Kontrola statutu w II LO w Lublinie. Będzie szereg zmian

Opublikowane przez Łukasz Korzeniowski w dniu

Niedawno skierowaliśmy wniosek do Kuratorium Oświaty w Lublinie, w którym zwracaliśmy się o zbadanie zgodności z prawem postanowień statutu II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie.

Poniżej przedstawiamy niektóre nasze wątpliwości i wyjaśnienia ze strony kuratorium. Zachęcamy do zapoznania się z całością wniosku.

W §43 ust. 2 pkt 8 statutu sformułowany jest dość kuriozalny obowiązek „przestrzegania obowiązku ochrony danych mu powierzonych, w tym osobowych”. Uczeń „ponosi odpowiedzialność w przypadku ich udostępnienia osobom nieupoważnionym”. Nie jest jasne ani o jakie dane chodzi, ani kogo należy rozumieć przez osoby nieupoważnione. Należy zauważyć, że materię ochrony danych osobowych regulują odrębne przepisy i niezasadne wydaje się umieszczanie dodatkowych regulacji, w szczególności tak enigmatycznych, w statucie szkoły.

Według kuratorium ten przepis jest nadinterpretacją, a dyrektor został o niej pouczony.

Za niezgodny z prawem należało także uznać §65 pkt 1 lit. e statutu, który nakładał na ucznia obowiązek przestrzegania „zakazu palenia tytoniu, w szczególności na terenie szkoły i w jej okolicach […]”. Należy zauważyć że statut szkoły, jako akt prawa zakładowego, nie może ograniczać praw i wolności w zakresie niezwiązanym z korzystaniem z zakładu administracyjnego, jakim jest szkoła. Wprowadzenie zakazu palenia tytoniu (oczywiście w stosunku do uczniów pełnoletnich) poza terenem szkoły stanowi nadmierną ingerencję w prawa i wolności uczniów i mieści się poza kompetencjami prawodawczymi szkoły.

Co o tym sądzi kuratorium?

Zapis § 65 pkt 1 lit. e pomimo tego, że nieprecyzyjny, nie ogranicza prawa i wolności uczniów pełnoletnich. Przestrzeganie przez pełnoletniego ucznia szkoły zakazu palenia tytoniu poza terenem szkoły, np. podczas wycieczek, zajęć terenowych, wyjść klasowych czy studniówek, nie wydaje się być nadmierną ingerencją w prawa i wolności ucznia i mieści się w kompetencjach prawodawczych szkoły. Ponadto warto podkreślić, że uczeń wybierając daną szkołę, musi podporządkować się obowiązującym w niej regulacjom wewnętrznym. Powinien również mieć świadomość, zwłaszcza uczeń pełnoletni, iż jego niestosowne i niezgodne ze statutem postępowanie, może demoralizować młodszych kolegów.

odpowiedź kuratorium

Kuratorium nie odniosło się w ogóle do braku uregulowania w statucie zasad usprawiedliwiania nieobecności przez uczniów pełnoletnich, co bardzo nas martwi, bo – jak wiecie – ta materia jest dla nas niezwykle istotna.