Zmiana statutu w I LO w Krośnie. Wgląd do prac ucznia to za mało, trzeba je udostępniać

Opublikowane przez Łukasz Korzeniowski w dniu

Zaległa informacja o kontroli statutu w I LO w Krośnie.

Nieprawidłowości, jakie znaleźliśmy w statucie, to:

  • warunki wglądu do ocenionych i sprawdzonych prac ucznia – wg statutu do tej pory prace były udostępniane tylko do wglądu i tylko na prośbę ucznia lub rodzica; uczniowie otrzymywali prace do wglądu w trakcie zajęć;

Zgodnie z art. 44e ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, „sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom”. Ustawa nie mówi nic o tym, że takie prace udostępnia się tylko „na prośbę”, jak określa to statut. Co więcej, statut daje tylko możliwość wglądu do prac, nie zaś ich udostępniania, co też jest sprzeczne z wyżej wymienionym przepisem u.s.o.

  • brak określonego trybu odwołania się od kar, które ograniczają uczniom ich prawa do nieprzygotowania czy „zwolnienia z pytania”,
  • obowiązki ucznia pełnoletniego w zakresie usprawiedliwiania nieobecności – brak było regulacji, a więc wobec uczniów pełnoletnich należało stosować zasady ogólne, które przewidywały m.in. wymóg posiadania zeszytu usprawiedliwień z podpisem rodzica czy obowiązek potwierdzania przez rodzica, że ten wie o sprawdzianie, na którym uczeń pełnoletni był nieobecny.

Kuratorium pozytywnie odniosło się do naszych wniosków.

W odpowiedzi na wniosek, który wpłynął do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w dniu 13 marca 2019 r., odnośnie zbadania zgodności z prawem niektórych postanowień Statutu I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, informuję, iż w dniu 2 kwietnia 2019 r. w szkole została przeprowadzona kontrola doraźna. Kontrolą objęto zgłaszane nieprawidłowości dotyczące uregulowań w statucie szkoły, w tym praw i obowiązków ucznia oraz szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego uczniów.

Analiza obowiązującego w okresie objętym kontrolą statutu, opracowanego w formie tekstu jednolitego z dnia 9 listopada 2017 r. szkoły wykazała nieprawidłowości.

Mając na uwadze ustalenia kontroli wydano dyrektorowi szkoły stosowne zalecenia w celu dostosowania statutu szkoły do obowiązujących przepisów prawa oświatowego.

Małgorzata Rauch, Podkarpacki Kurator Oświaty