Petycja ws. III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka

Opublikowane przez Daniel Sjargi w dniu

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP, na swoim posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2021 roku, rozpatrywała petycję w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej wyrażającej zgodę na ratyfikację przez Polskę Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w dniu 19 grudnia 2011 r. (P10-127/20).

Petycja została wniesiona przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i 19 innych organizacji pozarządowych oraz poparta w dniu 27 stycznia 2021 roku przez Stowarzyszenie Umarłych Statutów.

Autorzy petycji podnoszą potrzebę ratyfikowania trzeciego protokołu dodatkowego do Konwencji o Prawach Dziecka, który został przez Polskę podpisany ale nie został ratyfikowany. Protokół Fakultatywny ustanawia istotny mechanizm ochrony praw dziecka, przyznając każdemu dziecku, grupie dzieci, a także innym osobom działającym w ich imieniu możliwość zawiadomienia Komitetu Praw Dziecka o naruszeniu praw przyznanych w Konwencji o Prawach Dziecka lub w Protokołach fakultatywnych.

W opinii wnoszących petycję, ratyfikowanie Protokołu pozwoliłoby dzieciom zakwestionować ograniczenie ich prawa do edukacji, pozbawienie kontaktu z rodzicami czy brak zapewnienia im ochrony przed przemocą. Autorzy petycji podnoszą też argument, że „nowa perspektywa ochrony praw dziecka, którą stwarza Protokół, może przybliżyć konwencyjny system ochrony praw dziecka, a także uczynić go znacznie efektywniejszym.”

Więcej informacji i treść petycji dostępne są na stronie internetowej Senatu RP.

W trakcie posiedzenia Komisji zgłoszono dwa wnioski. Senator Robert Mamątow wniósł o niepodejmowanie dalszych prac nad rozpatrywaną petycją, natomiast senator Michał Seweryński złożył wniosek o podjęcie dalszych prac oraz wystąpienie o opinię Rzecznika Praw Dziecka i Biura Legislacyjnego. W związku z przyjęciem wniosku senatora Seweryńskiego, prace nad petycją będą kontynuowane.

Według informacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, do których dotarło Stowarzyszenie, dotychczas nie podejmowano żadnych działań zmierzających do ratyfikowania protokołu przez Polskę.

Zdjęcie w tle: photo by note thanun on Unsplash.