Ocena celująca za opanowanie materiału ponad program? Kuratorium nakazuje zmianę statutu

Opublikowane przez Łukasz Korzeniowski w dniu

Upodobaliśmy sobie Jaworzno. W lipcu wysłaliśmy wniosek o kontrolę statutu III LO (o długiej batalii możecie przeczytać TU), a teraz zwróciliśmy się z prośbą o zbadanie zgodności z prawem postanowień statutu II LO im. Cz. Miłosza w Jaworznie.

Statut szkoły określał, że uzyskanie oceny “celującej” zarówno w przypadku ocen bieżących, półrocznych i rocznych nie jest możliwe, jeśli uczeń nie opanował materiału wykraczającego poza ramy podstawy programowej oraz gdy nie wziął udziału w żadnym konkursie przedmiotowym.

Takie postanowienia są niezgodne z art. 44 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2018 poz. 1457 ze zm.).

Statut nie zawierał żadnej informacji o trybie usprawiedliwiania nieobecności przez uczniów pełnoletnich. Taki zapis powinien znaleźć się w statucie zgodnie z art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

Co ciekawe jednak, sytuacja faktyczna różniła się od sytuacji prawnej, zapisanej w statucie – uczeń pełnoletni mógł usprawiedliwić swoją nieobecność, jeżeli rodzic wyraził na to zgodę lub gdy sam się utrzymywał. Taka praktyka jest niedopuszczalna.

Kontrola przeprowadzona przez kuratorium wykazała nieprawidłowości w wyżej wymienionym zakresie.

Jak zapewnia nas kuratorium, szkoła w najbliższym czasie znowelizuje statut. Będziemy to monitorować.

Wydano zalecenie dyrektorowi szkoły. Dyrektor zobowiązany jest do wprowadzenia zmian w statucie szkoły oraz procedurze zwalniania uczniów z zajęć i usprawiedliwiania nieobecności.

– informuje Delegatura Kuratorium Oświaty w Sosnowcu.