uczeń może być nieklasyfikowany. 

Nawet uczeń, który ma mniej niż 50% obecności, może być więc klasyfikowany, jeśli są podstawy do wystawienia mu oceny bądź brak ocen spowodowany jest czymś innym niż niską frekwencją ucznia.

brak podstaw do ustalenia oceny
+ frekwencja mniejsza niż 50% + brak podstaw wynika z niskiej frekwencji
uczeń może być nieklasyfikowany
brak podstaw do ustalenia oceny
+ frekwencja mniejsza niż 50% + brak podstaw nie wynika z niskiej frekwencji
uczeń nie może być nieklasyfikowany = uczeń musi być klasyfikowany
brak podstaw do ustalenia oceny
+ frekwencja równa bądź większa niż 50%
uczeń nie może być nieklasyfikowany = uczeń musi być klasyfikowany
są podstawy do ustalenia oceny
+ frekwencja mniejsza niż 50%
uczeń nie może być nieklasyfikowany = uczeń musi być klasyfikowany
są podstawy do ustalenia oceny
+ frekwencja równa bądź większa niż 50%
uczeń nie może być nieklasyfikowany = uczeń musi być klasyfikowany

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 44k)

Kategorie: Poradniki

13 komentarzy

Miranda-ce · 20 września 2020 o 10:47

A co z punktem 5 o udostępnianiu ocenionych prac? Często jest brak możliwości zabrania pracy do domu, zdarza się brak zgody na sfotografowanie pracy przez ucznia. Możliwość zrobienia zdjęcia zakłada,że każdy uczeń ma taką możliwość,co nie jest sprawiedliwe. Dodatkowo,obecnie przy covidowych regulaminach, szkoły zasłaniają się kwarantanną papieru.

  Ara · 15 listopada 2022 o 00:47

  Czemu jest to niesprawiedliwe?

Renata · 10 grudnia 2020 o 21:24

Jeżeli nauczyciel nie chce udostępnić prac pisemnych dziecka,należy zastanowić się,czy coś może się za tym kryć.Mieliśmy taką sytuację-prace zostały udostępnione po kilku ingerencjach u dyrektorki szkoły.Okazało się,że dziecko miało bezpodstawnie obniżane oceny-nieprawidłowe liczenie punktów,podkreślanie nieistniejących błędów stylistycznych czy interpunkcyjnych.Powoływanie się na statut szkoły i prawo oświatowe było bezskuteczne-walka o udostępnienie prac trwała 3 tygodnie.Na szczęście jesteśmy dociekliwi i uparci,więc nie odpuściliśmy.Nauczycielka dokładała starań,żeby zdyskredytować nasze dziecko,ponieważ miała interes w promowaniu innych uczniów.Piszę to mu przestrodze-należy sprawdzać nauczycieli,a przed niektórymi wręcz chronić swoje dzieci.Bo one są bezbronne.

Mama · 9 maja 2022 o 07:14

Czy jeżeli dziecko nadanym przedmiocie ma frekwencję 29% i 4 oceny oraz parę noezal8czonych kartkowek to może być wpisana ocena nk proponowana na koniec roku?

  Łukasz Korzeniowski · 22 maja 2022 o 14:43

  Tak, wydaje się to dopuszczalne – wg stanu faktycznego zarysowanego w tym komentarzu.

   Poprawa oceny niedostatecznej · 25 maja 2022 o 15:59

   Czy poprawiając ocenę niedostarczone można wpisać za ten sam zakres materiału ocenę niedostateczną?

    Łukasz Korzeniowski · 31 maja 2022 o 11:19

    Wg mnie tak. Ocenianie bieżące to proces, oceny wpisywane do dziennika go dokumentują. Dwie „1” oznaczają, że nie ma progresu.

    no_name · 1 listopada 2022 o 12:41

    Każda praca, również ta poprawiana, podlega takim samym zasadom oceniania. Bezpodstawne byłoby nieudokumentowanie jej. Oczywiście śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalana tylko na podstawie średniej ocen.
    Jednocześnie zastanawiające jest, że w polskich szkołach nadal jest nacisk na poprawianie i zaliczanie (i to tak na prawdę w znacznej części ze strony rodziców i uczniów)…. Nauczanie jest procesem „spiralnym” i sam fakt opanowywania nowych umiejętności daje podstawy aby przyjąć, że wcześniejsze umiejętności zostały opanowane (choć nie koniecznie w sposób jaki to określą to narzędzia pomiarowe wybrane przez nauczyciela – test, odpowiedź itp).

  farkas · 1 września 2022 o 17:02

  Teoretycznie tak, bo jest oczywiste, że nauczyciel nie widzi podstaw klasyfikowania, jako że nie udało się sprawdzić opanowania dużej części materiału. Czyli racja by była po stronie nauczyciela. Ale w praktyce 3 i więcej ocen powodują, że może być wystawiona ocena

  no_name · 1 listopada 2022 o 12:35

  Nie ma ocen proponowanych – oceny są przewidywane. Jeśli chodzi o sedno pytania – jeżeli są podstawy do wystawienia oceny to frekwencja poniżej 50% nie jest wystarczającą przesłanką do nieklasyfikowania. Warto zajrzeć do statutu – wewnątrzszkolne zasady oceniania – czy tam nie ma konkretnych ustaleń dotyczących p. liczby ocen bieżących z przedmiotu.

Anita · 31 października 2022 o 18:55

A co ze strojem sportowym na wf? Jeśli uczeń notorycznie się nie przebiera, ale chce ćwiczyć, to można mu wstawić ocenę niedostateczną za nieprzygotowanie czy uwagi? Albo nie ma stroju i nie chce ćwiczyć? Warto pochylić się nad takimi kwestiami związanymi z wf, bo przeważnie ten przedmiot jest zapominany.

  no_name · 1 listopada 2022 o 12:48

  Jeżeli chodzi o wf to jest to specyficzny przedmiot szkolny, co zauważyło również ministerstwo (w sumie to i każde poprzednie) w rozporządzeniu w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 373 i z 2022 r., poz. 1780):
  § 9. 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
  Na ocenę klasyfikacyjną składają się przede wszystkim zaangażowanie oraz systematyczność w udziale w zajęciach – nie każdy musi być olimpijczykiem; stosowanie samych wyników jako oceny jest sprzeczne z prawem.

no_name · 1 listopada 2022 o 12:31

Co do udostępniania prac pisemnych uczniom i rodzicom….pominęliście jeden ważny fakt interpretując przepis w oderwaniu od ust. 7. Jest tam wyraźnie napisane że:
7. Sposób udostępniania dokumentacji, o której mowa w ust. 4 i 5, określa statut szkoły.
Delegacja prawna została przekazana radzie szkoły (lub radzie pedagogicznej, jeżeli nie ma rady szkoły) przez ustawodawcę. Powoływanie się na interpretacje czy apele kogokolwiek nie mają racji bytu w dochodzeniu prawa do wglądu.

Możliwość komentowania została wyłączona.