Statut SP w Gniewkowie naruszał aż cztery różne prawa i wolności uczniów szkoły. Zabraniał uczniom korzystania z ich podstawowej, konstytucyjnej wolności, w tym przypadku do swobodnego ubioru, lecz co jeszcze było nie tak?

„Szóstka” za wiedzę ponad program

Szkolne zasady oceniania przewidywały, że do otrzymania oceny celującej wymagana jest wiedza ponadprogramowa, a do tego za brak zeszytu lub innych pomocy naukowych uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną.

Oba te postanowienia są niezgodne z art. 44b ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Po pierwsze, oceniać można tylko osiągnięcia ucznia w stosunku do wiedzy i umiejętności z podstawy programowej bądź programu nauczania. Po drugie, ocenia się osiągnięcia edukacyjne ucznia, a brak pomocy naukowych nie kwalifikuje się jako osiągnięcie edukacyjne.

Kurator stwierdził jednak, że ocenę celującą można otrzymać za szereg kryteriów oraz że „szóstkę” otrzyma uczeń, który w pełni opanował materiał podstawowy, jak i ten którego wiedza wykracza poza ten materiał i zdecydował się utrzymać w mocy kwestionowany przepis statutu.

Dyrektor szkoły wyjaśnił, że przewidziano możliwość oceniania posiadania przez ucznia zeszytu w celu umożliwienia nauczycielom monitorowania uczniów pod względem wywiązywania się z obowiązków szkolnych. Ma to też umożliwiać bieżące ocenianie prac domowych uczniów. Należy jednak rozróżniać, że czym innym jest brak zadania domowego, a czym innym brak zeszytu czy zeszytu ćwiczeń.

Brak zeszytu nie może być podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej. Tłumaczenie dyrektora, do którego przychyla się kuratorium, jest pokrętne i niepotrzebne – w statucie wystarczyłoby tak zmienić przepis, że mogą być oceniane prace domowe, a ich brak skutkuje oceną niedostateczną. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia można oceniać tylko i wyłącznie w ramach oceniania zachowania.

Ocena zachowania a promocja do następnej klasy

Co najbardziej bulwersujące, uczniowie szkoły za dwukrotne otrzymanie nagannego zachowania nie otrzymywali promocji do następnej klasy, mimo że jest to wprost sprzeczne z ustawą.

Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły”

art. 44f ust. 9 ustawy o systemie oświaty

Ten przepis ma zostać uchylony.


Łukasz Korzeniowski

Prezes Stowarzyszenia Umarłych Statutów. Od 2018 zajmuje się tematyką praw ucznia. W wolnym czasie czyta Szymborską, Białoszewskiego i Barańczaka, inspiruje się Gombrowiczem. Zainteresowany kosmologią i obserwacjami nocnego nieba. Hobbystycznie bada kontrkult papieski Jana Pawła II w internecie. Obecnie student WPiA UJ.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *