Czy składka na radę rodziców jest obowiązkowa?

Opublikowane przez Łukasz Korzeniowski w dniu

Otrzymujemy od Was sygnały, że w niektórych szkołach są obowiązkowo pobierane składki na radę rodziców. Takie działanie budzi poważne wątpliwości pod kątem zgodności z prawem. I słusznie.

Należy z całą stanowczością podkreślić, że składki na radę rodziców są dobrowolne. Wynika to bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.), które mówią, że „w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł (art. 84 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).

W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 83 ust. 4.

art. 84 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe

W hierarchii aktów prawnych ustawa stoi ponad wszelkim prawem stanowionym w szkole. Żadne wewnątrzszkolne regulacje, jak statut czy regulamin nie mogą nakazywać opłacania składek na radę rodziców.

Pamiętajcie o tym, że szkoła w żaden sposób nie może wymuszać uiszczania składek na radę rodziców. Niedopuszczalne jest straszenie uczniów karami, obniżeniem oceny z zachowania, wstrzymaniem wydania świadectwa. Takie praktyki nie powinny mieć miejsca.