W ZSOS nr 2 w Krakowie będzie zmiana statutu

Opublikowane przez Łukasz Korzeniowski w dniu

W statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Krakowie co prawda przepisy dotyczące samodzielnego usprawiedliwiania nieobecności przez uczniów pełnoletnich były, jednak nieprawidłowo zredagowane.

Przede wszystkim statut określał, że uczeń pełnoletni ma zdecydować, czy chce samodzielnie wnioskować o usprawiedliwianie swoich nieobecności, czy nadal mają czynić to jego rodzice. Pozostawienie możliwości rodzicom uczniów pełnoletnich na dalsze wnioskowanie o usprawiedliwianie nieobecności jest sprzeczne z art. 11 kodeksu cywilnego i art. 92 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Ponadto jeśli uczeń pełnoletni decydował się na samodzielne usprawiedliwianie nieobecności, to musiał liczyć się z tym, że na swój wniosek może usprawiedliwić tylko nieobecności do dwóch dni w ciągu roku szkolnego, a pozostałe wyłącznie poprzez przedłożenie zwolnienia lekarskiego bądź innego dokumentu urzędowego.

Takie ograniczenie prawa uczniów pełnoletnich do usprawiedliwiania nieobecności nie ma żadnych podstaw prawnych, zwłaszcza jeśli dopuszcza się mniej restrykcyjne zasady usprawiedliwiania uczniów niepełnoletnich (którzy przecież są objęci obowiązkiem nauki, więc ich nieobecności nie powinny być „łagodniej” traktowane przez statut szkoły – w aspekcie tego, jaki tryb usprawiedliwiania obowiązuje).

Kuratorium Oświaty w Krakowie podzieliło naszą argumentację i zobowiązało dyrektora ZSOS nr 2 w Krakowie do zmiany statutu szkoły.

Sprawę będziemy monitorować.