Interwencja ws. statutu ZSO nr 6 w Szczecinie. Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów pełnoletnich

Opublikowane przez Łukasz Korzeniowski w dniu

Niezgodne z prawem zasady usprawiedliwiania nieobecności przez uczniów pełnoletnich lub nawet brak takich zasad – to już stały temat w naszych wnioskach wysyłanych do kuratoriów.

W ZSO nr 6 w Szczecinie w statucie nie przewidziano zasad usprawiedliwiania nieobecności uczniów pełnoletnich. Wnioski o usprawiedliwienie mogli do tej pory składać tylko rodzice uczniów.

Niemożność samodzielnego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach i zwalniania się z zajęć przez ucznia pełnoletniego narusza przepisy art. 11 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), który stanowi, że z chwilą osiągnięcia pełnoletności nabywamy pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9. poz. 59 z późn. zm.) w art. 92 wyraźnie mówi, że dziecko zostaje pod władzą rodzicielską do osiągnięcia pełnoletności – po tym czasie rodzice tracą prawo do reprezentowania dziecka przed organami administracji publicznej.

Już 20 marca 2019 r. Kuratorium Oświaty w Szczecinie poleciło dyrektorowi ZSO nr 6 w Szczecinie zmianę kwestionowanych przez postanowień statutu.

Dyrektor szkoły przesłał do kuratorium stosowne pismo, w którym potwierdził dokonanie zmian w statucie w zakresie usprawiedliwiania nieobecności uczniów, w tym uczniów pełnoletnich. Szczegółowe zasady znalazły się w regulaminie usprawiedliwiania nieobecności uczniów.

Do zaktualizowanej wersji statutu oraz do wspominanego regulaminu nie mamy dostępu – nie zostały jeszcze opublikowane na stronie internetowej szkoły. Będziemy wobec tego monitorować tę zmianę statutu. Jeśli czyta nas któryś z uczniów ZSO nr 6 w Szczecinie, bylibyśmy wdzięczni za informację o tym, jak w praktyce wygląda wprowadzanie nowych zasad usprawiedliwiania nieobecności uczniów pełnoletnich.