Nowelizacja ustawy o systemie oświatowym i ustawy Prawo oświatowe. Jak zmienią się zasady klasyfikacji uczniów?

Opublikowane przez Łukasz Korzeniowski w dniu

Do Sejmu trafił już rządowy projekt ustawy, który przewiduje zmiany w sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

W ustawie o systemie oświaty przewidziano następujące zmiany:

  • dodanie art. 44zra, który przewiduje, że:
    • w przypadku niewykonania przez nauczyciela, wychowawcę oddziału, osobę prowadzącą praktyczną naukę zawodu (…) lub radę pedagogiczną zadań i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów(…), te zadania i kompetencje wykonuje dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel;
    • w przypadku, gdy nie zadziała wyżej opisany mechanizm, tj. dyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel nie wykona zadań w zakresie klasyfikowania i oceniania, zadania te wykona nauczyciel wskazany przez organ prowadzący.
  • dodanie art. 44zzzz, który opisaną wyżej procedurę dotyczącą oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów nakazuje stosować również w przypadku ” niewykonania przez nauczyciela lub radę pedagogiczną zadań i kompetencji w zakresie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego„.

W ustawie Prawo oświatowe zaproponowano dodanie art. 73a, który przewiduje, że jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały ws. klasyfikacji uczniów, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzygać będzie dyrektor szkoły. Natomiast gdyby i dyrektor nie dokonał klasyfikacji i promocji uczniów, w tej sprawie rozstrzygającym będzie nauczyciel wskazany przez organ prowadzący szkołę.

Ponadto w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w dodawanym art. 73a, dniem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych będzie dzień rozstrzygnięcia przez dyrektora szkoły lub nauczyciela wyznaczonego przez organ prowadzący szkołę o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów. Co ważne, w przypadku klasyfikacji i promocji uczniów klas programowo najwyższych liceów ogólnokształcących i techników rozstrzygnięcie o klasyfikacji może nastąpić po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wynika z tego, że klasyfikacja może nastąpić po 26 kwietnia. Ta zasada będzie obowiązywała jedynie w roku szkolnym 2018/2019.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, celem wprowadzanych zmian jest „wypełnienie luki istniejącej w regulacjach dotyczących systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów”.

Nie przewidziano jednak żadnych rozwiązań, na wypadek gdyby którykolwiek z tych podmiotów, z różnych przyczyn, nie wykonał należących do niego obowiązków. Taka sytuacja może powodować zahamowanie procesu przechodzenia ucznia przez kolejne etapy edukacji, godząc tym samym w gwarantowane konstytucyjnie prawo do nauki.

wskazuje uzasadnienie projektu.

Prace legislacyjne nad tym projektem mają iść w błyskawicznym tempie. Ustawa ma wejść w życie dzień po jej ogłoszenie. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przewiduje, że stanie się to już 27 kwietnia.

Potrzeba pilnego wprowadzenia w życie projektowanych przepisów jest podyktowana troską o dobro uczniów, którzy w roku szkolnym 2018/2019 kończą liceum 3 ogólnokształcące i technikum oraz zamierzają bezpośrednio po ukończeniu szkoły przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2019 r. Powyższe przepisy zagwarantują uczniom ukończenie szkoły i wydanie im świadectw ukończenia szkoły na wypadek gdyby zakłócona została realizacja zadań i kompetencji ustawowych organów szkoły.

czytamy w uzasadnieniu projektu.