Co nowego w nauce zdalnej? Od poniedziałku zmiany

Opublikowane przez Łukasz Korzeniowski w dniu

Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem. Zmiany wejdą w życie od poniedziałku 30 listopada. Co się zmieni?

Rozporządzenie zmieniające (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz.U. poz. 2087) wydłuża okres nauki zdalnej w szkołach do 3 stycznia.

Rozporządzeniem obowiązującym, które wprowadza ograniczenia jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1389 ze zm.).

Praktyki zawodowe – stacjonarnie (§ 2 ust. 3h i 3i)

Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, centrum kształcenia zawodowego lub placówki kształcenia ustawicznego może zorganizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (w szkole lub u pracodawcy) w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo o ile z programu nauczania wynika niemożliwość realizacji wybranych efektów kształcenia w formie zdalnej.

Zastrzeżenie jest takie, że praktyczna nauka zawodu u pracodawcy może się odbywać tylko wtedy, jeśli nie występują w miejscu praktyk zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Dyrektor ma dowolność we wprowadzeniu takiego rozwiązania. Praktyki stacjonarnie mogą być, ale nie muszą.

Zajęcia sportowe w szkołach sportowych – stacjonarnie (§ 2 ust. 3k)

W szkołach podstawowych i ponadpodstawowych: sportowych. mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi i z oddziałami mistrzostwa sportowego zajęcia sportowe odbywają się w formie stacjonarnej, a w formie zdalnej tylko w takim zakresie, w jakim taka możliwość wynika z programu szkolenia.

W zakresie organizacji w trybie stacjonarny zajęć sportowych dla szkół dyrektor nie ma swobody podjęcia o organizowaniu tych zajęć lub nie. Rozporządzenie narzuca taką formę, jedynie wyjątkowo dopuszczając formę zdalną.

Branżowe szkoły I stopnia – częściowo nieobjęte ograniczeniem funkcjonowania (§ 2a pkt 4)

Do katalogu szkół, których nie dotyczy ograniczenie funkcjonowania szkół dodano branżowe szkoły I stopnia – w odniesieniu do uczniów będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.