Czy można zakazać wnoszenia telefonów komórkowych na teren szkoły?

Opublikowane przez Łukasz Korzeniowski w dniu

W niektórych szkołach obowiązują restrykcyjne obostrzenia co do używania urządzeń elektronicznych, w tym telefonów komórkowych, na terenie szkoły. Niekiedy istnieją nawet zakazy wnoszenia urządzeń elektronicznych, jednak budzą one duże wątpliwości. Bo czy można zakazywać posiadania przez ucznia telefonu, gdy jest w szkole?

Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, na szkoły został nałożony obowiązek umieszczenia w statucie m. in. przepisów dotyczących przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły (art. 99 ust. 4 ustawy). Do 1 września 2017 roku szkoły mogły ustalać jedynie zasady korzystania z urządzeń elektronicznych.

Teraz szkoła musi w statucie uregulować zasady wnoszenia urządzeń
elektronicznych, w tym telefonów. Taki zapis nie daje jednak szkołom możliwości wprowadzenia całkowitego zakazu wnoszeniu telefonów komórkowych.

Szkoła nie ma żadnych podstaw do tego, aby zakazywać wnoszenia telefonu na jej teren. Takie obostrzenia byłyby nadmierną ingerencją w wolność uczniów, ingerencją, która nie ma podstaw w prawie oświatowym. Ponadto samo egzekwowanie zakazu wnoszenia telefonów komórkowych jest niemożliwe, bo szkoła nie ma uprawnień do tego, by kontrolować w tym zakresie uczniów.

Pewne zasady dotyczące wnoszenia urządzeń elektronicznych na teren szkoły (oraz ich używania) mogą oczywiście obowiązywać. Warto, aby przepisy te tworzyła rada pedagogiczna we współpracy z uczniami (tutaj szczególną rolę ma Samorząd Uczniowski) i rodzicami. Kompromis na pewno będzie lepszy od zdania narzuconego przez jedną stronę.

Warto pamiętać, że kary za nieprzestrzeganie przepisów statutu muszą się znaleźć się w samym statucie, wraz z określeniem drogi odwoławczej od tejże kary. Uczeń ukarany możemy być tylko karami określonymi w statucie. Sprawdźmy zawsze, czy w ogóle wspominane przez nauczyciela kary mogą zostać wobec nas, zgodnie ze statutem, zastosowane.

Co najważniejsze jednak, nauczyciel nie ma prawa w ramach kary – nawet gdy takie postanowienie widnieje w statucie – odebrać nam telefonu komórkowego ani innego urządzenia.


3 komentarze

Kontybal · 20 listopada 2019 o 23:23

Absolutnie się z tym nie zgadzam. Z art. 99 pkt 4 (podkreślam – pkt, a nie ustęp jak błędnie napisano w tekście) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe wynika wyraźnie: Obowiązki ucznia określa się w statucie szkoły z uwzględnieniem obowiązków w zakresie przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły. I teraz skupmy się na słowach „przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania”. Jeżeli w statucie całkowicie zakazano by wnoszenia telefonów, to wówczas automatycznie statut nie określałby warunków wnoszenia i korzystania z tych telefonów, a zatem nie odpowiadałby art. 99 pkt 4 ustawy Prawo oświatowe. W przepisie tym wyraźnie bowiem mowa o tym, że mają być określone obowiązki w zakresie przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania. A jak uczeń ma przestrzegać warunków wnoszenia i korzystania, kiedy te nie zostały w statucie określone, bowiem zastąpiono je całkowitym zakazem? Całkowity zakaz oznaczałby, że tak naprawdę nie ma żadnych warunków wnoszenia i korzystania z telefonów, a to uniemożliwiłoby uczniom wypełnienie ich obowiązku, jakim jest przestrzeganie tych warunków. Poza tym, obowiązek przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych niewątpliwie jest wyjątkiem od generalnej zasady wolności wynikającej z Konstytucji, a wyjątki jak wiadomo należy interpretować ściśle i w związku z tym nie wolno stosować tu wykładni rozszerzającej zgodnie, z którą w statucie można by wprowadzić zakaz tylko na tej podstawie, że przepis upoważnia do określenia obowiązków w zakresie przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów. Sposób w jaki ten przepis jest sformułowany jednoznacznie oznacza, że pod pewnymi warunkami wnoszenie i korzystanie z telefonów w szkole ma być możliwe. Szkoła może w statucie jedynie określić te warunki i wskazać w jakim stopniu uczniowie mają ich przestrzegać.

lopizz · 1 lutego 2022 o 20:19

w mojej szkole całkowicie zakazali

mlody ryszard · 13 kwietnia 2022 o 22:11

Nauczyciel zabrał mój telefon za korzystanie z niego w czasie przerwy, a następnie zaniósł go do gabinetu pedagoga. Telefon leży aktualnie w kopercie w sekretariacie. Odebrać go mogę dopiero po świętach wielkanocnych. Myślę że dyrektor mojej szkoły uważa, że statut szkoły jest ważniejszy niż Polskie prawo.

Możliwość komentowania została wyłączona.