Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzega przed możliwą epidemią koronowiarusa COVID-19. Aby ustrzec się przed zarażeniem nowym wirusem, należy przestrzegać zasad higieny. To najlepsza ochrona.

Czy w szkole można nosić maseczki?

Szczególnie wzmożone zasady dotyczące higieny powinny obowiązywać w miejscach, gdzie przebywa dużo osób – m. in. w szkołach. Obowiązek zapewnienia higienicznych warunków pracy i nauki w szkole ciąży na dyrektorze.

Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.

§  2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

W ostatnich dniach otrzymaliśmy od Was wiele pytań odnośnie tego, czy nauczyciele mogą nakazać uczniom zdjęcie maseczek chirurgicznych podczas zajęć i w trakcie przerw.

Mając na uwadze wyżej przywołany paragraf rozporządzenia, rekomendacje MEN dla dyrektorów oraz zalecenia Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego odnośnie profilaktyki zdrowotnej (o których niżej), należy stwierdzić, że nauczyciele są uprawnieni do tego, żeby wydawać polecenia nienoszenia maseczek przez uczniów w trakcie zajęć.

GIS informuje, że:

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2 .

Używaj  maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 – ZALECENIA, [https://gis.gov.pl/aktualnosci/nowy-koronawirus-sars-cov-2-zalecenia/, dostęp 03.03.2020 r.]

Należy pamiętać, że dyrektor szkoły, jako kierownik zakładu administracyjnego korzysta z władztwa zakładowego. Istotą tego władztwa jest prawo organów zakładu do jednostronnego i elastycznego kształtowania uprawnień i obowiązków użytkowników (np. w drodze regulaminów/zarządzeń). Oczywiście to prawo organów zakładu jest ograniczone przez prawo powszechnie obowiązujące. Decyzje organu podlegają zaskarżeniu.

Dyrektor, działając w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole lub placówce, jak najbardziej jest uprawniony do korzystania z władztwa zakładowego, które może przejawiać się m. in. w wydaniu polecenia, aby uczniowie i nauczyciele nie nosili bez potrzeby maseczek. Pamiętajmy, że sytuacja jest szczególna i takie też są środki, jakie podejmują organy w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

W „normalnej” sytuacji dyrektor szkoły zapewne nawet nie myślał by o tym, czy w jakichkolwiek regulaminach uwzględniać kwestię noszenia maseczek.

Częste mycie rąk to podstawa

Zamiast stosowania maseczek, lepiej zadbać o higienę, zwłaszcza o dokładne mycie rąk w ciepłej wodzie. Nieraz dostawaliśmy od Was zgłoszenia o tym, że w szkolnych łazienkach brakuje mydła, ręczników papierowych czy ciepłej wody. Mamy nadzieję, że w obliczu obecnego zagrożenia epidemiologicznego dyrektorzy placówek, w których te braki występowały, uzupełnili je. Pamiętajcie, że mydło w szkole musi być niezależnie od tego, czy panuje epidemia wirusa, czy też nie. Wszelkie braki należy zgłaszać przede wszystkim dyrektorowi szkoły, a w przypadku natychmiastowej reakcji – do właściwej terytorialnie Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

1. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zapewnia się ciepłą i zimną bieżącą wodę oraz środki higieny osobistej.

2. Urządzenia sanitarnohigieniczne są utrzymywane w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej.

§  8 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Zgodnie z rekomendacjami MEN, dyrektorzy szkół powinni m. in.

  • porozmawiać z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
  • wywiesić w widocznym miejscu w szkole instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej.
Jak myć ręce? Instrukcja mycia rąk
Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny,
dostęp: https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/.

Ponadto należy pamiętać o zasłanianiu ust i nosa podczas kichania i kaszlenia, tak, aby nie roznosić zarazków. Nauczyciele powinni zadbać o odpowiednią wentylację sali lekcyjnych i korytarzy (§ 12 wzmiankowanego rozporządzenia).

Czy dyrektor może odwołać lekcje z powodu koronawirusa?

W wyjątkowych sytuacjach, gdy zaistnieje ryzyko epidemiologiczne, dyrektor szkoły może, za zgodą organu prowadzącego (najczęściej będzie to gmina lub powiat), zawiesić odbywanie się zajęć.

Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli: (…)

2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

§ 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Uczniowie i nauczyciel, którzy są chorzy lub przeziębieni, nie powinni przychodzić do szkoły. Lepiej zostać w domu. W przypadku podejrzeń zarażenia się koronowirusem COVID-19, zwłaszcza jeśli miało się kontakt z osobami z terenów, gdzie wirus występuje lub przebywania na tych terenach, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Zobacz też:

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Koronawirus – co musisz wiedzieć? [informacja Ministerstwa Zdrowia]

Komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego


Obraz panos13121 z Pixabay


Łukasz Korzeniowski

Prezes Stowarzyszenia Umarłych Statutów. Od 2018 zajmuje się tematyką praw ucznia. W wolnym czasie czyta Szymborską, Białoszewskiego i Barańczaka, inspiruje się Gombrowiczem. Zainteresowany kosmologią i obserwacjami nocnego nieba. Hobbystycznie bada kontrkult papieski Jana Pawła II w internecie. Obecnie student WPiA UJ.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.