MEiN: nie ma potrzeby zmian w zwolnieniach z WF. Od 1 września nic się nie zmieni

Opublikowane przez Łukasz Korzeniowski w dniu

Ostatnio głośno było o wypowiedzi Ministra Sportu i Turystyki Kamila Bortniczuka w sprawie ograniczenia możliwości wydawania zwolnień lekarskich z WF przez lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej. W tej sprawie wydaliśmy opinię, włączając się do dyskursu w tym zakresie.

Media rozpisywały się, że już od 1 września wejdzie do szkół ogłoszona na antenie radia zmiana w zasadach zwolnień z zajęć WF, która miałaby przewidywać, że dla długoterminowego zwolnienia ucznia z tych zajęć nie wystarczy już zaświadczenie od lekarza rodzinnego. To jednak nieprawda. Na razie wszystko zostaje „po staremu”.

Ministerstwo Sportu i Turystyki, w odpowiedzi na nasze pytanie, czy trwają prace legislacyjne w kierunku zapowiedzianym przez ministra, wyjaśniło, że:

Pan Minister przedstawił w przestrzeni medialnej koncepcje związane ze zwolnieniami lekarskimi z lekcji wychowania fizycznego. Mając na uwadze fakt, iż formalnie kwestie te pozostają we właściwościach Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki nie prowadzi prac legislacyjnych w przedmiotowym zakresie, natomiast podejmie w tej sprawie rozmowy z właściwymi Ministerstwami.

Bartłomiej Druziński, Dyrektor Biura Ministra

Wobec powyższego postanowiliśmy skierować do Ministerstwa Edukacji i Nauki pytanie o to, czy prowadzone są prace legislacyjne w zakresie zwolnień z zajęć z WF.

Jak się okazuje, w MEiN nie tylko nie trwają prace nad zmianami w zwolnieniach z WF, ale ministerstwo uważa, że żadne zmiany nie są potrzebne.

W opinii Ministerstwa Edukacji i Nauki aktualne rozwiązania przewidziane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, zgodnie z którymi dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii, są wystarczające i nie wymagają wprowadzenia zmian wyłączających opinię lekarza POZ.

Adrianna Całus, rzecznik prasowy MEiN

Przypomnijmy zatem, że zasady zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Zgodnie z § 4 tego rozporządzenia z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach WF lub w ogóle z uczestniczenia w tych zajęciach ucznia zwalnia dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza.

Zapoznaj się z całą wiadomością MEiN.

1.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
3.  Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 373)

Interwencję w tej sprawie przeprowadzili Arkadiusz Szolc, Natalia Sjargi, Jan Pieniążek i Daniel Sjargi, członkowie Stowarzyszenia.

Grant - "Działanie w ramach"

Obraz Stefan Schranz z Pixabay