Zmiana statutu w krakowskim „Nowodworku” po naszym piśmie do kuratorium

Opublikowane przez Łukasz Korzeniowski w dniu

Pisaliśmy niedawno o naszej interwencji w sprawie statutu III LO im. Orła Białego w Jaworznie. Musieliśmy się przy tamtej sprawie nieźle namęczyć z urzędniczą machiną, by dopiąć swego. Nie zawsze jednak kuratoria są tak oporne na argumenty.

Zapraszamy do naszej grupy na Facebooku: Jak będzie w statucie — sekcja praw ucznia!

Pod koniec sierpnia wysłaliśmy do Małopolskiego Kuratora Oświaty wniosek o zbadanie zgodności z prawem postanowień statutu I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie. Naruszenia, jakich się dopatrzyliśmy, to:

  • nieuwzględnienie obowiązków ucznia pełnoletniego w zakresie usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych oraz zwalniania się z zajęć edukacyjnych przez osoby pełnoletnie, co jest sprzeczne z art. 99 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.),
  • uczeń przygotowujący się do olimpiady mógł być zwolniony z zajęć, ale tylko jeśli był pod opieką rodzica; naszym zdaniem takie postanowienie ogranicza uczniom pełnoletnim możliwość korzystania z tego przywileju uczniowskiego,
  • brak postanowień dotyczących samodzielnego decydowania uczniów pełnoletnich o pobieraniu nauki religii, etyki oraz uczestniczenia w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, co jest sprzeczne z art. 12. ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm) oraz § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka (…) w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 68, poz. 756 z późn. zm.),
  • wymaganie od ucznia pełnoletniego zgody rodzica na udział w wycieczce, co jest sprzeczne z art. 11 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. poz. 1055).

„Nowodoworek” uchodzi za jedną z lepszych szkół, w rankingu „Perspektyw” w województwie małopolskim zajmuje 2. miejsce – a to w statucie tej szkoły znaleźliśmy, jak dotychczas, najwięcej nieprawidłowości.

[WNIOSEK DO KURATORIUM]

Po niecałym miesiącu otrzymaliśmy odpowiedź.

[ODPOWIEDŹ Z KURATORIUM]

Kuratorium przyznało nam rację w zakresie nieuregulowania w statucie zasad dotyczących usprawiedliwień i zwolnień. Ponadto okazało się, że zamieszczone na stronie internetowej szkoły wzory oświadczeń dotyczących uczęszczania na religię, etykę i wychowanie do życia w rodzinie dotyczą tylko uczniów niepełnoletnich. Co więcej, dyrektor ze skargą w tym zakresie się nigdy nie spotkał – jakby to miało jakiekolwiek znaczenie dla tego, czy prawa uczniów są naruszane, czy nie.

Brak skarg nie wynika z tego, że wszystko jest zgodnie z prawem, ale np. z nieznajomości prawa czy obawy przed konsekwencjami, gdy się za bardzo wyjdzie przed szereg, upominając o prawa uczniów.

Kuratorium przyznało nam też rację w zakresie bezprawnych postanowień w regulaminie wycieczek, nie odniosło się jednak w ogóle do kwestii zwolnienia z zajęć ucznia, który przygotowuje się do olimpiady przedmiotowej.

Dyrektorowi polecono znowelizować statut, a realizacja tego zalecenia jest kontrolowana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.