Bezpieczeństwo i higiena w szkole. Nowe rozporządzenie weszło w życie

Opublikowane przez Łukasz Korzeniowski w dniu

Minister Edukacji Narodowej wydała 31 października rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69 ze zm.).  Tym samym wprowadzono zapowiadane już od jakiegoś czasu zmiany dotyczące m.in. układania planu zajęć czy ustalania długości przerw.

Nowelizacja weszła w życie 29 listopada (z małym wyjątkiem). Kluczowe zmiany to te dotyczące sposobu układania planu zajęć, organizacji przerw międzylekcyjnych i zapewnienia miejsca na podręczniki i przybory szkolne.
Jak to teraz wygląda?

  • § 4 – zapewnienie równomiernego obciążenia zajęciami w ciągu dnia, które powinny być zróżnicowane i uwzględniać możliwości uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku intelektualnego; dyrektorzy szkół powinni tak układać plan zajęć, aby unikać tworzenia „bloków” przedmiotowych, np. dwóch czy trzech godzin tego samego przedmiotu z rzędu czy kumulacji jednego przedmiotów trudnych (oczywiście w tych przypadkach, gdzie jest to nieuniknione, albo wynika ze specyfiki nauczania danego przedmiotu czy profilu klasy, takie „bloki” nadal będą mogły być w planie zajęć),
  • § 4a – szkoła musi zapewnić uczniom miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych;
  • § 14 ust. 3 – dyrektor musi skonsultować z samorządem uczniowskim i radą rodziców długość przerw międzylekcyjnych, przy czym ma również obowiązek takiej organizacji przerw, by umożliwić uczniom spożycie posiłku na terenie szkoły; w tym wypadku szkoły mają czas do 1 marca na dostosowanie się do zmian.

Nowe przepisy nakładają na szkoły nowe obowiązki, a których odpowiednia realizacja powinna przełożyć się na poprawę warunków, w jakich uczniowie będą pobierać naukę. Zwrócić szczególną uwagę należy zwłaszcza na wymagania, jakie powinien spełniać plan zajęć, gdyż niestety wciąż zdarzają się sytuacje, w których nie jest on optymalnie i racjonalnie ułożony, co ma bezpośrednie przełożenie na komfort pracy ucznia.