I co z tą studniówką? Interpretacja warszawskiego kuratorium

Opublikowane przez Łukasz Korzeniowski w dniu

Studniówka – impreza szkolna czy nie?

Statut I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego w Warszawie przewidywał, że uczeń może być skreślony z listy uczniów m. in. za picie alkoholu na studniówce.

Studniówkę domyślnie w statucie potraktowano jako imprezę szkolną, choć nie zawsze tak musi być. Zachowanie na studniówce, która nie jest imprezą szkolną, nie powinno być ocenianie w szkolnym systemie oceny zachowania.

Kuratorium Oświaty w Warszawie odpisało nam, że:

(…) studniówka, jeśli jest wpisana do kalendarza imprez szkolnych, jeśli jest organizowana przez Radę Rodziców, czyli jeden z organów szkoły, we współpracy z wychowawcami klas programowo najwyższych oraz samorządem uczniowski, nawet jeśli odbywa się poza budynkiem szkoły – jest imprezą szkolną.

W związku z tym, że wokół tego, czy studniówka jest czy nie jest imprezą szkolną narosło wiele pytań i domysłów, istotna jest interpretacja kuratorium.

Studniówka, żeby była uznana za imprezę szkolną, nie musi być organizowana przez szkołę – wystarczające jest, jeśli organizuje ją któryś ze statutowych organów szkoły, a sama studniówka jest wpisana do kalendarza pracy szkoły.

Takie rozumowanie wydaje się logiczne. Samorząd uczniowski czy rada rodziców, prowadząc swoją działalność, prowadzą ją nie indywidualnie, samodzielnie czy autonomicznie, ale prowadzą ją jako organy szkoły. Nie da się samorządu uczniowskiego czy rady rodziców odseparować od szkoły, bo te organy istnieją tylko dlatego, że istnieje szkoła. Nie może być samorządu uczniowskiego czy rady rodziców bez szkoły.

Nie oznacza to, że każda studniówka organizowana przez rodziców jest imprezą szkolną. Grupa rodziców nie jest Radą Rodziców. Przy ocenie więc tego, czy studniówka może być uznana za imprezę szkolną, konieczne jest rozważenie tego, czy Rada Rodziców, jako organ (zgodnie ze swoim regulaminem i planem pracy) podjęła decyzję o organizacji studniówki.

Uczeń ukarany skreśleniem z listy uczniów za picie alkoholu na studniówce powinien przy odwołaniu się od kary zważyć na te aspekty, które wyżej opisaliśmy.

Kuratorium – mimo naszej prośby – nie skontrolowało tego, czy wcześniejsze studniówki były imprezami szkolny ani czy wobec uczniów zastosowano karę skreślenia z listy uczniów za picie alkoholu na studniówce.

Usprawiedliwienie uczniów pełnoletnich

W statucie szkoły określono, że uczeń pełnoletni może usprawiedliwić swoje nieobecności za pomocą:

  • oświadczenia – do 10 godzin w semestrze,
  • dokumentu uzasadniającego nieobecność – powyżej 10 godzin w semestrze.

Problem wynikał z tego, że szkoła rozgraniczyła oświadczenie ucznia i dokument uzasadniający nieobecność, choć oświadczenie ucznia może być również dokumentem uzasadniającym nieobecność. Żaden specjalny dokument nie powinien być obligatoryjnie wymagany.

Konstrukcja tego przepisu sugeruje, że uczeń pełnoletni może opuścić do 10 godzin w semestrze bez uzasadnionego powodu, a każda opuszczona godzina powyżej tego limitu może być usprawiedliwiona za pomocą dokumentu. Nie wiemy jednak na pewno, czy takie były zamierzenia autorów statutu.

Nasze wątpliwości podzieliło kuratorium i wezwało dyrektora szkoły do przeanalizowania przedmiotowych przepisów i wprowadzenia koniecznych zmian.

Zgodnie z zapowiedzią wysyłamy do Kuratorium Oświaty w Warszawie pismo, w którym pytamy o studniówkę i picie alkoholu w…

Opublikowany przez Stowarzyszenie Umarłych Statutów Niedziela, 2 lutego 2020
Wniosek
202002190909511000.jpg
Odpowiedź na wniosek