Interwencje w sprawie publicznych szkół katolickich

Opublikowane przez Łukasz Korzeniowski w dniu

W ostatnim czasie Stowarzyszenie podjęło problematykę legalności przepisów statutów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Kościół Katolicki.

Obowiązek poszanowania konstytucyjnych praw i wolności wiąże władze publiczne. Ważne jest jednak zaznaczenie, jak należy w tym kontekście rozumiecie pojęcie „władzy publicznej”.

Nauka prawa konstytucyjnego wskazuje, że pojęcie „władzy publicznej” ma znaczenie uniwersalnie i „odnosi się wszelkich organów, urzędów i instytucji, które wykonują kompetencje władcze bądź wykonywanie tych kompetencji przygotowują lub organizują. Obejmuje ono także instytucje niepubliczne, realizujące funkcje zlecone i podobne” (L. Garlicki, Artykuł 32, w: Garlicki, Konstytucja, t. 3, uw. 15, s. 15).

Nie ma więc żadnych wątpliwości, że szkoły publiczne i szkoły niepubliczne (które realizują zadania publiczne w zakresie edukacji) są adresatami obowiązków adresowanych do władz publicznych w zakresie poszanowania praw i wolności obywateli. Stąd wynika, że szkoły muszą szanować wolność osobistą, wolność sumienia i wyznania, prawo każdego do decydowania o swoim życiu osobistym, prawo do ochrony prywatności i życia rodzinnego. Szkoły są zobowiązane również do przestrzegania zasady niedyskryminacji i równego traktowania.

Bez znaczenia jest charakter szkoły oraz to, kto jest jej organem prowadzącym.

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie

W statucie znalazły się przepisy wprowadzające obowiązkową naukę religii czy zakazujące palenia papierosów i picia alkoholu przez uczniów poza szkołą (a zakaz taki nie może dotyczyć uczniów pełnoletnich) oraz zabraniające posiadania przedmiotów o charakterze erotycznym i podejmowania aktywności seksualnej.

Skierowaliśmy w tej sprawie do Małopolskiej Kurator Oświaty wniosek o wszczęcie z urzędu kontroli legalności statutu.

Wpis na Facebooku:
https://www.facebook.com/StowarzyszenieUmarlychStatutow/photos/a.250563522250304/719238865382765

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie

Szkoła w swoim regulaminie wprowadziła zasadę, że uczniowi naruszającemu zasady korzystania z telefonów można ten telefon odebrać – na tydzień. A jak uporczywie narusza zasady – to na okres od 2 do 4 tygodni.

Ponadto szkoła zobowiązuje uczniów do przestrzegania obowiązków „ucznia jako chrześcijanina”, poprzez to zobowiązując m.in. do udziału w nabożeństwach religijnych. Szkoła obliguje uczniów również do udziału w wyjazdach rekolekcyjnych, w tym wielkopostnych.

Ponadto szkoła zakazuje przynoszenia do szkoły „nieprzyzwoitych czasopism” i spożywania alkoholu przez uczniów pełnoletnich w ich czasie wolnym. Szkoła obliguje też do używania zwrotu „Szczęść Boże”.

Wniosek w sprawie tej szkoły jest w opracowaniu.

Post na Facebooku: https://www.facebook.com/StowarzyszenieUmarlychStatutow/photos/a.250563522250304/720877061885612

I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny w
Siedlcach 

Statut szkoły zawiera dyskryminujące regulacje, bowiem wprowadza możliwość skreślenia ucznia z listy uczniów z powodu niewyznawania konkretnej religii (rzymskokatolickiej) i niestosowania się do zasad tej religii.

Ponadto statut wskazuje jako przesłankę skreślenia ucznia z listy uczniów (i to bez zachowania gradacji kar, mimo że statut sam (!) określa, że skreślenie ucznia z listy uczniów to kara, która powinna być stosowana w sytuacji, gdy inne metody zawiodły) decyzję rodziców, co jest niedopuszczalne.

Jeśli rodzice chcą wypisać swoje niepełnoletnie dziecko ze szkoły, to mogą to zrobić – nie stosuje się tu procedury skreślenia ucznia z listy uczniów. Skreślenie to kara, a nie procedura administracyjna służąca do zmiany szkoły przez ucznia. Natomiast rodzice nie mogą wypisać swojego pełnoletniego dziecka ze szkoły (a już tym bardziej żądać skreślenia go z listy uczniów).

Wniosek w sprawie tej szkoły jest w opracowaniu.

Wpis na Facebooku:
https://www.facebook.com/StowarzyszenieUmarlychStatutow/photos/a.250563522250304/718647975441854


2 komentarze

Szkolne prawo i prawa ucznia. Edukacja prawna w praktyce - Sieć Organizacji Społecznych dla edukacji · 8 lipca 2021 o 16:01

[…] zajmujących się obroną praw osób uczących się: Stowarzyszenia Umarłych Statutów — https://umarlestatuty.pl/2020/12/08/interwencje-w-sprawie-publicznych-szkol-katolickich/, czy Fundacji na rzecz Praw Ucznia — […]

Czy wolność słowa w szkołach jest potrzebna? – SUS · 31 sierpnia 2022 o 13:01

[…] Zobacz też: Interwencje w sprawie publicznych szkół katolickich […]

Możliwość komentowania została wyłączona.