Niesprawiedliwe zasady usprawiedliwiana. Pismo ws. CLV LO w Warszawie

Opublikowane przez Łukasz Korzeniowski w dniu

Szkoły niechętnie pozwalają swoim pełnoletnim uczniom na samodzielne dokonywanie czynności związanych z usprawiedliwianiem nieobecności. Często, gdy już to robią, to dla uczniów pełnoletnich ustalają odrębne zasady usprawiedliwiania – inne, niż te, które obowiązują w przypadku usprawiedliwiania nieobecności uczniów pełnoletnich.

Otrzymaliśmy prośbę o przeanalizowanie postanowień statutu CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie.

Postanowienia statutu nie uwzględniały obowiązków ucznia pełnoletniego w zakresie zwalniania się z zajęć edukacyjnych przez osoby pełnoletnie. Opisana w §51 statutu procedura zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych nigdzie nie wspominała o tym, w jaki sposób zwalniać samodzielnie mogą się uczniowie pełnoletni; procedura ta przewidywała tylko dwie sytuacje, gdy uczeń może być zwolniony z zajęć – na pisemną prośbę rodziców lub w przypadku choroby po uprzednim powiadomieniu rodziców ucznia

Co jednak było najbardziej bulwersujące to to, że w statucie przewidziano możliwość samodzielnego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach przez uczniów pełnoletnich, jednak warunki, na jakich samodzielnego usprawiedliwiania swoich nieobecności mogą dokonywać uczniowie
pełnoletni
, a na jakich robić to mogą rodzice uczniów niepełnoletnich, były odmienne.

Według statutu uczniowie pełnoletni mają 7 dni od dnia powrotu do szkoły na dostarczenie usprawiedliwienia, a rodzice mogą usprawiedliwienie dostarczyć w ciągu miesiąca i mogą zrobić to za pomocą dziennika elektronicznego. Ponadto uczniowie pełnoletni, aby usprawiedliwić swoją nieobecność, „muszą (…) przedstawić zwolnienie lekarskie lub inny dokument potwierdzający konieczność opuszczenia zajęć (np. wezwanie do sądu, wezwanie do Wojskowej Komendy Uzupełnień, itp.)”, podczas gdy rodzice nie mają wymogu okazywania takich dokumentów.

Ustanowienie odrębnych zasad usprawiedliwiania uczniów pełnoletnich i niepełnoletnich może naruszać konstytucyjną zasadę równości wobec prawa (art. 32 Konstytucji RP) i jest przejawem dyskryminacji uczniów pełnoletnich ze względu na ich wiek. Taka sytuacja nie może mieć miejsca w publicznej szkole. Ponadto Prawo oświatowe ani ustawa o systemie oświaty nie wskazują, że do usprawiedliwienia nieobecności wymagany jest dokument potwierdzający konieczność opuszczenia zajęć, tak więc stawianie takiego wymogu uczniom pełnoletnim jest bezzasadne. Do samodzielnego usprawiedliwiania nieobecności przez uczniów pełnoletnich w zupełności wystarczające jest odpowiednie oświadczenie, którego tryb składania powinien określać statut. Przedstawienie dodatkowego dokumentu może zostać potraktowane jako element potwierdzający wiarygodność usprawiedliwiania, jednak nie może być on obligatoryjnie wymagany do tego, by usprawiedliwić nieobecność ucznia.

Kuratorium Oświaty w Warszawie podzieliło nasze zadane. W piśmie od p. Aurelii Michałowskiej, mazowieckiej kurator oświaty, czytamy:

Stwierdzam, że zasady dotyczące usprawiedliwiania nieobecności ucznia przez Rodziców lub Ucznia pełnoletniego powinny być takie same. Nie ma podstaw prawnych, które obligowałyby Ucznia pełnoletniego do przedstawienia zwolnienia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego przyczynę nieobecności.

To bardzo ważne stwierdzenie, bowiem wielokrotnie zgłaszacie nam, że zasady usprawiedliwiania nieobecności ucznia niepełnoletniego i pełnoletniego są różne. Mazowiecka Kurator Oświaty wyraźnie podkreśliła, że zasady usprawiedliwiania powinny być takie same.

Kurator podzieliła też nasze zdanie w zakresie braku zasad zwalniani uczniów pełnoletnich.

Wobec powyższego do Pani (…), Dyrektora CLV Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego, zostało wysyłane stosowne pismo dotyczące ww. zagadnień.

Niestety, Kuratorium nie wszczęło kontroli doraźnej, a – jak na razie – tylko wysłało pismo do dyrektor szkoły. W związku z tym, będziemy jeszcze monitorować sytuację w CLV LO w Warszawie i to, czy do zmiany statutu dojdzie.

Interwencja została podjęta w ramach akcji

32 wnioski