Nadużycia nauczycieli w wystawianiu ocen

Opublikowane przez Bartosz Graczyk w dniu

Ocenianie wiedzy jest nieodłącznym elementem edukacji na każdym jej szczeblu. W polskich realiach zazwyczaj ewoluuje od ocen opisowych, przez stopnie szkolne, aż po recenzje prac dyplomowych. Nierzadko podczas owego procesu może dochodzić do różnego rodzaju nadużyć lub niepopartego podstawą prawną wystawiania ocen.

O problemie z wystawianiem ocen bieżących od lat alarmują uczniowie. Problemy pomimo coraz większej świadomości uczniów wciąż się piętrzą. W niniejszym tekście przedstawiam najczęstsze przypadki, kiedy to nauczyciel stawia się ponad obowiązującymi go przepisami i narusza Twoje dobro.

Ocena niedostateczna na podstawie nieobecności

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty ocenianiu podlegają dwa czynniki: osiągnięcia edukacyjne oraz zachowanie ucznia. Stoi to w sprzeczności z pospolitą nauczycielską praktyką, wedle której nieobecny podczas pracy pisemnej uczeń automatycznie otrzymuje „jedynkę”. Ocenianie frekwencji, a zatem i nieobecności podczas pisania pracy (np. sprawdzianu) jest nielegalne. Prawo chroni Twoje prawo do braku sankcjonowania oceną negatywną takiej sytuacji.

Podstawa prawna: art. 44b ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz.U.2021 poz. 1915)

 „Szóstka” za wiedzę ponadprogramową

Przed 1991 rokiem w polskiej szkole nie występowała ocena celująca. Do dziś wielu – zwłaszcza najbardziej doświadczonych – nauczycieli nie stosuje jej do wystawiania bieżących ocen za opanowanie całej podstawy programowej, wpisując ją do dziennika jedynie za ponadprogramową, „dodatkową” i „nieobowiązkową” wiedzę. Stare przyzwyczajenia doprowadzają do sytuacji, kiedy pedagodzy (często nieświadomie) dopuszczają się łamania prawa. Warunki otrzymywania ocen uszczegóławia ustawa o systemie oświaty. Zgodnie z nią ocenie podlega poziom i postęp w opanowaniu „wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej”. Prawo gwarantuje więc, iż w przypadku stuprocentowego wyniku z zadania, uczeń otrzymuje najwyższą ocenę.

Podstawa prawna: art. 44b ust. 3 ustawy o systemie oświaty (Dz.U 2021 poz. 1915)

Niemierzalne osiągnięcia

W procesie kształcenia spotykamy się również z zadaniami, które trudno prawidłowo ocenić. Do kategorii przedmiotów niemierzalnych zalicza się m.in.: plastyka, technika i wychowanie fizyczne. Z racji na program nauczania trudno jest obiektywnie zrecenzować i wystawić odpowiednią, obiektywną ocenę za osiągnięcia artystyczne, czy fizyczne. Częstą praktyką – m.in. podczas zajęć WF – jest wystawianie ocen uwzględniających jedynie osiągnięty wynik. Dla przykładu ocenę dobrą otrzymają chłopcy, którzy bieg na 60 metrów ukończą w wyznaczonych widełkach czasowych. Bez znaczenia są wówczas starania tych „słabszych”, a obiektywnie wolniejszych uczniów. Liczą się jedynie absurdalne tabeleczki i umieszczone w nich cyferki.

Podobna sytuacja ma miejsce na przedmiotach artystycznych. Jak sprawiedliwie ocenić rysunek, malowidło czy szkic? Nauczyciele nierzadko w sposób subiektywny starają się obiektywnie wartościować prace. To niemożliwe. W zapomnienie odchodzą chęci i zapał ucznia. Najważniejsza jest opinia nauczyciela. Niesprawiedliwe praktyki nie dość, że zabijają kreatywność i indywidualność, to ponad wszystko krzywdzą uczniów i łamią obowiązujące przepisy. Ocenianiu powinny podlegać przede wszystkim: „wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków”. W przypadku wychowania fizycznego również „systematyczność udziału ucznia w zajęciach”, a także aktywność na „na rzecz kultury fizycznej”.

Podstawa prawna: § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U 2019 poz. 373)

Nieklasyfikacja z powodu frekwencji

Prawdą jest, że uczeń może być nieklasyfikowany z przedmiotu w przypadku frekwencji nieprzekraczającej 50%. Prawo przewiduje jednak warunek, o którym większość nauczycieli zdaje się zapominać. Nieklasyfikacja z powodu małej frekwencji może mieć miejsce jedynie w przypadku, gdy z powodu nieobecności ucznia, nauczyciel nie ma podstaw (odpowiedniej ilości ocen) do ustalenia oceny klasyfikacyjnej. Kwestię tego ile dokładnie ocen stanowi minimum, określa statut szkoły. Jeżeli warunek liczby ocen jest spełniony, nauczyciel nie ma prawa nie klasyfikować ucznia.

Podstawa prawna: art. 44k ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 2021 poz. 1915)

Nieudostępnienie prac ocenionych

Nauczyciele są zobowiązani do ujawnienia i argumentacji oceny, jaką wystawili za zadanie przedmiotowe. Ocenie podlega każda praca pisemna wykonana przez ucznia. Otrzymany, za wiedzę i umiejętności, stopień jest jawny zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Przy jego wystawieniu konieczne jest uzasadnienie, w sposób, jaki przewiduje statut szkoły.

Podstawa prawna: art. 44e ust. 2-4 ustawy o systemie oświaty (Dz.U 2021 poz. 1915)

Oceny przewidywane

Uczniowie muszą otrzymać informację o ocenie, jaka ma zostać wystawiona na świadectwie ukończenia klasy. Każdy nauczyciel ma ustawowy obowiązek poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania. Formę i ostateczny termin wystawienia oceny proponowanej precyzuje statut szkoły.

Podstawa prawna: art. 44g ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz.U 2021 poz. 1915)

Wielu nauczycieli często nie jest świadomych łamania prawa. Stwarzają wrażenie nieomylnych, stawiając się ponad przepisami. Każda ocena, łamiąca obowiązujące ustawy i rozporządzenia, powinna zostać anulowana natychmiast po interwencji. Warto pamiętać, że PSO nigdy nie jest ważniejsze od statutu szkoły i przepisów, a dyrekcja zobowiązana jest do kontroli przestrzegania prawa przez wszystkich nauczycieli.

Grant - "Wpis w ramach"

15 komentarzy

Karolina · 25 sierpnia 2022 o 21:32

Ciekawy artykuł! Faktycznie podane sytuacje to najczęstsze znane mi przykłady nadużywania ocen. Przypomnę tylko o zmianie nazewnictwa. Mamy PZO, nie PSO.

  Ag · 16 maja 2023 o 16:41

  „Wielu nauczycieli często nie jest świadomych łamania prawa. Stwarzają wrażenie nieomylnych, stawiając się ponad przepisami”. To jest interpretacja, która nie powinna byc tu podawana.
  Jest pewna nieścisłość w ocenach przewidywanych- jest obowiązek podania ndst, a z artykułu wynika, że wszystkich- można to tak zinterpretować.

Xxx · 26 sierpnia 2022 o 06:20

„ Wielu nauczycieli często nie jest świadomych łamania prawa. Stwarzają wrażenie nieomylnych, stawiając się ponad przepisami”. Serio? Taki wpis w artykule był konieczny?

  no_name · 30 czerwca 2023 o 14:14

  „Ocenie podlega każda praca pisemna wykonana przez ucznia. ” A niepisemne nie muszą być uzasadniane? xd

Czytelnik · 27 sierpnia 2022 o 12:02

A co z ocenami za pracę domową?

Dominik · 1 września 2022 o 01:02

Niestety jest wiele tego typu przypadków. Tyle batali stoczyłem z takim typem nauczyciela, że aż szkoda gadać.

Zzz · 10 grudnia 2022 o 18:18

A co z wagami ocen?
Waga 5 za sprawdziany, waga 4 za poprawę sprawdzianu , waga 2 za prace domowa ?

  no_name · 30 czerwca 2023 o 14:11

  Stosowanie wag ocen powoduje skupianie się na średniej ważonej przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych, co narusza tryb ustalania ocen, ponieważ nauczyciel powinien również uwzględnić postępy przy ustalaniu oceny.

zzz · 12 stycznia 2023 o 13:13

Ależ szóstka (celujący) jest jak najbardziej za wiedzę ponad program. Przytoczone przepisy prawne wcale tego nie podważają, przeciwnie: ocena wiedzy/umiejętności poprzez porównanie „w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej” właśnie sugeruje, że ta wiedza może być opanowana w jakimś stopniu, w całości, albo podstawę/program przekraczać. Zresztą od początku istnienia szóstek takie prawo obowiązywało, taka była idea powstania „6”i nic w prawie się nie pojawiło, co by tę ideę zmieniało. Błędne są raczej interpretacje wskazujące na coś innego.

  Jacek · 28 czerwca 2023 o 22:18

  Mam nadzieję, że to nie nauczyciel napisał. Jeżeli nauczyciel, to jest gorzej niż myślałem. Całkowita ignorancja.

  no_name · 30 czerwca 2023 o 09:58

  idąc tym tokiem myślenia to podstawa programowa jest na 2…. a pozostałe można określić ponad program….
  Poza tym, nauczyciel ma obowiązek realizować podstawę programową, która określa wymagania wobec uczniów. Poza program jest niemierzalne w żaden sposób, chyba że nauczyciel określiłby co oznacza ponad program – a do tego nie dostał delegacji prawnej.

Anita · 17 stycznia 2023 o 15:21

W szkole mojego dziecka ma miejsce ta sytuacja. Zero informacji o proponowanych ocenach.
Druga sprawa to ocena sprawdzianów. Sprawdzian napisany bezbłędnie. Ocena 2. Interwencja u dyrekcji nic nie dała..

  Bartek · 27 stycznia 2023 o 17:54

  Aktualnie skończone jest I śródrocze, a z śródrocz nie ma ocen przewidywanych. Oceny przewidywane roczne tylko istnieją (art. 44g u.s.o.).

   Bartek · 27 stycznia 2023 o 17:55

   Co do drugiej części komentarza – zgłoś to do Kuratorium skoro interwencja u dyrekcji nie podziałała.

no_name · 30 czerwca 2023 o 09:54

„Prawo gwarantuje więc, iż w przypadku stuprocentowego wyniku z zadania, uczeń otrzymuje najwyższą ocenę.” Dlaczego stuprocentową? Zgodnie z aktualną wiedzą metodyczną (którą nauczyciel ma stosować), przedziały na pozytywne oceny powinny być takie same. skoro jest przedział 10 procent na bardzo dobrą, to na każdą ocenę pozytywną powinien być taki sam…

Możliwość komentowania została wyłączona.