W skierowanym do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty wniosku ws. statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zwróciliśmy uwagę na to, że postanowienia statutu nie uwzględniają obowiązków ucznia pełnoletniego w zakresie usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych oraz zwalniania się z zajęć edukacyjnych przez osoby pełnoletnie, przez co nie spełniają warunku określonego w art. 99 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Ponadto §55 pkt 16 statutu określał, że „uczeń ma obowiązek dostarczania pisemnych usprawiedliwień od rodziców”. Niemożność samodzielnego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach i zwalniania się z zajęć przez ucznia pełnoletniego narusza przepisy art. 11 Kodeks cywilnego , który stanowi, że z chwilą osiągnięcia pełnoletności nabywamy pełną zdolność do czynności prawnych, a umożliwienie rodzicom wnioskowania o usprawiedliwienie nieobecności ich pełnoletnich dzieci jest sprzeczne z art. 92 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Świętokrzyski Kurator Oświaty nie wszczął kontroli, ale zwrócił się do Rady Pedagogicznej z pytaniem, czy rada samodzielnie dokona oceny legalności postanowień statutu wspomnianych w naszym wniosku i z własnej inicjatywy dokona nowelizacji statutu. Kurator – w przypadku braku odpowiedzi – zobowiązał się do wszczęcia kontroli na podstawie art. 114 ustawy Prawo oświatowe.

Sami musieliśmy więc sprawdzić, czy statut I LO w Kielcach znowelizowano.

Odpowiedź z kuratorium datowana jest na 18 listopada 2019 roku, a jak wynika ze statutu zamieszczonego na stronie szkoły (http://www.zeromski.kielce.eu/padcms/container/statut2019/ps1lo28112019uchwalony.pdf) zmianę statutu uchwalono 28 listopada 2019 roku.

Najważniejsza zmiana to ta dokonana w §55 statutu:

Rodzice mają obowiązek:
5) usprawiedliwienia wszystkich nieobecności ucznia, które wraz z uzasadnieniem nieobecności należy dostarczyć wychowawcy w ciągu tygodnia od pierwszego dnia nieobecności ucznia w szkole (dopuszcza się przekazanie informacji przez edziennik); powyższe nie dotyczy ucznia pełnoletniego, który ma prawo do samodzielnego usprawiedliwiania nieobecności;

Znowelizowano także §66 ust. 5 statutu:

5. Obowiązkiem ucznia jest usprawiedliwienie nieobecności w szkole w terminie 7 dni od ostatniego dnia nieobecności:
1) podstawą usprawiedliwienia nieobecności jest pisemne usprawiedliwienie przez rodziców (prawnych opiekunów) na druku przygotowanym przez szkołę lub poprzez moduł Wiadomości w e-dzienniku;
2) w przypadku ucznia pełnoletniego, o ile wyrazi wolę samodzielnego usprawiedliwiania się, podstawą usprawiedliwienia jest oświadczenie ucznia, na przygotowanym przez szkołę druku lub poprzez moduł Wiadomości w dzienniku; o zasadności usprawiedliwienia decyduje wychowawca klasy;

Powyższe przepisy nie są do końca poprawnie zredagowane. Przede wszystkim, uczniowie pełnoletni usprawiedliwiają swoje nieobecności obligatoryjnie, a nie fakultatywnie – jeśli wyrażą taką wolę. Taka konstrukcja tego przepisu przewiduje bowiem, że co do zasady uczniowie pełnoletni swoich nieobecności nie usprawiedliwiają, a – jak można domniemywać, robią to ich rodzice, co, jak już wspomnieliśmy, jest sprzeczne z art. 92 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Władza rodzicielska (i wynikające z tego uprawnienia i obowiązki) obowiązuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, po tym czasie rodzice nie mają żadnych podstaw, aby reprezentować swoje dziecko przed szkołą.

Po drugie: ciekawe jest to, że w statucie określono, że o zasadności usprawiedliwienia w przypadku uczniów pełnoletnich decyduje wychowawca, a w przypadku usprawiedliwień wnoszonych przez rodziców – już takiej klauzuli nie dodano, chociaż i w tym wypadku ona obowiązuje.

Nowelizacja statutu nie jest idealna, na szczęście rada pedagogiczna nie posunęła się do absurdu i nie określiła, że uczniowie pełnoletni mogą usprawiedliwiać swoje nieobecności za zgodą rodziców, a że „wystarczy” ich wola. Jak wspomnieliśmy, nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie, ale nie ogranicza ono praw uczniów pełnoletnich, bo ci jednostronnie mogą decydować o chęci usprawiedliwienia. Niestety jednocześnie ten przepis przyznaje rodzicom uczniów pełnoletnich kompetencje, których nie powinni oni posiadać.


Łukasz Korzeniowski

Prezes Stowarzyszenia Umarłych Statutów. Od 2018 zajmuje się tematyką praw ucznia. W wolnym czasie czyta Szymborską, Białoszewskiego i Barańczaka, inspiruje się Gombrowiczem. Zainteresowany kosmologią i obserwacjami nocnego nieba. Hobbystycznie bada kontrkult papieski Jana Pawła II w internecie. Obecnie student WPiA UJ.

2 Komentarze

Wychowawca z innej szkoły · 14 lutego 2020 o 09:35

Jest napisane „O zasadności usprawiedliwienia decyduje wychowawca”. Czyli jeżeli uczeń napisze „proszę o usprawiedliwienie mojej nieobecności w dniu 14 lutego” lub „proszę o usprawiedliwienie mojej nieobecności w dniu 14 lutego z powodu Walentynek”, to mogę to uznać, za niewystarczający powód i nieusprawiedliwić?

    Łukasz Korzeniowski · 14 lutego 2020 o 15:07

    Tak. Należy przede wszystkim wziąć pod uwagę, że choć uczniowie pełnoletni nie są objęci obowiązkiem nauki, to statut szkoły może na nich nakładać obowiązek uczestniczenia w zajęciach. Wówczas nieobecność usprawiedliwiona to taka nieobecność, która wynika z przyczyn obiektywnie uzasadnionych, jak np. choroba czy nagły wypadek losowy. Jeśli w pana ocenie uzasadnienie „z powodu walentynek” nie jest wystarczającym powodem do opuszczenia zajęć, to może pan nieobecności nie usprawiedliwić.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *