We wtorek 6 grudnia br. wystosowaliśmy do Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka list z prośbą o podjęcie interwencji u Ministra Edukacji i Nauki. Podnoszona przez nas kwestia dotyczy braku jakichkolwiek środków odwoławczych w toku prowadzonego na podstawie Karty Nauczyciela postępowania dyscyplinarnego. Zgodnie z przepisami tej ustawy, nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu
nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 „Karty Nauczyciela”
.

O co chodzi?

Zgodnie z art. 85 ust. 5 rzeczonej ustawy, na postanowienie rzecznika dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania prawo zażalenia przysługuje wyłącznie nauczycielowi oraz dyrektorowi placówki (również organowi prowadzącemu, z zastrzeżeniem, że sprawa dotyczy dyrektora). Status strony nie przysługuje wtedy uczniowi w całym procesie dyscyplinarnym. Pierwszy z wymienionych podmiotów raczej nie będzie zainteresowany skarżeniem przychylnej decyzji. W takiej sytuacji złożenie zażalenia będzie zależne od woli jego przełożonego – dyrektora. Taka sytuacja to nie tylko olbrzymia furtka dla wszelkiego rodzaju nadużyć, ale również problem całkowitego wykluczenia stanowiska, możliwie poszkodowanego, ucznia.

Jedyna sytuacja, gdzie prawo interwencji ma jeszcze Rzecznik Praw Dziecka, dotyczy czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. Należy jednak pamiętać, że mówimy o organie skierowanym wyłącznie dla niepełnoletnich. Takowi, choć stanowią lwią część społeczności uczniowskiej, nie są jedynymi, których prawa mogą być łamane. I to również oni nierzadko uczestniczą w sytuacjach dotyczących postępowania dyscyplinarnego względem nauczycieli.

Co więcej, osoby pokrzywdzone czynem nauczyciela, nie posiadają nawet statusu strony nawet w postępowaniu wyjaśniającym. To kolejna kwestia budząca wątpliwości z zakresu sprawiedliwości i rzetelności w aspekcie praw ucznia, które poruszyliśmy w piśmie.

Pismo

Zachęcamy do zapoznania się z całą treścią listu, sporządzonego przez Prezesa Zarządu Łukasza Korzeniowskiego.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *