RODO – klauzule informacyjne

Opublikowane przez Łukasz Korzeniowski w dniu

Poniżej publikujemy klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych w ramach realizacji projektu Prowadzenie działalności interwencyjnej, edukacyjnej i doradztwa z zakresu praw uczniów w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG (umowa grantowa nr K1m/0504).


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, jak niżej.

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Stowarzyszenie na rzecz Praworządności w Szkołach „Stowarzyszenie Umarłych Statutów” z siedzibą w Gródku, KRS: 0000830651, adres poczty elektronicznej: kontakt@umarlestatuty.pl.

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 • udział w wydarzeniach, spotkaniach, szkoleniach, konsultacjach organizowanych przez Stowarzyszenie Umarłych Statutów w ramach realizacji projektu Prowadzenie działalności interwencyjnej, edukacyjnej i doradztwa z zakresu praw uczniów w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG (umowa grantowa nr K1m/0504);
 • art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO.

3. Pana/i dane osobowe:

 • mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania:
  • na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  • Operatorowi Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny;
 • będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia grantu przez Stowarzyszenie z Operatorem Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

4. Na podstawie RODO przysługują Panu/i prawa:

 • dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) i ich sprostowania (art. 16 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do zażądania przeniesienia swoich danych osobowych (art. 20 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych, które nastąpiło przed cofnięciem zgody i bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych na innych podstawach niż zgoda osoby, której dane dotyczą;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do celu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej.

6. Podane dane osobowe nie będą służyć do monitorowania zachowania celem zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Współadministratorów

Zgodnie z art. 13 i 14 RODO Stowarzyszenie Umarłych Statutów informuje, że:

1. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. J. Regulskiego z siedzibą w Warszawie (ul. Żurawia 43) prowadzi w konsorcjum z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie (Kopernika 17) i Fundacją Edukacja dla Demokracji z siedzibą w Warszawie (ul. Nowolipie 9/11) Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny opisany w art. 1 pkt 1 Umowy.

2. Organizacje wymienione w pkt. 1 powyżej są współadministratorami (dalej Współadministratorami) w stosunku do następujących kategorii danych osobowych: imię, nazwisko, dane kontaktowe w postaci e-mail, numer telefonu, wizerunek, zawartych we wniosku lub podanych w toku rozpatrywania przyznania grantu oraz realizacji Projektu ze środków Programu:

 • osób uprawnionych do reprezentowania Grantobiorcy,osób upoważnionych przez Grantobiorcę do składania oświadczeń wiedzy i woli,
 • innych osób występujących po stronie Grantobiorcy, których dane zostały przekazane Współadministratorom w celu wykonania Umowy (w tym koordynatorów Projektu realizowanego na podstawie Umowy, innych osób biorących udział w realizacji Projektu i w prowadzeniu działań promocyjnych).

3. W sprawach ochrony danych osobowych każda ze Stron oraz osób, których dane są przetwarzane, mogą kontaktować się pod następującymi adresami:

 • Współadministratorzy: rodo.aofr@frdl.org.pl;
 • Grantobiorca: kontakt@umarlestatuty.pl.

4. Współadministratorzy przetwarzają podane dane osobowe osób, o których mowa w pkt. 2 w celu realizacji Programu i Projektu, w tym w szczególności w celach: kontaktowym, sprawozdawczym, promocyjnym, upublicznienia danych zgodnie z Umową i w celu archiwizacyjnym (tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów, którym jest umożliwienie realizacji Programu oraz jego promocji, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Współadministratorach (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne współpracujące z Współadministratorami, w tym podmioty realizujące Program, Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli zarządzające programami ze środków EOG, przedstawiciele Państw-Darczyńców oraz podmioty, które świadczą usługi wsparcia informatycznego, prawnego, księgowego oraz audytu i ewaluacji Programu.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez Współadministratorów w celu realizacji Programu i Umowy przez okres jej obowiązywania, a po jej zakończeniu przez okres trzech lat od zakończenia Programu, rozumianego jako przyjęcie przez Biuro Mechanizmu Finansowego w Brukseli końcowego sprawozdania z realizacji Programu.

7. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia do innego administratora, prawo złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na ich niewłaściwe przetwarzanie.

8. Każdy ze Współadministratorów dokłada należytej staranności, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Współadministratorzy zawarli porozumienie, na mocy którego określili zakres swojej odpowiedzialności w stosunku do obowiązków wynikających z RODO. Zasadniczo, każdy Współadministrator wykonuje obowiązki wynikające z RODO w zakresie danego obszaru Programu, za który jest odpowiedzialny na podstawie umowy z pozostałymi Współadministratorami. Tym samym, w stosunku do danych osobowych zawartych w Umowie, podmiotem odpowiedzialnym jest Operator. Niezależnie od powyższych uzgodnień, osoby, których dane dotyczą, mogą wykonywać prawa wynikające z RODO wobec każdego ze Współadministratorów.

Opublikował(a): Łukasz Korzeniowski

Ostatnia zmiana: