Co z tym nieklasyfikowaniem?

Opublikowane przez Łukasz Korzeniowski w dniu

Maturzyści za niedługo odbiorą świadectwa. Niestety warunki, w jakich przyjdzie im kończyć rok szkolny, nie są komfortowe. Jednocześnie każdy myśli o tym, czy poprawi oceny albo nawet czy będzie klasyfikowany. A wokół nieklasyfikowania uczniów mit ściele się gęsto.

Nieklasyfikowanie w ustawie

Ustawa o systemie oświaty mówi o tym, kiedy uczeń może nie być klasyfikowany:

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

art. 44k ust. 1 ustawy o systemie oświaty

Przepis wydaje się być prosty, ale jego interpretacja wielokrotnie jest błędna, dlatego rozłożymy go na czynniki pierwsze.

Oceny czy frekwencja?

Uczeń może być nieklasyfikowany, jeżeli nie ma podstaw do tego, aby ustalić mu roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną, a ten brak podstaw do ustalenia oceny wynika z nieobecności ucznia na ponad połowie zajęć.

Frekwencja ucznia na zajęciach nie jest czynnikiem rozstrzygającym o tym, czy ucznia można nie klasyfikować. To bardzo częsty błąd w rozumieniu tego przepisu. Nauczyciele niejednokrotnie podkreślają, że jeśli uczeń nie będzie miał ponad 50% frekwencji na zajęciach, to będzie nieklasyfikowany (choćby i miał komplet ocen!) – a to całkowita nieprawda. To tak dalece idące uproszczenie, że aż wypaczające treść przepisu i kompletnie deformujące regulację o nieklasyfikowaniu.

Czynnikiem decydującym o nieklasyfikowaniu są oceny, bo to one są podstawą do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej. Jeśli uczeń nie ma ocen, albo ma ich tak niewiele, że nie nie można mu wystawić oceny końcoworocznej, to taki uczeń może być nieklasyfikowany. Może zdarzyć się też tak, że uczeń ma sporo ocen, ale np. nie zrealizował projektu bądź zadania, których zaliczenie jest konieczne (ta konieczność musi wynikać z przedmiotowych zasad oceniania lub ze statutu) – wówczas również można mówić o braku podstawy do ustalenia oceny rocznej (śródrocznej).

Czy istnieje jakaś minimalna liczba ocen, którą można uznać za wystarczającą podstawę do ustalenia oceny rocznej (śródrocznej)? Ustawowo nie ma określonego takiego minimum, ale kwestia ta często jest doprecyzowana w statucie szkoły, który może określać jakąś minimalną liczbę ocen, którą uczeń powinien zdobyć w ciągu roku (np. minimum tyle ocen, ile godzin przedmiotu jest w tygodniu).

No to co z tą frekwencją?

Frekwencję ucznia rozpatruje się dopiero w drugim kroku – jeśli zaistnieje przesłanka braku podstaw do ustalenia oceny rocznej (czyli jeśli uczeń nie ma ocen).

Ustawa jasno mówi, że brak podstaw do ustalenia oceny rocznej musi być spowodowany nieobecnością ucznia na zajęciach, która wynosi więcej niż połowa czasu przeznaczonego na te zajęcia. Innymi słowy: frekwencja ucznia jest niższa niż 50% (tu małe przypomnienie, że 50% nie jest mniejsze od 50% 😉 ).

Aby ucznia można było nie klasyfikować, pomiędzy brakiem podstaw do ustalenia oceny rocznej a frekwencją na zajęciach mniejszą niż 50% musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy. Brak podstaw do ustalenia oceny musi wynikać z niskiej frekwencji.

Dopiero wówczas, gdy nie ma podstaw do ustalenia oceny rocznej, frekwencja ucznia na danych zajęciach jest mniejsza niż 50% i to z powodu tych nieobecności uczeń nie ma ocen, to uczeń może być nieklasyfikowany.

