Kiedy osiąga się pełnoletność? Kiedy o zmianę statutu zainterweniuje SUS

Opublikowane przez Łukasz Korzeniowski w dniu

Jest bez wątpienia ogromnym zaszczytem i przyjemnością dla każdego, kto osiąga upragniony wiek dojrzałości, móc korzystać ze wszystkich jego przywilejów. Z wielką mocą pełnoletności wiąże się oczywiście także wielka odpowiedzialność. Czy nie byłoby zatem absolutnie wskazane, gdyby każdy z nas, jako młody dorosły, wziął również na swoje barki ciężar swoich szkolnych frekwencyjnych niuansów?

Najwyraźniej nie, a przynajmniej nie według statutodawców kolejno Technikum nr 1 w Pile, II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Sieradzu. Przepisy statutów tych trzech placówek wykluczają bowiem możliwość usprawiedliwiania się przez osoby pełnoletnie, pozostawiając ten obowiązek na rodzicach lub opiekunach prawnych. W swoich wnioskach zakwestionowaliśmy odpowiednio:

  • § 59 ust. 1 pkt 16 statutu Technikum nr 1 w Pile, który stanowi „uczniowie mają obowiązek usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach lekcyjnych na zajęciach lekcyjnych […] nieobecność uczniów, w tym również uczniów pełnoletnich, usprawiedliwiają wychowawcy klas na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) bądź na podstawie odpowiednich dowodów (np. zaświadczenie lekarskie, druki urzędowe)”,
  • § 47 ust. 1 pkt 5 statutu II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy, który stanowi „uczeń ma obowiązek […] usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych (uczniowie pełnoletni mogą wnioskować do wychowawcy o samodzielne redagowanie usprawiedliwień swoich nieobecności […] o tym fakcie wychowawca zawiadamia rodziców ucznia pełnoletniego”,
  • § 39 ust. 2 pkt 2 statutu I Liceum Ogólnokształcącego w Sieradzu, który stanowi „uczeń ma obowiązek […] pisemnie (w wersji papierowej lub elektronicznie za pomocą dziennika lekcyjnego) usprawiedliwiać nieobecności przez rodziców lub prawnych opiekunów […]”.

Powyższe zapisy stoją w sprzeczności z art. 11 Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r., Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami), który mówi o tym, że „pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności”. Ponadto przepisy art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.) mówią, że w statucie muszą znaleźć się przepisy określające obowiązki ucznia w zakresie usprawiedliwiania nieobecności, w szczególności „formy usprawiedliwiania nieobecności przez osoby pełnoletnie.”. Prawo oświatowe stanowi więc jasno, iż należy ustanowić odrębne formy obowiązujące dla uczniów pełnoletnich. W rozumieniu tych przepisów wymaganie od ucznia pełnoletniego zgody jego rodziców na samodzielne usprawiedliwianie się jest pogwałceniem jego praw.

Wobec naszych wniosków wystosowanych do Wielkopolskiego Kurator Oświaty, Podkarpackiego Kurator Oświaty oraz Łódzkiego Kurator Oświaty uzyskaliśmy następujące odpowiedzi:


Wynika z nich jednoznacznie, iż nasze wnioski były uzasadnione przy czym o ile Podkarpacki KO oraz Łódzki KO zaleciły organom prowadzącym placówki odpowiednie kroki w celu dostosowania statutowych zapisów do obowiązującego prawa, o tyle Wielkopolski KO pozostawił dalszym rozważaniom i oczekiwaniu na bardziej szczegółowe regulacje dotyczące tej materii, zwracając uwagę na kluczową rolę rodzica w procesie edukacji dziecka. Sprawa statutu Technikum nr 1 w Pile pozostawiona bez określonych zaleceń, w gestii dyrektora placówki.

Więcej o zasadach usprawiedliwiania nieobecności przez uczniów pełnoletnich w naszym artykule – KLIKNIJ.