Ogrodzenie szkoły – tablicą informacyjną? Interwencja BI-6/2021

Opublikowane przez Daniel Sjargi w dniu

W ostatnich dniach czerwca 2021 roku na ogrodzeniach siedmiu białostockich szkół zawisły banery informujące o braku rządowego wsparcia w ramach środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zdaniem Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego rząd przez nieudzielenie dofinansowania dyskryminuje białostockich uczniów, a mieszkańcy Białegostoku powinni dysponować pełną wiedzą o tym, kto odpowiada za brak możliwości przeprowadzenia modernizacji. Wśród projektów, których nie można było zrealizować, poza remontami wymieniono także budowę sal gimnastycznych i stołówek.[1]

Zawieszenie przez Prezydenta Miasta Białegostoku banerów na ogrodzeniach szkół wywołało w przestrzeni publicznej debatę czy działanie to było zgodne z prawem i zasadami etycznymi. Podlaska Kurator Oświaty poinformowała na konferencji prasowej, że dyrektorom szkół zakazano zdejmowania banerów aż do wydania stosownej decyzji przez Prezydenta Miasta Białegostoku. Natomiast w ocenie Wojewody Podlaskiego, “na terenie placówek oświatowych nie powinno się prowadzić działalności politycznej. […] Takie działanie wydaje się niezgodne z prawem, bo placówki oświatowe powinny być skupione na pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej.”[2][3]

Stowarzyszenie Umarłych Statutów stoi na stanowisku, że według obecnych regulacji działanie Prezydenta Miasta Białegostoku nie naruszyło przepisów prawa. Podlaska Kurator Oświaty i Wojewoda Podlaski w swoich wypowiedziach nie odnieśli się do konkretnych przepisów, a jedynie ogólnie do prawa oświatowego. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe w szkole nie mogą działać organizacje i partie polityczne, natomiast w myśl art. 108 § 2 ustawy Kodeks Wyborczy zakazana jest agitacja wyborcza na terenie szkół wobec uczniów. Obie te regulacje nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

W celu bliższego przyjrzenia się problemowi, w dniu 29 czerwca Stowarzyszenie wystąpiło do Prezydenta Miasta Białegostoku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej.[4] Wnieśliśmy o przekazanie dokumentów dot. kosztów zakupu banerów oraz informacji o ewentualnych konsultacjach ze społecznościami szkolnymi. Poprosiliśmy również o dodatkowe wyjaśnienie, jaki jest cel zawieszenia banerów.

W dniu 14 lipca w imieniu Prezydenta Miasta Białegostoku odpowiedzi udzieliła Kierownik Referatu Organizacji Wydarzeń Publicznych, która wskazała: “[…] wydaje się zasadnym poinformowanie zarówno pedagogów miejskich placówek, jak i rodziców ich podopiecznych, że nie mogą liczyć na rządową pomoc w tej jakże ważnej dla lokalnej społeczności materii. Zawieszenie banerów informacyjnych stanowi zatem w tym kontekście realizację ustawowego obowiązku informowania mieszkańców o bieżących sprawach gminy i działaniach władz samorządowych”.[5]

Wobec braku odpowiedzi na pytanie dotyczące ewentualnych konsultacji, Stowarzyszenie podjęło właściwe kroki prawne w celu uzyskania tej informacji. W dniu 27 lipca p.o. Dyrektor Departamentu Prezydenta Miasta wyjaśnił, że zawieszenie banerów nie było konsultowane z dyrektorami bądź organami społecznymi szkół (radą rodziców, samorządem uczniowskim).[6]

Wobec powyższego, Stowarzyszenie krytycznie ocenia działanie Prezydenta Miasta Białegostoku polegające na zawieszeniu banerów informacyjnych (w ocenie niektórych podmiotów – niosących znamiona agitacji politycznej) bez konsultacji ze społecznościami szkolnymi. Z uzasadnioną obawą należy przyjąć dążenia, zarówno ze strony rządu jak i organów prowadzących, do ograniczenia roli dyrektorów szkół, nawet w tak drobnej sprawie jak zarządzanie przestrzenią na ogrodzeniu szkolnym. Bez wątpienia przy zawieszaniu banerów należało najpierw zapytać o zdanie dyrektorów, rodziców i uczniów – nie ze względu na obowiązek prawny, ale zwykłą przyzwoitość i w celu budowania zdrowych relacji między społecznością szkolną a organem prowadzącym.

Podsumowując, wskazujemy, że Stowarzyszenie nie opowiada się po żadnej stron tego niewątpliwie politycznego sporu, ale upomina się o prowadzenie dialogu.


Przypisy:

  1. Brak rządowego wsparcia dla białostockich szkół [online] bialystok.pl [dostęp 27.07.2021] [link]
  2. Szkoła nie powinna być miejscem politycznej agitacji [online] Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku [dostęp 27.07.2021] [link]
  3. VIDEO. Szkoła to nie miejsce politycznej agitacji – wojewoda apeluje o usunięcie prezydenckich banerów [online] BIA24.pl [dostęp 27.07.2021] [link]
  4. wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 29 czerwca 2021 roku [link]
  5. odpowiedź miasta z dnia 14 lipca 2021 roku [link]
  6. odpowiedź miasta z dnia 27 lipca 2021 roku [link]

Zdjęcie w tle autorstwa Urzędu Miejskiego w Białymstoku [link]


Polecamy również artykuł: Czy szkoła ma być apolityczna?


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *