Publikujemy założenia projektu ustawy o prawach uczniowskich i Rzeczniku Praw Uczniowskich!

Opublikowane przez Łukasz Korzeniowski w dniu

Stowarzyszenie Umarłych Statutów przygotowało założenia projektu ustawy o prawach uczniowskich i Rzeczniku Praw Uczniowskich. Dokument powstał na bazie projektu założeń, który był poddany konsultacjom społecznym i do którego zgłoszono kilkanaście uwag i których część została uwzględniona.O czym ma być nowa ustawa?

Według założeń ustawa uporządkuje problematykę praw uczniowskich. Będzie to pierwszy akt prawny, w którym zostaną jasno i precyzyjnie określone prawa uczniowskie. Będą one dotyczyły takich obszarów, jak organizacja procesu nauczania, samorządność uczniowska, wolność sumienia i wyznania oraz prawa uczniów pełnoletnich.

Ustawa ma także powołać do życia Rzecznika Praw Uczniowskich – organ stojący na straży praw i wolności uczniowskich. Rzecznik ma być wyposażony w szeroki wachlarz kompetencji, który ma mu pozwolić skutecznie chronić prawa uczniowskie. Przewiduje się, że Rzecznik stanie się organem sprawującym nadzór pedagogiczny w zakresie przestrzegania praw dziecka i praw ucznia. Będzie także upowszechniał wiedzę o tych prawach.

Rzecznik będzie mógł prowadzić postępowania wyjaśniające z urzędu lub na wniosek. W trakcie czynności podejmowanych w toku postępowania będą przysługiwały mu uprawnienia analogiczne do uprawnień Rzecznika Praw Obywatelskich.