Apel do RPO ws. statusu pokrzywdzonego w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli

Opublikowane przez Bartosz Graczyk w dniu

We wtorek 6 grudnia br. wystosowaliśmy do Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka list z prośbą o podjęcie interwencji u Ministra Edukacji i Nauki w sprawie statusu ucznia pokrzywdzonego czynem nauczyciela w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli. Podnoszona przez nas kwestia dotyczy braku jakichkolwiek uprawnień procesowych przysługujących uczniowi, który został pokrzywdzony czynem nauczyciela, w toku prowadzonego na podstawie Karty Nauczyciela postępowania dyscyplinarnego.

O co chodzi?

Zgodnie z art. 85 ust. 5 ustawy – Karta Nauczyciela, na postanowienie rzecznika dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania prawo wniesienia zażalenia przysługuje wyłącznie nauczycielowi oraz dyrektorowi placówki (lub organowi prowadzącemu, gdy sprawa dotyczy dyrektora). Zażalenia nie może wnieść natomiast uczeń, który czynem nauczyciela został pokrzywdzony. Jako że nauczyciel raczej nie będzie zainteresowany skarżeniem przychylnej mu decyzji, to jedynym podmiotem, który potencjalnie może wnieść zażalenie, będzie dyrektor szkoły. Taka sytuacja to nie tylko olbrzymia furtka dla wszelkiego rodzaju nadużyć, ale również problem całkowitego pominięcie pokrzywdzonego ucznia.

Aktualizacja [7.08.2023]

Rzecznik Praw Obywatelski Pan dr hab. Marcin Wiącek poinformował nas, że skierował pismo do Ministra Edukacji i Nauki z prośbą o przedstawienie stanowiska w zakresie celowości przyznania pokrzywdzonemu statusu strony także w postępowaniach dyscyplinarnych toczących się na podstawie Karty Nauczyciela. W piśmie do Ministra RPO wprost powołał się na nasze pismo, które skierowaliśmy do RPO. Cieszymy się, że zainicjowana przez nas sprawa jest podejmowana przez organy państwa. Dziękujemy Panu Rzecznikowi za zainteresowanie sprawą.