Jak odwołać się od wyniku matury? [INFOGRAFIKA]

Opublikowane przez Łukasz Korzeniowski w dniu

Wyniki matur już znane, to teraz czas nie tylko na dopełnianie formalności w związku z rekrutacją na studia, ale również na sprawdzenie tego, czy na pewno zostaliśmy prawidłowo na maturze ocenieni. To też czas na ewentualne odwołania od wyniku matury. Wyjaśniamy, jak to zrobić krok po kroku.

Cała procedura jest opisana w art. 44zzz ustawy o systemie oświaty.

1. Wgląd do pracy

Pełnoletni uczeń lub rodzice ucznia niepełnoletniego mogą złożyć wniosek do dyrektora OKE o wgląd do pracy. Wniosek można wysłać mailem. Należy podać imię i nazwisko zdającego, jego numer PESEL i określić, której pracy egzaminacyjnej ma dotyczyć wgląd. Dyrektor OKE wyznacza termin wglądu. W czasie wglądu można sporządzać notatki i fotografować pracę.

2. Weryfikacja sumy punktów

Jeśli po wglądzie do pracy uznamy, że oceniono nas nieprawidłowo, to możemy złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów. Wniosek taki, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem dlaczego uważamy, że powinniśmy dostać więcej punktów, niż otrzymaliśmy, należy złożyć do dyrektora OKE w terminie 2 dni roboczych od dokonania wglądu. Weryfikacja sumy punktów następuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Dyrektor OKE informuje pisemnie o wyniku weryfikacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

3. Odwołanie od wyniku weryfikacji

Może się okazać, że wynik weryfikacji będzie dla nas niepomyślny lub tylko częściowo pomyślny. Na szczęście można od niekorzystnej weryfikacji sumy punktów odwołać się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Odwołanie składa się za pośrednictwem dyrektora OKE (tzn. że odwołanie adresujemy do KAE, ale wysyłamy do Dyrektora OKE) w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji. Dyrektor OKE może sam uwzględnić odwołanie. Jeśli tego nie zrobi, przekazuje odwołanie do CKE w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

CKE przekazuje odwołanie do KAE, a KAE w terminie 21 dni od dnia przekazania odwołania rozpatruje je. Termin ten może być jednokrotnie przedłużony, nie więcej jednak niż o 7 dni. Rozstrzygnięcie KAE jest ostateczne, nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.

Autor infografiki: Kacper Szewczyk, wolontariusz SUS

Obraz: Ulrike Leone z Pixabay