Jeśli brak ocen jest spowodowany np. niemożliwością uzyskania ocen (nauczyciel nie przeprowadza żadnych sprawdzianów, kartkówek), niemożliwością uzupełnienia braków (nauczyciel nie pozwala uczniowi wracającemu po nieobecności na napisanie zaległych prac), to uczeń musi być klasyfikowany, bez względu na frekwencję na zajęciach.

Nawet uczeń, który ma mniej niż 50% obecności, może być więc klasyfikowany, jeśli są podstawy do wystawienia mu oceny bądź brak ocen spowodowany jest czymś innym niż niską frekwencją ucznia.

Tutaj pojawia się nam jeszcze jedna kwestia. Jeśli uczeń ma minimum 50% obecności na zajęciach, to musi być klasyfikowany, bo wówczas nigdy nie zostanie spełniona przesłanka określająca powód braku podstaw do ustalenia oceny. O takim uczniu nigdy nie będzie można powiedzieć, że brak podstaw do ustalenia mu oceny wynika z jego nieobecności na ponad połowie zajęć.

Jak to wygląda w praktyce?

Jak wykazała powyższa analiza, żeby uczeń mógł być nieklasyfikowany, muszą zostać spełnione łącznie trzy przesłanki. Jeśli te trzy przesłanki nie występują łącznie, to uczeń musi być klasyfikowany. Przedstawia to poniższa tabela.

Może czy musi?

Czy jeśli są spełnione wszystkie trzy przesłanki nieklasyfikowania ucznia, to nauczyciel obligatoryjnie nie klasyfikuje ucznia? Należy przyjąć, że nie.

Ustawa stwarza nauczycielowi możliwość nieklasyfikowania ucznia, wobec którego zachodzą konkretne przesłanki, ale nie nakłada na nauczyciela obowiązku nieklasyfikowania takiego ucznia. To nauczyciel wówczas decyduje, czy skorzysta z takowej możliwości.

Obraz może zawierać: tekst „Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (...) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia (...) w okresie (...), za który przeprowadzana jest klasyfikacja. art art. 44k ust. 1 ustawy o systemie oświaty Stowarzyszenie Umarłych Statutów”

Ilustracja artykułu:
Photo by Angelina Litvin on Unsplash


72 komentarze

Zuza · 8 kwietnia 2021 o 13:50

Mam pytanie czy jeśli mam słabą frekwencję z dwóch przedmiotów ale mam odpowiednią ilość ocen to jestem klasyfikowana czy nie? I czy w takim wypadku muszę pisać egzaminy klasyfikacyjne?

  Łukasz Korzeniowski · 12 kwietnia 2021 o 00:52

  Powinnaś być klasyfikowana.

   Patryk · 21 listopada 2021 o 18:58

   Ale msuze wtedy pisać egzamin klasyfikacyjny czy nie mam takiego obowiązku?

    Julia · 15 marca 2023 o 04:46

    A co jeśli mam zajęcia z których nie mam ocen? Mam zajęcia przygotowawcze do matury, które sa normalnie w planie, sprawdzana jest obecność, ale nie będziemy mieć żadnych ocen z nich. Jeśli nie będę miała 50% frekwencji to mogę być nieklasyfikowana?

   Paulina · 23 kwietnia 2022 o 10:44

   Dzień dobry
   Czy jeśli mam oceny a mam frekwencję poniżej 50% mogę zostać nie dopuszczona do egzaminu semestralnego? Moja szkoła je przeprowadza i boję się że mnie nie dopuszczą i nie zostanę klasyfikowana.

    Łukasz Korzeniowski · 23 kwietnia 2022 o 22:10

    Czym jest ten egzamin? Na jakiej podstawie się go przeprowadza?

     Paulina · 24 kwietnia 2022 o 11:26

     Jest to egzamin z materiału z całego semestru i aby być dopuszczonym do pisania go należy mieć przynajmniej 50 procent obecności. Jest on potrzebny do klasyfikacji ale w tym samym czasie w statucie szkoły jest ten punkt o którym mówi Pan tutaj więc nie wiem czy mogą niedopuścić mnie do egzaminu i nieklasyfikować z powodu nieobecności, mimo że mam oceny cząstkowe.

    Dominik Czekaj · 18 maja 2022 o 09:09

    Jak mam ocenę nk to przejdę do następnej klasy czy jak to jest

  Krzysiek · 4 kwietnia 2022 o 17:46

  Dzień dobry, jestem w klasie maturalnej, moja frekwencja przekracza 50%. Mam 2 oceny, wymagane jest minimum 5. Czy mogę być nieklasyfikowany? Nauczyciel jako ocenę proponowaną wystawił nkl.

   Łukasz Korzeniowski · 9 kwietnia 2022 o 23:41

   Nie, musisz być klasyfikowany, czyli musi zostać ustalona ci ocena klasyfikacyjna między ndst a cel.

Andrzej · 26 kwietnia 2021 o 16:40

Mam pewne pytanie, bo frekwencja z matematyki wynosi u mnie 47%, oceny to: 1,3+3+1,1,1,3-,1 średnia wynosi: 2,17 i mam wpisaną nieklsyfikację, dodam że jestem w klasie maturalnej, czy nauczyciel postąpił zgodnie z prawem?

  Łukasz Korzeniowski · 27 kwietnia 2021 o 10:29

  Powinieneś być klasyfikowany, z tym że ocena końcowa może być również ndst (klasyfikowanie nie oznacza otrzymanie oceny pozytywnej).

   Zuzka · 30 kwietnia 2021 o 09:43

   Ej bo nie rozumiem mam ponad 50% nieobecności z jednego przedmiotu a oceny bede poprawiać i jeśli bede miała oceny i wgl ale bede miała więcej niż 50% nieobecności to bede pisała egzamin poprawkowy?

    Zuzka · 30 kwietnia 2021 o 09:44

    (Jestem w 7 klasie)

  Barbara · 22 czerwca 2021 o 19:07

  W takim razie szkoła, w której pracuję robi wszystko na opak. W przypadku gdy uczeń nie był na moim przedmiocie powyżej 70% nieobecności nieusprawiedliwionej i braku jakiejkolwiek oceny, wystawiłam na koniec roku nkl. Dyrekcja każe zmieniać tego nkl na ocenę niedostateczną. Według dyrekcji uczeń za wszystkie sprawdziany, których nie pisał i nie zgłosił się do poprawy powinien mieć wpisane oceny niedostateczne. Nie zgadzam się z tym. Dyrekcja powołuje się na nasz regulamin szkolny.

   Ali · 20 października 2021 o 18:25

   Prawo obowiązuje w ten sposób, że są ustawy, rozporządzenia, uchwały i gdzieś dopiero na samym końcu statuty i regulaminy. W dodatku ustawa jest wyższego rzędu wiec to ona ma pierwszeństwo przed innymi aktami

  Mnm · 3 listopada 2022 o 03:53

  Przede wszystkim przepisy prawa oświatowego mówią o tym, że wbrew prawu jest stawianie oceny końcoworocznej ze średniej ocen z roku.

Andrzej · 27 kwietnia 2021 o 22:44

A jednak, jutro piszę egzamin klasyfikacyjny

Kacper · 29 kwietnia 2021 o 07:58

Witam czy jeżeli mam 71% frekwencji z religii a od 75% na zdalnym nauczaniu u nas w szkole się zdaje to zdam?

  Łukasz Korzeniowski · 25 maja 2021 o 14:39

  Tak, ocena z religii nie wpływa na promocję do następnej klasy. Można zdać z 1 z religii.

   Konrad · 24 czerwca 2021 o 17:21

   Dzień dobry co jeśli mam wiecej niz 50% nieobecnośći z przedmiotów ale mam z wszystkich duzo ocen i mam 4 z zachowania

Mariola · 12 maja 2021 o 03:21

Dzień dobry. Mam pytanie o ile syn ma 65% obecność a mam jedną ocenę. Może być nie klasyfikowany.

  Łukasz Korzeniowski · 25 maja 2021 o 14:38

  Nie, musi być klasyfikowany.

   Konrad · 24 czerwca 2021 o 17:21

   Dzień dobry co jeśli mam ponad 50% nieobecnośći ale mam duzo ocen i mam 4 z zachowania ?

    Joanna · 23 stycznia 2022 o 14:50

    Mam pytanie: 2 tygodnie przed końcem 1 sem. do klasy dołączyło dwóch uczniów z Anglii. Czy mamy wpisać im nieklasyfikowane , czy nic nie wpisywać w dzienniku?

    Oliwia · 24 marca 2022 o 10:49

    Czy nauczyciele mogą mi coś zrobić jak mam frekwencję 57,02% i mało oceń w szkole nie ma mnie z powodów zdrowotnych nie wiem co robić.

     Łukasz Korzeniowski · 2 kwietnia 2022 o 18:57

     Przy takiej frekwencji będziesz klasyfikowana.

    Majajam · 24 lutego 2023 o 00:47

    Czy nauczyciel musi mnie poinformować o nieskiej frekwencji z danego przedmiotu?

HUBERT · 25 maja 2021 o 22:10

witam czy jak mam 65% frekfencji i srednia 5.0 to moge byc nie kfalikowany ?

Gosia · 27 maja 2021 o 07:51

Witam mam pytanie a jeśli mam bardzo dużo ocen (24) w ciągu całego roku i mam nieklasyfikowanie z powodu obecności co wynosi 53% to jeśli usprawiedliwie sobie godziny to będe klasyfikowania ? (jestem w 1 klasie technikum i to są praktyki)

Malina · 1 czerwca 2021 o 16:32

Czy jeśli mam poniżej 40% obecności chyba z angielskiego mam oceny 4,3 cos może za aktywność dostanę i 2 na semestr to przechodzę??

Seba · 8 czerwca 2021 o 20:51

Czy jeśli mam trzy czwórki z biologii z ostatniego półrocza, ogólną aktywność 78% z tego przedmiotu, a w tym półroczu nie mam żadnej oceny (były 3 sprawdziany których nie pisałem, w dodatku gdy pisałem nauczycielowi czy mogę napisać owe sprawdziany, to nie odpowiadał), czy mogę nie przejść? Jestem w 8 klasie i bardzo chciałbym się wynieść z obecnej szkoły, a powtarzanie klasy byłoby mocnym uderzeniem w moją psychikę.

Norbert · 11 czerwca 2021 o 10:01

Jeżeli mam 3 oceny z edukacji dla bezpieczenistwa rocznie mam 63 procent frekwencji a w tym pułroczu mam 40 procent frekwencji i mi wychodzi sirednia 3 29 moge byc nie kwalifikowany

Wojtek300 · 12 czerwca 2021 o 21:48

Jeżeli jest wystawiona pozytywną ocena (3) i ma się frekwencję na poziomie 56% (tak mi pokazuję dziennik) a nauczyciel mi mówi że mam frekwencję na poziomie 46%. Kto tutaj ma rację ja czy on?

  Wojtek300 · 12 czerwca 2021 o 21:49

  Czy w takim wypadku będę nie klasyfikowany?

Patryk · 17 czerwca 2021 o 23:55

Witam czy jeżeli mam 48% frekwencji z jednego przedmiotu a mam wszystkie oceny to jestem klasyfikowany czy nie do końca?

problem · 24 czerwca 2021 o 12:41

Witam, słaba frekwencja przez chorobe – około 15% obecnosci, 3 oceny mam i dostałem ndst na koniec z jednego przedmiotu i poprawka w sierpniu, poza tym zostałem dopuszczony z 5 przedmiotów na egzaminy klasyfikujace, z dwóch nie zdałem, czy teraz musze juz rok powtarzac? czy mam jeszcze jakies wyjscie? technikum dzienne 4letnie – teraz jestem w 3 klasie. Jesli powtarzac klase to czy moge zmienic szkole na zaoczna i od ktorej klasy tam bym zaczal?

Nieklasyfikowany · 14 grudnia 2021 o 22:50

Nauczyciele nie przyjmują tych argumentów do wiadomości…. Co w takim wypadku? Można wystąpić na drogę prawną? Może w tej kwestii powinien wypowiedzieć sąd?

  Łukasz Korzeniowski · 17 grudnia 2021 o 16:48

  Proszę zawiadomić kuratorium oświaty.

  zuzia · 8 kwietnia 2022 o 09:25

  dzień dobry, jeśli 50% prac pisemnych nie jest zdane na ocenę 2 i powyżej ale ze średniej wychodzi ocena np 3 to można być nieklasyfikowanym?
  W wymaganiach nauczyciela aby zdać trzeba mieć zaliczone 50% prac, wiec jeśli z jednej mam 1 a drugiej 3 to nauczyciel i tak grozi nieklasyfikacja
  Pozdrawiam

   Łukasz Korzeniowski · 9 kwietnia 2022 o 23:45

   Nieklasyfikowanie a ustalenie oceny niedostatecznej w ramach klasyfikacji to dwie odrębne sprawy. W tym przypadku trzeba byłoby rozpatrywać ustalenie ocenę niedostateczną. Nauczyciel ma oczywiście ustalić wymagania na poszczególne oceny klasyfikacyjne, natomiast mają to być wymagania odnoszące się do podstawy programowej/programu nauczania, a nie liczby prac i ich skuteczności. Taki wymóg uważam za bezprawny i nieskuteczny.

ertyusd · 16 grudnia 2021 o 00:58

w pierwszym semestrze mam poniżej 50% frekwencji i nie mam ocen i jestem nieklasyfikowany czy moge to poprawić w drugim semestrze czy musze pisac egzamin?

  Łukasz Korzeniowski · 17 grudnia 2021 o 16:49

  Można uzyskać oceny w 2 półroczu, nadrobić braki z 1-szego i być klasyfikowanym.

   Natalia Gładkowska · 23 maja 2022 o 15:06

   co mam zrobić gdy nauczyciel nie chce mnie klasyfikować, mam poniżej 50% frekwencji ale 3 oceny które są wymagane by wystawić ocene ale ona sie upiera ze musi być te 50% pomimo że w statucie szkoły pisze że uczeń może być nie klasyfikowany jeżeli brak jest podstaw to wystawienia ocen

    Łukasz Korzeniowski · 24 maja 2022 o 11:23

    Dzień dobry, w takiej sytuacji trzeba sprawę zgłosić do dyrektora szkoły – on sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami.

     Natalia Gładkowska · 2 czerwca 2022 o 08:50

     czy jeśli nauczyciel mnie klasyfikuje, w takiej sytuacji jaką opisałam w wcześniejszym komentarzu, to czy i tak będę musiała pisać testy klasyfikacyjne z powodu niskiej frekwencji?

Łukasz Korzeniowski · 17 grudnia 2021 o 16:51

Tak

Agata · 10 stycznia 2022 o 21:26

Witam. Z powodu leczonej depresji nie mam 50 % obecnosci w szkole – 2liceum- na półrocze jestem z 3 przedmiotów nieklasyfikowana. Jak mogę zaliczyć semestr ? Czy indywidualizowana ścieżka nauczania z tych przedmiotów coś pomoze ?

  Łukasz Korzeniowski · 11 stycznia 2022 o 00:19

  Szanowna Pani, sama nieobecność nie daje podstaw do nieklasyfikacji, tak jak piszemy w artykule. Proszę sprawę zgłosić dyrekcji.

   Anna · 8 kwietnia 2022 o 11:11

   Czy mogę być nieklasyfikowana, nie zdać klasy, jeżeli mam na koniec roku poniżej 50% obecności z godziny wychowawczej?

    Łukasz Korzeniowski · 9 kwietnia 2022 o 23:45

    Z zajęć z wychowawcą nie przeprowadza się klasyfikacji.

Dorota · 21 marca 2022 o 11:32

Czy jest coś takiego jak zagrożenie nieklasyfkowaniem ? Bo do końca roku szkolnego zostało mi półtora miesiąca, z jednego z przedmiotów mam 2 oceny i 57%obecności i dostałam proponowaną roczną nk. Czy szkoła może sobie wróżyć Czy będę obecna?

Adrian · 28 marca 2022 o 14:08

Czy szkoła może karać mnie mandatem 500złoty za frekwencje poniżej 50% i co mogę z tym zrobić?

  Łukasz Korzeniowski · 2 kwietnia 2022 o 18:58

  Nie, nie może. Nie ma ku temu podstawy prawnej. Karanie mandatami to nie kompetencja szkoły.

Wilhelm · 22 kwietnia 2022 o 00:04

Witam, mam całoroczne zwolnienie lekarskie z w-fu, jednak jest sprawdzana moja obecność na tych lekcjach. Jeśli moja frekwencja będzie poniżej 50%, to czy mogę być nieklasyfikowany z tego przedmiotu pomimo zwolnienia?

  Łukasz Korzeniowski · 23 kwietnia 2022 o 22:11

  Nie, z WF będzie na świadectwie wpisane „zwolniony”. Z tego przedmiotu nie dokonuje się względem ciebie klasyfikacji/nieklasyfikacji.

Natalia · 23 kwietnia 2022 o 19:32

Sytuacja wygląda tak. W 1 semestrze miałam z tego przedmiotu 3 oceny i ocene 5 na semestr. W drugim semestrze nie mam żadnych ocen ale mam 80% frekwencji. Czy moge być nieklasyfikowana ?

  Łukasz Korzeniowski · 23 kwietnia 2022 o 22:10

  Nie, nie możesz. Musisz zostać sklasyfikowana, tzn. musi ci zostać ustalona ocena.

Zuza · 4 maja 2022 o 22:31

Hej mam dwa pytania.
Aktualnie pani z moich zawodowych mówi, że nie zdaje z frekwencji z drugiego semestru bo mam poniżej 50% a mam dużo ocen tyle ile powinnam mieć. Powiedziała że albo mnie nie przepuści albo będę pisać jakiś egzamin. Czy naprawdę będę musiała podejść do jakiegoś egzaminu?
Drugie pytanie
Czy jak w statucie szkoły jest napisane, że się nie zdaje, gdy ma się poniżej 50% na semestr bądź ogólnie to przez to, że go podpisałam i zgodziłam to tak jest i tyle? Bo statut szkoły chyba nie może łamać prawa.

glizdziarz · 21 czerwca 2022 o 12:04

W takim razie jak powinien wyglądać zapis w statucie o klasyfikowaniu i nieklasyfikowaniu żeby nie było nieporozumień i kombinacji z interpretacją?

  Łukasz Korzeniowski · 26 czerwca 2022 o 20:14

  Nie musi być – a nawet nie powinno być – takiego przepisu. Podstawy do nieklasyfikowania są już w ustawie.

Jakub · 18 października 2022 o 13:18

Pytania: jeżeli syn będzie niesklasyfikowany (obecność poniżej 50%, brak ocen, ma możliwość poprawek i zaliczeń, ale nie chodzi do szkoły z powodu lęków i podejrzenia depresji) w I półroczu to czy: 1. W II półroczu musi zaliczać materiał z I-go? 2. Jeżeli będzie podstawa do klasyfikacji (oceny >=2) w II półroczu to zda do kolejnej klasy? Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam, zatroskany tata.

  Łukasz Korzeniowski · 1 listopada 2022 o 11:47

  1. Powinien uzupełnić materiał z I półrocza – ale raczej nie przez „zdawanie go”, powinno to być w bardziej przyjaznej formie.
  2. Klasyfikacja na ocenę co najmniej 2 oznacza promocję do następnej klasy. Więc tak, zda.

   no_name · 1 listopada 2022 o 13:57

   „Powinien uzupełnić” jest wskazaniem, że to zadanie ucznia. Tymczasem rozporządzenie o ocenianiu mówi wyraźnie, że jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki to zadaniem szkoły jest umożliwienie nadrobienia braków (inaczej mówiąc ocena niedostateczna lub nieklasyfikowanie = uniemożliwi; ocena dopuszczająca = utrudni). Tutaj warto zajrzeć do innego rozporządzenia i na nie się powołać (oprócz tego o ocenianiu). Mowa o rozporządzeniu w sprawie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej na terenie szkoły. W omawianym przypadku powinna ona być z inicjatywy szkoły, ale z racji niedofinansowania szkół dyrektorzy i nauczyciele wolą tą opcję przemilczeć. Na szczęście pomoc ta może być również udzielana z inicjatywy rodzica lub ucznia…. A przy takiej diagnozie to w orzeczeniu o nauczaniu indywidualnym należy zadbać by poradnia wskazania do takiej pomoc y ujęła,, a w przypadku odmowy odwołać się od ich decyzji.
   Wracając do oceny klasyfikacyjnej – od dawna już nie ma tak, że ocena za drugi okres jest oceną roczną. Ocena roczna jest za cały rok, a ocena śródroczna (może ich być więcej niż 1) jest tylko formą diagnozy – jak uczeń sobie radzi i czy potrzebuje pomocy albo dodatkowej stymulacji bo osiąga wysokie wyniki.

Ewa · 16 listopada 2022 o 23:01

Dzień dobry. Czy uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej też mogą nie zostać klasyfikowani?

Mateusz · 23 listopada 2022 o 18:10

Żadnej oceny 80% frekwencji. Wszystkie oceny wystawiane na przeciągu 2 tygodni nieobecności. Co teraz?

M.L. · 27 listopada 2022 o 21:25

Trochę się gubię, jako nauczyciel, w interpretacji tych przepisów o klasyfikacji. Czyli wg. Tego co piszecie uczeń może przychodzić na same sprawdziany, kartkówki i ma prawo być klasyfikowany, skoro ma komplet ocen a frekwencja to tylko obecność na sprawdzianach?

Naimad · 1 grudnia 2022 o 21:03

Czy jesli uczniowie (cała klasa) była gotowa do zajęć od wrzesnia 2022, ale szkoła nie zapewniła nauczyciela przedmiotu, to czy w grudniu 2022 szkoła może uznać cała klase jako nie klasyfikowana z danego przedmiotu ?

Alex · 2 grudnia 2022 o 02:56

Syn często choruje. Ma tez zwolnienie z wf na dłuższy czas, które będzie przedłużane ze względów na sytuacje w szkole( napaść w szatni wf). Jego frekwencja jest niska, a nieobecność z wf jeszcze ją zaniżają. Uważam , ze w takich sytuacjach nie powinna być ona uwzględniana. Nie jest możliwe , aby syn przebywał w szkole na wf , nawet jeśli nie ćwiczy , ze wzgl na kontakt z oprawcą. Co mogę zrobić? Dziękuję-A.

Monika · 15 stycznia 2023 o 19:54

Jak należy postąpić z uczniem, który nie jest klasyfikowany na koniec półrocza. Nie miał ocen, nie chodził do szkoły(frekwencja na poziomie 20-30%). Czy należy przeprowadzić egzamin z danego przedmiotu? Czy umawiać się na „zaliczanie” materiału po kawałku z I półrocza(nie ma pewności czy przyjdzie, przejmie się). Czy uznać, że półrocze nie ma znaczenia, bo ważniejsze jest, by na koniec roku były oceny(zakładając, że jakieś będą) i wówczas taki uczeń jest klasyfikowany? Dodam, że to 8 klasa.

Aga · 9 grudnia 2022 o 12:22

Prezentacja ucznia, „nie tak wykonana’jedynka za nią. Jak to ruszyć, no ręce opadają?

Podsumowanie interwencji: nieklasyfikowanie i kontakt z Kuratorium - Stowarzyszenie Umarłych Statutów · 1 września 2022 o 20:22

[…] Dowiedz się więcej: Co z tym nieklasyfikowaniem? (artykuł) […]

Możliwość komentowania została wyłączona.