Pod koniec marca wysłaliśmy do Kuratorium Oświaty w Krakowie wniosek o zbadanie zgodności z prawem niektórych postanowień statutu XII Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Norwida w Krakowie. Był już to piąty nasz wniosek skierowany do małopolskiego kuratorium.

Jakie nieprawidłowości znalazły się w statucie XII LO w Krakowie?

Przede wszystkim uczniowie pełnoletni nie mieli możliwości, aby samodzielnie wnioskować o usprawiedliwienie nieobecności – bo mimo że oświadczenie miał składać uczeń pełnoletni w swoim imieniu, to wymagane było, aby takowe oświadczenie podpisał rodzic ucznia pełnoletniego.

Uczeń wnosi do wychowawcy o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie: (…) jeśli jest pełnoletni, swojego pisemnego oświadczenia o uzasadnionej przyczynie nieobecności, podpisanego przez rodzica”.

zasady usprawiedliwiania nieobecności przed zmianami

Stawianie przez szkołę wymogu podpisania przez rodzica oświadczenia pełnoletniego ucznia jest niezgodne z prawem. Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 92 wyraźnie mówi, że dziecko zostaje pod władzą rodzicielską do osiągnięcia pełnoletności – po tym czasie rodzice tracą prawo do reprezentowania dziecka przed organami administracji publicznej. Wobec powyższego brak jest podstaw prawnych do tego, aby rodzice uczniów pełnoletnich musieli składać podpisy pod oświadczeniami uczniów pełnoletnich. Brak podpisu rodzica nie może decydować o tym, czy oświadczenie co do przyczyn nieobecności będzie przez szkołę przyjęte.

Ponadto statut szkoły nie przewidywał trybu odwołania się od kar nakładanych na uczniów.

W statucie znalazły się też dość specyficzne regulacje dotyczące obowiązków ucznia. Szkoła określiła m. in., że „trzy spóźnienia traktowane są jak jedna godzina nieusprawiedliwionej nieobecności” albo że „spóźnienie na lekcję powyżej 5 minut może być potraktowane przez nauczyciela jako nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcji”. Podnosiliśmy, że takie regulacje nie mają żadnych podstaw w prawie oraz że można kwestionować ich sensowność i użyteczność.

Do tych uwag kuratorium się nie odniosło. W piśmie znaleźliśmy tylko takie enigmatyczne słowa, które mówią o tym, że ważne jest to, aby społeczność szkolna akceptowała postanowienia statutu.

Natomiast kuratorium zapewniło, że postanowienia statutu XII LO w Krakowie zostaną dostosowane do obowiązującego prawa, w szczególności do art. 98 ust. 1 pkt 19 ustawy Prawo oświatowe (uwzględnienie trybu odwoływania się od kar) oraz do art. 99 pkt 2 (zasady usprawiedliwiania) tejże ustawy.

Sposób realizacji wydanych zaleceń ma być monitorowany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. My również będziemy przyglądać się wprowadzanym zmianom. Czekamy na sygnały zwłaszcza od uczniów XII LO w Krakowie.


Łukasz Korzeniowski

Prezes Stowarzyszenia Umarłych Statutów. Od 2018 zajmuje się tematyką praw ucznia. W wolnym czasie czyta Szymborską, Białoszewskiego i Barańczaka, inspiruje się Gombrowiczem. Zainteresowany kosmologią i obserwacjami nocnego nieba. Hobbystycznie bada kontrkult papieski Jana Pawła II w internecie. Obecnie student WPiA UJ.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *